Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkø lenktynëse Ispanijoje I.Konovalovas pakilo á 12-à vietà
Naujienos

Treèiadiená „Vuelta Castilla y Leon“ dviratininkø lenktyniø Ispanijoje treèiajame etape Ignatas Konovalovas finiðavo su pagrindine grupe ir bendroje áskaitoje pagerino savo padëtá keliomis pozicijomis. 156,9 kilometrø distancijà „Cervélo TestTeam“ klubui atstovaujantis lietuvis áveikë per 3 val. 28 min. 16 sek. ir uþëmë 16-à vietà.

Pagindinëje grupëje finiðà pasiekë 84 sportininkai, o etapo nugalëtoju tapo ispanas Alejando Valverde („Caisse d'Espargne“). Antroji vieta atiteko dar vienam Ispanijos dviratininkui Rubenui Plaza („Liberty Seguros“), treèioji - jo tautieèiui Javierui Moreno („Andalucia-Cajasur“).

Tomas Vaitkus ið „Astana“ ekipos nuo lyderiø atsiliko 9 min. 10 sek. ir treèiajame etape uþëmë 132-à vietà tarp 133 varþybas tæsianèiø dviratininkø.

Bendroje áskaitoje lyderio pozicijà iðsaugojo T. Vaitkaus komandos draugas amerikietis Levi Leipheimeris (8 val. 33 min. 26 sek.), kuris treèiadiená uþëmë 18-à vietà. Antras toliau rieda ispanas Alberto Contadoras („Astana“, atsilieka 16 sek.), treèias - JAV sportininkas Davidas Zabriskie („Garmin-Slipstream“, 22 sek.).

I. Konovalovas po treèiojo etapo pakilo ið 14-os vietos á 12-àjà ir L. Leipheimeriui pralaimi 1 min. 47 sek.

T. Vaitkus smuktelëjo á 132-àjà pozicijà (atsilieka 20 min. 40 sek.).

Varþybø dalyviams liko áveikti dar du etapus.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT