Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Laisvës alëjos projekte – daug dëmesio dviratininkams
Naujienos
Birþelio 1 dienà Kauno miesto savivaldybëje vyko pasitarimas dël ruoðiamo Laisvës alëjos rekonstrukcijos techninio projekto. Projektavimo darbus atlieka Ðarûno Kiaunës projektavimo ámonë ir SÁ  „Kauno planas“ .

laisves_alejos_projektas

Ðiandien architektai Kauno miesto merui Andriui Kupèinskui, Savivaldybës administracijos direktoriui Vygantui Gudënui ir Miesto plëtros bei Urbanistikos skyriø specialistams pristatë jau nuveiktus darbus, savo sukurtas rekonstrukcijos vizijas.

Pasak projektavimo darbus atliekanèio Ðarûno Kiaunës, praeità rudená pradëta Laisvës alëjos analizë jau yra baigta, padaryta toponuotrauka, atlikti kiti paruoðiamieji darbai.

Laisvës alëjos rekonstrukcijos techninis projektas bus ruoðiamas ðeðiais etapais. Tikimasi, kad iki lapkrièio mënesio techninis Laisvës alëjos rekonstrukcijos projektas bus pabaigtas.

Pasitarime miesto vadovai sutarë, kad pirmojo etapo metu, reikëtø rekonstruoti Laisvës alëjos atkarpà nuo Vilniaus g. iki I. Kanto g.

Miesto meras A. Kupèinskas paþymëjo, kad ruoðiant techniná projektà, bûtina rudeniui paruoðti ir investiciná projektà, siekiant pritraukti finansavimà Laisvës alëjos rekonstrukcijai ið Keliø direkcijos lëðø. Meras taip pat domëjosi ar techniniame projekte bus numatytos vietos dviraèiø stovams, takams ir kitai dviratininkams reikalingai infrastruktûrai.

Laisvës alëjos techninio rekonstrukcijos projekto rengëjai patikino, kad dviratininkø poreikiams bus skiriama daug dëmesio. Architektai taip pat pristatë ir keletà rekonstruotos Laisvës alëjos vizualizacijø, kuriose siûloma atnaujinti ir spaudos kioskus.

Meras A. Kupèinskas pasitarime pastebëjo, kad rekonstruojant Laisvës alëjà bûtina atnaujinti turistinius informacinius stendus bei rodykles, o spaudos kioskai galëtø bûti panaðûs á prieðkaryje buvusius kioskus, kurie apjungë tiek modernios, tiek ir tradicinës architektûros elementus.

Pasitarimo pabaigoje sutarta, kad architektai rugsëjá pristatys jau atnaujintus sprendinius bei kito etapo idëjas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT