Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kaune uþ 700 tûkst. Lt bus árengti dviraèiø takai
NaujienosÐiemet Kauno miesto savivaldybë dviraèiø takø plëtrai skyrë 700 tûkst. Lt. Pasak Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjos Marijos Stanikûnienës, dviraèiø plëtrai ið savivaldybës biudþeto 2007 metais buvo skirta 350 tûkst. Lt., 2008 metais – 500 tûkst. Lt, o 2009 metais – 700 tûkst. Lt.

Jau árengtus dviraèiø takus turës galimybæ iðbandyti rytoj nuo 14 val. vyksianèios akcijos „Dviratis, Kaunas ir Að“ dalyviai. Akcijà organizuoja Kauno jaunimo organizacijø sàjunga „Apskritasis stalas“. Akcijos dalyviai dviraèiais vaþiuos nuo KTU Dizaino ir technologijos fakulteto iki Kauno m. savivaldybës, kur savivaldybës atstovams planuoja áteikti pasiraðytà kreipimàsi „Dël dviraèiø takø infrastruktûros vystymo“.

Ðiuo metu Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos lëðomis yra rengiamas Kauno miesto dviraèiø takø plëtros specialusis planas. 2006–2007 metais buvo árengtas dviraèiø takas su poilsio aikðtelëmis marðrutu Panemunës tiltas – Smetonos alëja – Pësèiøjø tiltas – Smetonos alëja (trasos ilgis – 6,8 km.,). 2008–2009 m. Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios ir Visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios programø lëðomis bus árengtas dviraèiø takas marðrutu Vilijampolës tiltas – Lampëdþiø rekreacinë zona (trasos ilgis – 4,5 km.), praneða Kauno savivaldybë.

Po kreipimosi á valstybines ástaigas, bankus, prekybos centrus 2008–2009 metais prie ðiø ástaigø buvo árengti dviraèiø saugojimo stovai. Ðá mënesá keli nauji dviraèiø saugojimo stovai pastatyti Laisvës al. ir Rotuðës aikðtëje.

Anksèiau nei planuota (iki rugsëjo mën.) numatoma baigti tiesti dviraèiø takà marðrutu Vilijampolës tiltas – Lampëdþiø rekreacinë zona, dar ðiais metais planuojama perskirstyti Aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos lëðas ir numatyti finansavimà naujo dviraèiø tako marðrutu Vytauto Didþiojo tiltas – È. Radzinausko tiltas techninio projekto parengimui. Trasa numatoma Nemuno krantine, o vëliau naujos Marvelës gatvës pylimo apaèioje. Ágyvendinus ðá projektà, atsiras galimybë Nemuno pakrante dviraèiu pasiekti Kaèerginës poilsio zonà.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT