Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pamirðtas dviraèiø takø projektas
Naujienos Treji metai – tiek laiko praëjo nuo Vilniaus savivaldybës nutarties, jog vilnieèiai nusipelno turëti tarptautinës dviraèiø trasos „EuroVelo“ atkarpà „EuroVelo 11“, kurià nutiesti buvo suplanuota per porà metø. Deja, 39 kilometrø ilgio dviraèiø trasos projekto, kuriam lëðas suteikë Europos Sàjunga, ágyvendinimas pasirodë esàs kaip iki tol dviratininkø ðturmuoti takai – sunkus ir duobëtas.

Pirmà kartà trijø daliø projektas uþstrigo dar nebaigus tiesti pirmosios dalies – 7,7 km ilgio atkarpos, besitæsianèios nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Verkiø rûmø. Darbø vëlavimas privertë atsisakyti ES suteiktos paramos, taèiau leido Vilniaus savivaldybei iðdidþiai pakëlus galvà pareikðti, jog pirmo etapo statybos darbai bus ágyvendinti savivaldybës lëðomis. Ir ið tiesø – po keliø mënesiø, beveik prieð metus, ratuoti ir pësti vilnieèiai buvo pakviesti á dviraèiø trasos pirmosios dalies atidarymà.

Ávykis dviratininkø bendruomenei buvo dþiugus, nors, kaip buvo þadëta, net ir ði trasos dalis nebuvo pilnai ágyvendinta – ties Karaliaus Mindaugo tiltu prasidëjæs kelias baigësi ties Trinapolio vienuolynu, o þadëtieji Verkiø rûmai liko uþ siaurutës, vingiuotos Verkiø gatvës atkarpos, kurioje vargiai iðsitektø du automobiliai. Kelio atkarpa, nuo Trinapolio vienuolyno iki Verkiø gatvës, kurià supa aplinka, þemëlapyje savivaldybës paþymëta kaip ypatingai graþi ir vaizdinga, liko be specialiai atskirto dviraèiø tako.

Galbût ðis buvo suplanuotas ágyvendinti treèiojoje projekto dalyje, turëjusioje sujungti Verkiø gatvæ su Þaliøjø eþerø rajonu (nors oficialiai pirmoji „EuroVelo 11“ atkarpa turëjo siekti Verkiø dvarà)? Kaip ten bebûtø, apie takà dviratininkams beliko tik pasvajoti, nes prieð metus skelbta darbø pabaigos data – 2009 metai – jau èia, o pabaigos ir net antros bei treèios projekto daliø pradþios nematyti.

Rodos, savivaldybë tenorëjo uþdidëti varnelæ „Atlikta“ ðio projekto eilutëje, nes praëjusiø metø vasarà atidarytos pirmàja atkarpa „EuroVelo 11“ statybos ir baigësi. Paþadai ðiaurinæ miesto dalá turëtø sujungti su Trakø Voke – neávykdyti. Ðiandien dviratininkai turi tenkintis tik pirmàjà trasos dalimi bei dviraèiø takais, prasidedanèiais niekur ir besibaigianèiais niekur.

Sakytumët, na ir kas, juk projektai turi „pomëgá“ sustoti viduryje ágyvendinimo, mes jau prie to pripratæ..? Ið tiesø, ðá kartà labai gaila. Ir tam yra daugybë prieþasèiø, pradedant ta, jog „EuroVelo 11“ – tarptautinio dviraèiø trasø tinklo atkarpa, turinti sujungti Lenkijà su Latvija ir baigiant ta, kad projektas tikrai puikus ir jo ágyvendinimas pradëtas gana kokybiðkai –malonu vaþiuoti sutvarkytu, bûtent dviraèiams skirtu taku.

O kur dar ekologijos, kovos su automobiliø spûstimis, sveikatingumo aspektai..? Juos Vilniaus savivaldybë tarsi uþmirðo. Ir, atrodo, uþmirðo ne tik juos, bet ir paþadà 2009 metais baigti ágyvendinti „EuroVelo 11“ projektà.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT