Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Saulkrastø centras – Saulkrastø dviraèiø muziejus
Naujienos

2009 metø birþelio 13 dienà jau antrus metus ið eilës Saulkrastuose vyks senøjø transporto priemoniø sàskrydis! Ðiemet prie retro mopedø ir motoroleriø bûrio prisisjungs ir senoviniai dviraèiai!

Sàskrydyje dalyvaus dviraèiø, mopedø, lengvøjø motociklø, nevirðijanèiø 175 cm3, motociklø su pedalais (bet kokios kubatûros) motoroleriø savininkai. Visos sàskrydyje dalyvaujanèios trasnporto priemonës turi bûti ne maþiau kaip 25 senumo. „Raudonosios þvaigþdës “ pagamintai technikai netaikomas joks amþiaus cenzusas.

Bus padaryta bendra foto. Viso renginio metu darbuosis foto palapinë.

Laukia puikus renginys–reginys!?!?

Iki susitikimo sàskrydyje!

PROGRAMMA
Ðeðtadienis, birþelio 13 diena.

9:30–11:00 Dalyviai ir sveèiai atvyksta ir susirenka Saulkrastø stovëjimo aikðtelëje prie sveèiø namø „Saulrieti“ (Rainio gatvë11, saulrieti.celotajs.lv). Dalyviø ir technikos registracija mandatø komisijoje, technikos ir techninës ekipuotës kontrolë.

12:00 Bus duotas startas paradiniam vaþiavimui miesto centru.

12:30 Pasiruoðimas vikrumo vaþiavimams stovëjimo aikðtelëje („Saulrieti“, Rainio gatvë 11) .

Iki 14:30 Vikrumo vaþiavimai..

14.30–15.30 Pietûs.

Apie 15:30 Bus duotas startas Raliui – tarpinis laikas – 1 minutë.

Apie 16:30 Vaþiavimas dviraèiais iki „Saulkrastø dviraèiø muziejaus“ .

Apie 17:00 finiðas „Saulkrastø dviraèiø muziejuje“. Susipaþinimas su muziejaus ekspozicija – pasakoja Gunta ir Janis Sereginai.

Apie 18.:00 Organizuotas kolonos sugráþimas á starto pozicijà.

19:00 Sàskrydþio dalyviø apdovanojimai. Vakaronë.

Apdovanojimai dalyviams bus skirti uþ:

  1. geriausià restauracijà;
  2. pergalæ mopedø ir motoroleriø­–motociklø klasës ralyje;
  3. pergalæ vikrumo varþybose dviraèiø, mopedø, motoroleriø ir lengvøjø motociklø klasëje;
  4. pergalæ lëto vaþiavimo varþybose ( dalyvauja visos transporto priemonës, neturinèios pedalø);
  5. pergalæ transporto priemoniø su pedalais, motodviraèiø ir mopedø vaþiavime;
  6. geriausià imidþà (aprangà).

Paraiðkos:

www.retromoto.lv/galerija/pasakumi/2009/mopedusalidojums/Saulkrasti-pieteikums.doc

Paraiðkos priimamos iki 09–06–06
 

http://travelnews.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT