Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Oro tarða, eismas – ir matavimas dviraèiais. (Paskaita su diskusija)
Dviraèiø naujienos

Lietuvos
dviratininkø bendrijos ir Vð. Á. „Du ratai“ vardu kvieèiu á


paskaità su
diskusija


kovo 6 diena,18 val.
    Biofizikos
    auditorija, Vilniaus universiteto, Gamtos mokslu fakultetas ,
  1. K.
    Èiurlionio g. 21/27,)

Trumpas pristatymasKokià átakà
transporto eismas turi vaikø bronchiniams susirgimams Vilniuje?

Mitai ir faktai apie oro tarðà smulkiomis dalelëmis.


Koks ið
tikrøjø yra jø
poveikis ir kokios priemonës turëtø bûti taikomos VilniujeÞinoma, oro tarða
veikia ir Vilniuje. Bet kaþkodël ne itin apie jà kalbama. Dauguma sostinieèiø
dar svajoja apie naujus kelius, kuriais jie savo automobiliais galëtø patogiai
visur vaþiuoti ir nenori girdëti apie ðio elgesio pasekmës. (Beveik 5000
bronchiniø lygø tarp vaikø iki 14 metø - tiek sukelia kietosios dalelës (KD)
Vilniaus mieste, tvirtina Sveikatos ministerijos uþsakoma studija) Dël ðito
sakinio neþinau, lietuviðkai graþiau skambëtø ið kito galo, bet jeigu norima
pabrëþti ligø susirgimus man atrodo ir taip gerai
. 26 proc. Vilnieèiø gyvena
labai uþterðtose teritorijose.

Pasaulyje kietøjø daleliø (KD) ir jø poveikio tyrimas yra gana naujas reiðkinys,
taèiau tarptautiniuose tyrimuose jau plinta ðios tarðos efektø palyginimas su
rûkymu. Per metus apie 650.000 ES pilieèiø mirðta dël rûkymo pasekmiø - ir
300.000 dël Kietøjø daleliø poveikio.

Dar 1996 m. Europos Sàjunga priëmë grieþtà direktyvà su tikslu saugoti pilieèiø
sveikatà, taèiau Lietuvoje neskubama imti priemoniø. Gal ir todël, kad 75 %
ðios tarðos sukelia mûsø mylimos maðinos.Ekspertai Jums pasakos ir apie KD efektus, esamà padëtá Vilniuje bei nepatylës
apie trûkumus.

O galø gale - kaip naujas tarptautinis projektas padës skleisti daugiau
informacijos apie ðià gyvybiðkai svarbià temà. Dviratininkai ir mokslininkai
bendrauja matuodami oro tarðà Olandijoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir Vilniuje.
Kaip tai veiks - ir kaip kiekvienas gali prisidëti prie jo, viskà tai galësite
suþinoti kovo 6 diena, 18 val. Biofizikos auditorija, Vilniaus
universiteto, Gamtos mokslu fakultetas, M. K. Èiurlionio g. 21/27,)[http://www.bicycle.lt/repository/2008/vectorpaskaita.html]
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT