Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Bankrutuojanèià „Astana“ ásigyti gali Armstrongas
Naujienos

Vienas geriausiø visø laikø dviratininkø Lance‘as Armstrongas susidomëjo galimybe tapti „Astana“ komandos savininku.

Kazachstano komanda, kurios marðkinëlius L. Armstrongas apsivilko sugráþæs á didájá sportà, atsidûrë ties iðnykimo riba – susidûrusi su finansiniais sunkumais ji pastaruoju metu nemoka atlyginimø.

Lance'as ArmstrongasPerimti komandos valdymà gali septyniskart „Tour de France“ lenktyniø laimëtojas ir dabartinis „Astana“ lenktynininkas L. Armstrongas.

„Astana“ komandos, kuriai atstovauja ir lietuvis Tomas Vaitkus, pagrindinë rëmëja buvo Kazachstano bendrovë „Samruk-Kazyna“, taèiau jà pakirto ekonominis nuosmukis.

L. Armstrongas pareiðkë, kad nauju „Astana“ rëmëju galëtø tapti JAV ásikûrusi tarptautinë bendrovë.

„Nebus taip, kad per savaitæ rasi rëmëjà ir pasakysi: „Beje, mums reikia 10 milijonø doleriø, padëkite.“ Jie taip greitai nesutiks“, – paþymëjo L. Armstrongas.

Jis tikino, kad mintá perimti „Astana“ komandos valdymà jis puoselëja jau 8 ar 9 mënesius.

„Mums reikia rasti 15 mln. JAV doleriø, – tikino dviratininkas. – Nieko nepadarysime, kol nerasime rëmëjo. Taèiau manome, kad galime suorganizuotu geriausià komandà pasaulyje.“

Dabar „Astana“ ir L. Armstrongas rengiasi prestiþinëms „Giro d‘Italia“ lenktynëms, kurios startuoja jau ðeðtadiená ir baigsis geguþës 31 dienà.

L. Armstrongas pareiðkë, kad pergalës ið jo tikëtis nereikia – amerikietis tik neseniai atsigavo po patirtos traumos.

„Giro d‘Italia“ lenktynëse varþysis ir vienas lietuvis, taèiau ne „Astana“ atstovas T. Vaitkus. Jam vietos elitinëje komandoje neatsirado.

„Cervelo Test Team“ marðkinëlius vilkës Ignatas Konovalovas, pernai dalyvavæs Pekino olimpinëse þaidynëse.

 Alfa.lt

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT