Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai Vilniuje priversti vaþiuoti automobiliø stogais
Naujienos Kasmet prasidëjus dviraèiø sezonui pasigirsta dviratininkø skundai dël neatsakingø ir Keliø eismo taisykles paþeidþianèiø automobiliø vairuotojø. Visai neseniai sostinës savivaldybë nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki pat Verkiø árengë tarptautinæ dviraèiø trasà „EuroVelo 11“, kuria galima pasiekti ir Vingio parkà, vaþiuojant per Þvëryno mikrorajonà. Vis dëlto dviratininkai pastaràja trasos atkarpa nëra patenkinti.

Visoje Upës gatvëje nuo Latviø gatvës pabaigos iki sankryþos ðalia Þaliojo tilto, kur kertasi Upës, Kalvarijø ir Þvejø gatvës, dviraèiø takas uþstatytas automobiliais. Ðioje gatvëje dviraèiams eismas leidþiamas ne dalinantis ðaligatvá kartu su pësèiaisiais, bet paèioje gatvëje, ðalia automobiliø. Vis dëlto kiekvienà darbo dienà, o kartais ir savaitgaliais, nuo pat ankstyvo ryto iki darbo dienos pabaigos automobilius ðioje gatvëje uþstatydami dviraèiø takà, sustato aplinkiniø biurø darbuotojai. Tokia situacija ðioje gatvëje tæsiasi ne vienerius metus.

Savivaldybës Miesto ûkio departamento direktoriaus pavaduotojas Tadeuðas Lavrynovièius tvirtino, kad tokia situacija – nëra normali. „Aiðku, kad nenormalu, jei dviraèiø takas buvo paþenklintas ir atskirtas, o dabar jis – uþstatytas automobiliais“, – sakë jis. Anot jo, visi dviraèiø takai buvo patikslinti ir ið naujo paþenklinti bei paþymëti 2008-aisiais metais. T. Lavrynovièius teigë, kad klausimà, kodël niekas nebaudþia ne vietoje automobilius pasistaèiusiø vairuotojø, reikëtø uþduoti policijos pareigûnams.

„Reikia reikalauti ið vairuotojø tvarkos“, – pabrëþë Miesto ûkio departamento direktoriaus pavaduotojas. Vis dëlto anot jo, panaðios problemos iðkyla dël to, kad sostinëje trûksta parkavimo vietø. „Ðtai todël mes ir esame numatæ naujø stovëjimo aikðteliø statybà, tik, aiðku, tam dabar trukdys ir sunkmetis“, – sakë vyras.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Keliø policijos valdybos virðininkas Vytautas Èernevièius, paklaustas, ar þinojo apie situacijà, susiklosèiusià Upës gatvëje, atsakë neigiamai. „Nors priemoniø imamës visà laikà, Upës gatvës problema nebuvo aktuali, – tvirtino V. Èernevièius. – Nemanau, kad gyventojams sunku paskambinti mums ir praneðti. Mes tikrai reaguosime.“

Vairuotojams, savo automobilius paliekantiems neleistinose vietose, skiriama bauda nuo 50 iki 100 litø. Áspëjimas tokiems asmenims neskiriamas. „Netgi galima automobilá ir nuveþti – viskas priklauso nuo aplinkybiø. Automobiliai ant dviraèiø tako paþeidþia dviratininkø teises“, – sakë Keliø policijos valdybos virðininkas.

Paklaustas, ar vairuotojai stato automobilius neleistinose vietose dël to, kad sostinëje trûksta stovëjimui skirtø vietø, V. Èernevièius atsakë lakoniðkai: „Jeigu per maþai parkavimo vietø, tai nereiðkia, kad galima pamirðti kultûrà. Jei trûksta parkavimo vietø, galima parkuoti uþ Vilniaus.“ V. Èernevièius Alfa.lt þurnalistams tvirtino, kad pareigûnai patikrins, kokia situacija Upës gatvëje.

Lietuvos policijos eismo prieþiûros tarnybos virðininkas Gintaras Aliksandravièius Alfa.lt þurnalistams priminë, kad Lietuvos gyventojai, pamatæ Keliø eismo taisykles paþeidþiantá automobilá, gali já fotografuoti, filmuoti ir vaizdo medþiagà, kurioje aiðkiai bûtø matomas automobilio valstybinis numeris, paþeidimo vieta, pobûdis ir data, laikas, gali siøsti elektroniniu paðtu [email protected].

„Praëjusiais metais tokiø praneðimø gavome apie 1200 nuotraukø, ið kuriø apie 800 virto administracinëmis bylomis ir tø automobiliø vairuotojai buvo nubausti. Kitø nubausti nepavyko dël objektyviø prieþasèiø – nepakako árodymø, bet tokiems asmenims buvo iðsiøsti oficialûs kaltinimai“, – tvirtino G. Aliksandravièius. Praneðimø apie ant dviraèiø takø paliktus automobilius á Lietuvos policijos eismo prieþiûros tarnybà atkeliauja nemaþai. Anot tarnybos virðininko, ði problema aktualia tampa vasarà, kada dviraèiø takai yra naudojami.

 

Alfa.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT