Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Rokiðkio rajono policininkai persëda ant dviraèiø
NaujienosNebeturëdami kuro automobiliams, Rokiðkio rajono apylinkiø policijos inspektoriai persëdo ant dviraèiø. Taèiau sako netoli jais nuvaþiuojantys, automobilá ar nusikaltëlá minant pedalus pavyti taip pat sunku. Policijos vadovai praðo Vyriausybës perskirstyti ið biudþeto skiriamas lëðas ir daugiau jø numatyti ne þiemai, kaip yra dabar, o vasarai, kuomet policininkams darbo yra daugiau.

|escape

Jûþintø ir Kriaunø seniûnijø policijos inspektorius kitos iðeities, kaip patruliuoti dviraèiais, nemato, nes tarnybiniam automobiliui skirto kuro visam mënesiui neuþtenka, praneða LTV „Ðiandien“.

„Kai kada paeini prieð kalnà, pailsi, vël pavaþiuoji á pakalnæ, pasikalbi su þmonëmis sustojæs, vël pailsi, apklausi kà nors, pailsi. Taip ir dirbam“, – pasakojo Rokiðkio rajono Jûþintø ir Kriaunø seniûnijø policijos inspektorius Zenonas Viduolis.

Dviraèiu atmynæs á Laibgaliø kaimà pakviesti jaunuoliø á apklausà inspektorius ðiems sukëlë juokà. O Jûþintø seniûnë nerimauja, kad dviraèius minanèiø policininkø pagalbos þmonëms gali tekti laukti ilgiau.

„Su dviraèiu nuvaþiuoti, pavyzdþiui, dvideðimt kelis kilometrus, yra sunku. Þmonës tikrai nesupras, kodël policijos pareigûnas atvaþiavo taip vëlai“, – teigë Jûþintø seniûnijos seniûnë Audronë Baltuðkaitë.

Rokiðkio policijos vadovas tikina, kad kurà taupo kiek ámanoma, bet jo pritrûko antram ketvirèiui skyrus maþiau lëðø. Dabar policininkai nebevyksta á visus iðkvietimus, kilometrø skaièius ribojamas net patruliams.

„Vaþiuoja kriminalinë policija, vienas kitas automobilis. Turim iðsaugoti kaþkokià atsargà, fondà dar galimo sunkaus nusikaltimo tyrimui“, – sakë Rokiðkio rajono policijos komisariato virðininkas Stasys Meliûnas.

Nors neseniai kiekvienam inspektoriui nupirkti nauji automobiliai, kad jie daugiau patruliuotø, per mënesá skiriamo kuro uþtenka vos 700 kilometrø nuvaþiuoti, nors vasarà jo reikia daugiau. Todël policijos vadovybë Finansø ministerijos praðys perskirstyti lëðas.

„Þmonës iðeina á gamtà, tad visiðkai natûralu, kad ir patruliavimas turi tik stiprëti. Mûsø nuomone, tam skirtos lëðos turi bûti skirstomos visiðkai atvirkðèiai. Bûtø gerai, jei 36 proc. lëðø Finansø ministerija mums sutiktø duoti antram ketvirèiui, daugiau skirtø treèiam ketvirèiui, o þiemà natûraliai poreikis yra maþesnis“, – teigë policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stonèaitis.

Vadovai siûlo policijos komisariatams keistis patruliais, o apylinkiø inspektoriams glaustis prie seniûnijø.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT