Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pagerbtos pasaulio èempionato medalius parveþusios Lietuvos dviratininkës
Naujienos

Lietuvos moterø treko dviraèiø rinktinës narës galëjo bent trumpam pamirðti sunkø darbà ir dþiaugtis jo vaisiais. Praëjusià savaitæ Lenkijoje vykusiame pasaulio èempionate keturis medalius nuskynusios mûsø ðalies dviratininkës treèiadiená plaèiai ðypsojosi, kai buvo pagerbtos ðalies aukðèiausiøjø pareigûnø Vyriausybëje, Prezidentûroje ir Seime.

Sekmadiená pasibaigusiose planetos pirmenybëse 26-eriø metø Simona Krupeckaitë iðkovojo vienà aukso ir du bronzos medalius (vienà jø - komandinio sprinto rungtyje kartu su 22-ejø Gintare Gaivenyte) bei pagerino pasaulio rekordà 500 m atskiro starto lenktynëse.

22-ejø Vilija Sereikaitë pasipuoðë bronza asmeninëse 3000 m lenktynëse.

Kreipdamasis á Lietuvos dviraèiø treko rinktinës nares, trenerius ir dviraèiø sporto organizatorius, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus pabrëþë, kad mûsø valstybës tûkstantmeèiui dviratininkiø laimëjimai yra puikiausia dovana, teigiama praneðime þiniasklaidai.

Prezidentas sakë viltingai þiûrás á dviraèiø treko sporto ateitá ir iðreiðkë ásitikinimà, jog netolimoje ateityje ne tik modernioje Panevëþio sporto arenoje, kurioje yra árengtas dviraèiø trekas, bet ir kituose Lietuvos miestuose bus gerinami pasaulio rekordai.

„Kiekvienam ið Jûsø ir visai Lietuvos dviraèiø sporto bendruomenei linkiu iðtvermës, sportinës sëkmës ir paèios geriausios kloties", - teigë V. Adamkus.

Prezidento taure buvo apdovanota S. Krupeckaitë, stiklo figûra „Rombas" - V. Sereikaitë ir G. Gaivenytë. Stiklo figûrà „Ovalas" valstybës vadovas áteikë 5 vietos laimëtojai komandinëse persekiojimo lenktynëse Auðrinei Trebaitei ir 6 vietos laimëtojai grupinëse lenktynëse - Svetlanai Pauliukaitei.

Prezidentas taip pat pagerbë trenerius ir sporto organizatorius, prisidëjusius prie sëkmingo rinktinës pasirodymo.

S. Krupeckaitei premjeras Andrius Kubilius áteikë 27,5 tûkst. litø èeká. V. Sereikaitë buvo apdovanota 15 tûkst. litø èekiu, o G. Gaivenytë 5 tûkst. litø èekiu.

Pinigines premijas taip pat gavo Lietuvos dviraèiø treko rinktinës vyriausiasis treneris Antanas Jakimavièius ir S. Krupeckaitës treneris Dmitrijus Leopoldas. Ministro Pirmininko atminimo dovanomis taip pat buvo apdovanotos A. Trebaitë ir S. Pauliukaitë.

A. Kubilius pasidþiaugë galëdamas tokiø aukðtø pasiekimø proga pasveikinti ir apdovanoti jam „ypatingai artimos“ sporto ðakos atstoves ir palinkëjo joms toliau tobulëti bei po trejø metø ið Londono parveþti Lietuvai nemaþiau olimpiniø medaliø, skelbiama Vyriausybës spaudos tarnybos praneðime.

„Savo pasiekimais puoðiate ne tik Lietuvà, bet ir visà pasaulá. Ypaè dþiugu, kad medaliais mus garsina moterys – kad ir kurioje srityje pirmautumëte – sporto, politikos ar kultûros – mes jumis labai didþiuojamës. Linkiu, kad ðis auksas bûtø tvirtas þingsnis link dar vieno laiptelio – Olimpinio aukso“, - Seimo Pirmininko Arûno Valinsko sveikinimo þodþius cituoja Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryðiø su visuomene skyrius.

www.DELFI.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT