Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Iðleistas dviraèiø trasø Vilniuje þemëlapis
Naujienos

 Anotacija:

Mastelis 1:10 000 / 1:20 000 (1 cm – 100 m / 1 cm – 200 m) Ar ámanoma Vilniuje vaþinëti dviraèiais?
Vilniaus teritorija gana didelë, pavirðius kalvotas. Mieste maþai dviraèiø takø, jie nesudaro iðtisinio tinklo. Ne visais keliais dviraèiais patogu vaþiuoti, automobiliø spûstyse tenka kvëpuoti uþterðtu oru. Sostinës eismo dalyviai nëra labai draugiðki. Klimato sàlygomis Vilnius nedaug skiriasi nuo toje paèioje platumoje esanèiø Stokholmo arba Helsinkio, o dviratininkø ten kur kas daugiau. O visuotinai pripaþintame dviraèiø mieste Amsterdame lyja net daþniau negu Vilniuje.
 
O kas ðitame þemëlapyje?
- Dviraèiø takai paþymëti raudona spalva. Takas gali bûti dviraèiams skirta juosta gatvës vaþiuojamoje dalyje (tarkim, Gedimino prospekte)arba ðaligatvyje (drauge su pësèiaisiais). Bendrø pësèiøjø ir dviratininkø takø Vilniuje dar labai nedaug. Dviraèiø takø kokybë labai skiriasi, jie nesudaro iðtisinio tinklo ir nuolat  kur nors nutrûksta.
- Dviraèiø trasos, paþymëtos geltona spalva, gali bûti ðaligatvyje, gatvës vaþiuojamojoje dalyje, A juostoje. Deja, þemëlapio màstelis neleido parodyti, kurios gatvës pusës ðaligatviu vaþiuoti.
 Þemëlapyje parodytos jungtinës trasos. Kas gerai apgalvoja, kaip vaþiuoti dviraèiu mieste ir uþ miesto, sumaniai suplanuoja marðrutus, tas randa ramiø, be didelio maðinø eismo gatviø. Rasti iðtisiniø nuo motorizuoto eismo visiðkai atskirtø keliø Vilniuje neámanoma.
Dëmesio, pavojingos vietos! Tai gali bûti ir trumpos atkarpos, kur kelias arba ðaligatvis siauras ir eismas intensyvus. Gali bûti ir duobës, medþiai ar stulpai ant dviraèiø takø, bloga kelio danga, jo susiaurëjimai, pëstieji, ant kelio palikti automobiliai, per dviraèiø takà vaþiuojanèios maðinos.
Ortofotoplanas – tai vietovës atvaizdas, sukurtas apjungiant nuotraukas, darytas ið lëktuvo. Pagrindinis tokio plano pranaðumas prieð kitus þemëlapius bei planus yra informacijos gausa ir tikras bei lengvai atpaþástamas teritorijos vaizdas ið virðaus. Jame gerai matomi pastatai, keliai, gatvës, upës, eþerai bei kiti vandens objektai, augmenija.Ortofotoplane papildomai pateikiama ir kartografinë informacija: koordinaèiø tinklelis, gyvenvieèiø, gatviø, gamtiniø objektø, saugomø teritorijø pavadinimai, miðko keliukai, sutartiniais þenklais paþymëti lankytini objektai:     * Muziejai;     * Paminklai;    * Galerijos;    * Maldos namai;    * Kultûros ir laisvalaikio objektai;    * Oficialios ir mokslo institucijos;    * Ligoninës;    * Informacijos centrai.

 

spalv. iliustr., minkðtas virð.
Alma littera, 2009 m.
ISBN 9955383079
 
Vid. kaina knygynuose 6.99 Lt

http://www.almalittera.lt/lt.php/28;book;112527

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT