Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Festivalyje „Be2gether“ minant dviratá bus galima pasikrauti mobiliuosius telefonus
NaujienosMuzikos ir meno festivalis „Be2gether”, vyksiantis birþelio 12 – 14 dienomis prie Norviliðkiø pilies, kvieèia visus sësti ant dviraèiø ir vaþiuoti kuriant energijà. Ðiandien Lietuvos Energetikos muziejuje „Be2gether” rengëjai pristatë ðiø metø þaliàjà festivalio linijà.

Praëjusiais metais ðalia muzikinës ir meninës programos pristatæs ir socialinæ atsakomybæ skatinanèià „Green2gether“ akcijà, ðiemet festivalis tæsia þaliàjá judëjimà. „Be2gether” komanda drauge su þinomais veidais ragina vaþiuoti dviraèiu sukuriant gerà energijà sau ir aplinkai.

„Dviratis yra ne tik ekologiðka transporto priemonë, sauganti gamtà ir suteikianti energijos juo vaþinëjantiems. Dviratis gali bûti naudojama ir kaip alternatyvi elektros energijos gamybos priemonë. Festivalio lankytojai galës pamatyti ádomias ir kitoniðkas dviraèio panaudojimo galimybes“, - apie ðiemet pasirinktà temà kalba „Be2gether“ idëjinis vadas Giedrius Klimkevièius.

Vaþiuoti dviraèiu, pasak kampanijos iniciatoriø, yra pirmiausia naudinga þmogaus organizmui tiesiogiai. Vaþiuojant dviraèiu veikia visa kvëpavimo sistema, gerëja medþiagø apykaita, ðirdies veikla. Ramiai mindamas dviratá þmogus per valandà sudegina apie 500 kalorijø, be to, dviratis yra patogi ir maþai vietos uþimanti transporto priemonë.

Tuo paèiu vaþiavimas dviraèiu stipriai prisideda prie globaliniø problemø sprendimø. Dviraèio veikimui nereikalingas iðkastinis kuras, vaþiuojant naudojamas 100% atsinaujinantis energijos ðaltinis – þmogaus energija. Keliavimas dviraèiu nesukelia ðiltnamio efekto, ozono sluoksnio plonëjimo, rûgðèiø liûèiø atsiradimo.

Festivalyje minant dviraèius bus galima pasikrauti mobiliuosius telefonus.

Prie akcijos kvieèiamos prisijungti yra ir ámonës, galinèios raginti savo darbuotojus vaþinëti dviraèiais. Prie dviraèiø judëjimo jau prisijungë dainininkë Erica Jennings, aktorius Vytautas Rumðas, buvæs dviratinininkas Gintautas Umaras, dainininkë Jurga Ðeduikytë.

Spaudos konferencijos akimirkos:

Komentarai
princs gegus 18 2009 13:55:35
kazi kada bus galima nusipirkt tokiu pakrovejau kad galima butu pajunkt prie dvyratuko ir klausytis sau muzikos nebijant kad issikraus telefas ar seip pasikraut vaziuojant dviraciu
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT