Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Tarp Lietuvos dviratininkø geriausiai sekësi M.Vþesniauskaitei
NaujienosLekijoje vykstanèiø moterø dviraèiø lenktyniø "Gracia-Orlova" pirmajame etape ketvirtadiená lietuvë Modesta Vþesniauskaitë, atstovaujanti Vokietijos komandai "Nuernberger", uþëmë ðeðtàjà vietà. Nugalëjo olandë Marianne Vos ("DSB Bank"), 102,6 km nuvaþiavusi per 2 val. 53 min. 9 sek. M. Vþesniauskaitë nuo jos atsiliko 22 sek.Inga Èilvinaitë ("Auðra Gruodis") uþëmë 33-iàjà (+1.04), Tatjana Kaliakina ("Auðra Gruodis") - 40-àjà (+1.17), Eglë Zablockytë (Lietuvos rinktinë) - 60-àjà (+1.41), Lina Skujaitë (Lietuvos rinktinë) - 73-iàjà (+2.23), Agnë Miliðkevièiûtë (Lietuvos rinktinë) - 75-àjà (+2.34), Kristina Strachoviè ("Auðra Gruodis") - 77-àjà (+3.06), Roberta Èepelytë (Lietuvos rinktinë) - 95-àjà (+7.32) vietas.

Reklama

Lietuvos rinktinës narës Rasa Uþkuraitytë ir Agnë Triabaitë nefiniðavo.

Ið 107 dviratininkiø klasifikuotos 95.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

Italijoje pasibaigusiose 13-osiose dviraèiø lenktynëse "Giro delle Regioni" lietuvis Edgaras Kovaliovas uþëmë 22-àjà vietà.

Nugalëjo ukrainietis Vitalijus Bucas. E. Kovaliovas nuo jo atsiliko 6 min. 25 sek.

Kitas lietuvis Tomas Micë uþëmë 44-àjà (+25.13), o Mantas Bliakevièius - 66-àjà (+52.36) vietas.

Ið viso klasifikuoti 89 dviratininkai.

Paskutiná, ðeðtàjá, etapà ketvirtadiená laimëjo V. Bucas, 140 km nuvaþiavæs per 3 val. 27 min. 40 sek. E. Kovaliovas finiðavo deðimtas (+0.10), T. Micë - 39-as (+4.47), o M. Bliakevièius - 67-as (+10.04).

Prancûzijoje pasibaigusiose 42-osiose dviraèiø lenktynëse "Tour de Bretagne" lietuvis Justas Volungevièius, atstovaujantis Latvijos komandai "Rietumu Banka-Riga", uþëmë 22-àjà vietà.

Lenktyniø nugalëtoju tapo prancûzas Benoit Poilvet ("Bretagne Armor Lux"). J. Volungevièius nuo jo atsiliko 7 min. 41 sek.

Ið viso klasifikuota 90 dviratininkø.

Paskutiná, septintàjá, etapà ketvirtadiená laimëjo norvegas Frederikas Wilmannas ("Joker Bianchi"). J. Volungevièius uþëmë 50-àjà vietà. Jis nuo nugalëtojo atsiliko 4 min. 16 sek.

Evaldas Ðiðkevièius ("La Pomme Marseille") bei Aivaras Baranauskas ("Roubaix Lille Metropole) nefiniðavo ir galutinëje áskaitoje nebuvo klasifikuoti.

Ðveicarijoje vykstanèiose 62-osiose dviraèiø lenktyn4se "Tour de Romandie", antrajame etape ketvirtadiená lietuvis Ignatas Konovalovas, atstovaujantis Prancûzijos komandai "Credit Agricole", finiðavo pagrindinëje grupëje ir uþëmë 64-àjà vietà.

Nugalëjo australas Robis Makjuenas (Robbie McEwen, "Silence-Lotto"), 170 km nuvaþiavæs per 4 val. 16 min. 16 sek. Kartu su nugalëtoju finiðavo 104 dviratininkø grupë.

Lenktyniø lyderiu iðliko ðveicaras Michaelis Albasinis (Michael Albasini, Liquigas"). I. Konovalovas bendrojoje áskaitoje ið 84-osios vietos pakilo á 79-àjà. Jis nuo lyderio atsilieka 8 min. 28 sek.

Ið viso klasifikuoti 142 dviratininkai.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

ELTA
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT