Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
S.Krupeckaitë – geriausia 2009 m. kovo mënesio Lietuvos sportininkë
NaujienosDviratininkë Simona Krupeckaitë, pasaulio èempionate iðkovojus vienà aukso ir du bronzos medalius bei pagerinusi pasaulio rekordà 500 m atskiro starto lenktynëse, iðrinkta geriausia 2009 metø kovo mënesio Lietuvos sportininke.

SPO:) ir DELFI organizuojamuose rinkimuose Simona nugalëjo uþtikrintai: uþ jà balsavo septyni ekspertai ir net 3168 DELFI apklausos respondentai (balsavo 3428).

Antràjà vietà rinkimuose uþëmë pasaulio dziudo imtyniø taurës varþybose (svorio kategorijoje iki 90 kg) sidabro medalá iðkovojæs Karolis Bauþa. Uþ já balsavo 107 DELFI apklausos dalyviai. Treèia liko Raminta Dvariðkytë (60 balsø), kuri pagerino 28 metø senumo Linos Kaèiuðytës 100 m plaukimo krûtine rungties Lietuvos rekordà.

Ketvirta vieta rinkimuose atiteko pirmajame pasaulio ðiuolaikinës penkiakovës taurës I etape antràjà vietà uþëmusiai Laurai Asadauskaitei (53 balsai), penkta – Vilijai Sereikaitei, pasaulio dviraèiø treko èempionate asmeninëse 3000 m lenktynëse iðkovojusiai bronzos medalá (40 balsø).

P.S. Ið aðtuoniø ekspertø vienas balsavime nedalyvavo.

Kovo mënesio rinkimø rezultatai:

  DELFI apklausa Ekspertai Ið viso
Simona KRUPECKAITË 5 tðk. 7 tðk. 12 tðk.
Karolis BAUÞA 3 tðk. 0 tðk. 3 tðk.
Raminta DVARIÐKYTË 2 tðk. 0 tðk. 2 tðk.
Laura ASADAUSKAITË 1 tðk. 0 tðk. 1 tðk.
Vilija SEREIKAITË 0 tðk. 0 tðk. 0 tðk.

Kiekvienà mënesá geriausià Lietuvos mënesio sportininkà renka aðtuoni ekspertai ir DELFI apklausos dalyviai. Pirmàjà vietà DELFI apklausoje uþëmæs atletas gauna penkis taðkus, antràjà – trys, treèiàjà – du, ketvirtàjà - vienà. Eksperto balso vertë – vienas taðkas. Daugiausiai taðkø surinkæs pretendentas tampa rinkimø laureatu. Jei du pretendentai surenka vienodà taðkø skaièiø, nugalëtoju tampa daugiau balsø DELFI apklausoje surinkæs sportininkas.

SPO:) ekspertø komisijos nariai: olimpiniai èempionai Modestas Paulauskas ir Gintautas Umaras, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos direktorius Vladas Janiûnas, Lietuvos kûno kultûros akademijos senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos sporto þurnalistø federacijos prezidentë Laima Januðonytë, SPO:) ir „Sporto“ vyriausiasis redaktorius Artûras Gimþauskas.

SPO:)

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT