Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Tauèius: Krupeckaitë nevaldë aðarø
Naujienos Vakar Pruðkove (Lenkija) startavo pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvauja penkios Lietuvos dviratininkës. Kaip ir buvo laukta, didþiausia viltis ðiose pirmenybëse Simona Krupeckaitë tapo pasaulio rekordininke ir iðkovojo aukso medalá.

„Ið Simonos tikëjomës tokio rezultato. Visgi, sezono sunkus darbas atvedë atletæ link aukso medalio. Po finiðo supratusi, kas nutiko, mûsø mergaitë nevaldë aðarø. Tai kà ji pasiekë – Lietuvos dviraèiø istorijos naujas lapas. Dþiaugsmo daug... Net per „Eurosport“ televizijos kanalà pastaroji iðvien buvo rodoma su aðaromis akyse...

Nepamirðkime ir Vilijos. Ji parodë fantastiðkà rezultatà. Praëjusiø metø planetos pirmenybëse sportininkë buvo 11, Pekino olimpinëse þaidynëse – 6, o dabar – 3. Treniruoèiø stovykla Kroatijoje ir Panevëþyje tikrai pasiteisino. Dþiaugiamës ir laukiame naujø startø“, – ið Lenkijos naujienø portalui Alfa.lt pasakojo dviraèiø federacijos generalinis sekretorius Antanas Tauèius.

Priminsime, kad S. Krupeckaitë nugalëjo 500 m sprinto rungtyje. Ji distancijà áveikë per 33,296 sek. (vid. 54,06 km/val.) – tai naujas pasaulio rekordas. Pernai pasaulio èempionate lietuvë ðioje rungtyje uþëmë 2 vietà.

Simona Krupeckaitë

Tuo tarpu Vilija Sereikaitë kvalifikacijoje uþëmusi treèià vietà ir iðkovojusi teisæ kautis dël bronzos medalio, dviratininkë pelnë apdovanojimà.

Lietuvë 3000 m persekiojimo lenktynëse distancijà áveikë per 3 min. 33,583 sek. ir aplenkë britæ Joannà Roswell, kuri atstumà áveikë per 3 min 35,209 sek.

Ðiandien popiet startuos penkios Lietuvos dviratininkës, kurios atstovaus ðaliai grupinëse lenktynëse.

Komandinëse sprinto lenktynëse rungsis S. Krupeckaitë ir Gintarë Gaivenytë, o 3000 m komandinëse persekiojimo lenktynëse ðaliai atstovaus Svetlana Pauliukaitë, Auðrinë Trëbaitë bei V. Sereikaitë.

„Sunku prognozuoti ðiandienos rezultatus. Simona yra labai stipri sprinte. Kolumbijoje vykusiame pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø treèiajame etape ðis duetas liko treèias. Tad norime laukti paèio geriausio. Kitoms dviratininkëms keliami truputá kuklesni tikslai”, – sakë A. Tauèius.

Pasaulio dviraèiø treko èempionatas truks keturias dienas.

 

Alfa.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT