Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-01-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-01-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-01-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-01-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-01-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-01-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-01-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-01-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-01-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-01-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-01-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-01-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø vagysèiø sezonas - atidarytas
Naujienos
Atðilus orams gatvëse padaugëjo dviratininkø. Vagys netruko tuo pasinaudoti. Vilniaus 3-ajame policijos komisariate (PK) vien per penkias pastaràsias dienas uþregistruota 12 dviraèiø vagysèiø. Pasak PK virðininko pavaduotojo Gedimino Vidþiûno, ið tikrøjø vagysèiø bûta daugiau.

Taèiau þmonës gana daþnai numoja ranka ir atsisako raðyti pareiðkimà dël vagystës. "Motyvø bûna ávairiausiø. Vieni teigia, kad patys paliko dviratá netinkamoje vietoje, kiti - kad nuostolis nedidelis. Treti nieko neaiðkina, tik pasako, kad daugiau policijoje nebepasirodys", - LÞ sakë G.Vidþiûnas.

Policininkai teigia, kad þmonës turëtø geriau saugoti savo daiktus. Daþniausiai vagiami dviraèiai, palikti netinkamose vietose. Metaliná troselá, kuriuo apjuosiamas dviraèio rëmas, lengva nugnybti replëmis, nes jis labai plonas. Vagis tam sugaiðta vos kelias sekundes.

Padëtá sunkina ir tai, kad dviraèiai beveik niekada nebûna paþymëti. Ið 12 pavogtø dviraèiø, kuriø savininkai kreipësi á policijà, në vienas nebuvo paþymëtas. "Mëginsime ieðkoti naudodamiesi savais metodais, kuriø nenorëèiau atskleisti. Taèiau tikimybë rasti dviraèius bûtø didesnë, jei jie turëtø atpaþinimo þenklø", - teigë G.Vidþiûnas.

Pareigûnas sakë, kad neseniai patruliai buvo sulaikæ ir á komisariatà atvedæ vyrà bei moterá. Patruliams pasirodë átartina pora, kuri ëjo gatve ir stûmësi dviratá. Pasak G.Vidþiûno, pareigûnai patikrino visus pareiðkimus, taèiau panaðaus dviraèio tarp pavogtøjø nerado. Gali bûti, kad savininkas pareiðkimo neraðë. "Jeigu dviratis bûtø paþymëtas, surastume savininkà. Dabar beliko gràþinti já átariamiesiems, nors buvo nuojauta, kad dviratis vogtas", - apgailestavo G.Vidþiûnas. Toks atvejis - jau ne pirmas.

Policijos komisariatai turi specialius aparatus daiktams þymëti. Ant dviraèio rëmo iðgraviruojamas numeris, kuris uþfiksuojamas policijos apskaitos þurnale. Panaðiai galima pasiþymëti ir mobiliuosius telefonus, kompiuterius, kitus vertingus daiktus. Ði paslauga policijoje teikiama nemokamai. Kai pavogtas daiktas yra paþymëtas, policijai daug lengviau já surasti ir gràþinti savininkui. Taèiau þmonës neþinia kodël tokia galimybe beveik nesinaudoja.

"Prieð kokius penkerius metus ateidavo. Dabar tokiø klientø visiðkai nebesulaukiame. Kodël gyventojai nesirûpina savo daiktais - nesuprantu", - stebëjosi Vilniaus miesto 5-ojo PK virðininkas Vytas Baublys.

Komentarai
dagege456 gruodio 27 2018 08:17:10
canada goose outlet
coach outlet online
uggs
ecco shoes
reebok outlet store
pandora
coach outlet
christian louboutin
prada outlet
coach outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose coats
canada goose outlet
pandora jewelry
coach outlet
uggs outlet
pandora charms
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach handbags
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet store online
coach outlet
coach outlet
coach outlet
basketball shoes
uggs outlet
canada goose outlet
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach outlet
coach outlet online
cheap snapbacks
coach outlet
canada goose outlet
pandora
coach outlet online
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose
pandora charms
canada goose jackets
canada goose outlet
coach outlet online
coach canada
canada goose outlet
longchamp bags
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet
coach outlet
ugg boots
canada goose jackets
coach factory outlet
uggs outlet
coach factory outlet
ugg boots
jordan shoes
canada goose coats
coach outlet
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin shoes
uggs outlet
coach outlet
canada goose outlet
ugg outlet
coach handbags
christian louboutin outlet
coach outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose parka
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose coats
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
ugg boots
canada goose outlet
christian louboutin outlet
uggs
uggs outlet
ugg boots clearance
ugg boots
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
golden goose sneakers
canada goose outlet
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
air max 90
uggs outlet
coach handbags
ugg outlet
canada goose outlet
christian louboutin store
ugg boots clearance
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
longchamp handbags
uggs outlet
ugg outlet
canada goose jackets
jordan shoes
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose outlet
ugg boots
uggs
canada goose coats
coach outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
coach outlet
canada goose coats
nike air max 2015
coach outlet
cheap jordans
louboutin pas cher
christian louboutin shoes
coach outlet
canada goose outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
pandora charms
dagege12.27
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT