Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-07-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-07-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-07-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-07-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-07-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-07-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-07-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-07-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-07-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-07-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-07-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-07-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vël ieðkomas pernai per pûgà dviraèiu iðvaþiavæs ir dingæs vaikinas
NelaimësApie 60 þmoniø, stojæ vienas nuo kito per du metrus, vël ëmë ðukuoti Milvydiðkiø (Telðiø r.) miðkus, pagriovius, pelkes, paeþeræ. Þmonës netiki, kad pernai lapkritá dviraèiu iðvaþiavæs 16 metø vaikinas galëjo dingti tarsi skradþiai þemæ. Viekðnaliuose (Telðiø r.) gyvenantys V. ir A. Katkai savo ðeðiolikmeèio sûnaus nematë nuo praëjusiø metø lapkrièio 23-iosios. Nuo tos dienos, kai per pûgà jis iðvaþiavo dviraèiu pasitikti sesers, raðo "Lietuvos rytas".

|escape Paieðkai vadovavæs Telðiø vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimø tyrimo skyriaus asmenø paieðkos tyrëjas Vaidas Vitartas neslëpë, kad ðukuodami apylinkes jose vaikino gyvo rasti nesitiki. "Jis buvo jaunas ir stiprus, todël dviraèiu galëjo toli nuvaþiuoti. Be to, jis sirgo epilepsija, tad vaikinà galëjo iðtikti priepuolis, po kurio atsigavæs jis galëjo nuvaþiuoti kelias deðimtis kilometrø ir gal net apsistoti kur nors pas ûkininkà kitame rajone", - nepraradæs vilèiø rasti galbût pasiklydusá màstymo sutrikimø turëjusá vaikinà kalbëjo paieðkos organizatorius.

Taèiau kaimas ûþia nuo kalbø apie vienà tose apylinkëse skandalais pagarsëjusià ûkininkæ. Mat tà vakarà siauèiant pûgai vaikino pëdsakai dingo po pusnimis netoli jos sodybos. Su ðia ûkininke iki tol jokiø reikalø neturëjusi A.Katkienë vienà þiemos vakarà, apsipirkdama Luokës parduotuvëje, pasijuto jos stebima.

Maþa to, vienà þiemos vakarà suskambo dingusio vaikino motinos telefonas ir jame pasigirdo ðaiþus moteriðkës balsas. Paskambinusioji vienu atsikvëpimu iðpyðkino grasinimus. "Labai iðsigandau, todël supratau tiktai kelis þodþius: "Jei dar ieðkosi, iðlëksi á orà". Kas mums grasina ir uþ kà?" - sielvarto palauþta motina neturi jokio atsakymo.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT