Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lietuvos dviratininkës pasaulio reitinge – devintos
Naujienos
Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dviratininkiø reitingø lentelëje lietuvë Diana Þiliûtë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“) uþima 31-àjà vietà (200 tðk.).

33-ejø metø dviratininkë prieð mënesá pasaulio reitinge buvo 29-a.

lietuva

Pirmàjà vietà uþima olandë Marianne Vos („DSB Bank“, 1231,8 tðk.). Á antràjà vietà pakilo ðvedë Emma Johanson („Red Sun", 964 tðk.), o á treèiàjà pozicijà - vokietë Trixi Worrack („Nurnberger“, 844,8 tðk.).

Edita Puèinskaitë („Dila“, 181,5 tðk.) uþima 34-àjà (buvo 33-ia), Modesta Vþesniauskaitë („Bigla“, 105,5 tðk.) - 57-àjà (60), Rasa Leleivytë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 96 tðk.) - 64-àjà (63), Jolanta Polikevièiûtë („USC Chirio-Forno d'Asolo“, 84 tðk.) - 71-àjà (70), Inga Èilvinaitë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 33 tðk.) - 117-àjà (122), Daiva Tuðlaitë („USC Chirio-Forno d'Asolo“, 25 tðk.) - 133-iàjà (110), Urtë Juodvalkytë („Fenixs“, 24 tðk.) - 143-iàjà (152), Gintarë Gaivenytë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 16 tðk.) - 167-àjà (174), o Vilija Sereikaitë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 12 tðk.) - 195-àjà (201) vietas.

Ið Lietuvos dviratininkiø reitingo taðkø dar pelnë Rasa Polikevièiûtë (11), Auðrinë Trebaitë ir Svetlana Pauliukaitë (po 10), Agnë Bagdonavièiûtë (5), Erika Vilûnaitë (4) ir Eglë Zablockytë (3).

Ið viso klasifikuotos 372 dviratininkës.

Ðaliø reitinge pirmàjà vietà uþima Vokietija (2971,4 tðk.), antràjà - Olandija (2751,75 tðk.), o treèiàjà - Italija (1629,25 tðk.).

Lietuvos dviratininkës (667 tðk.) iðliko devintos.

Ið viso klasifikuotos 49 ðalys.
 

Komentarai
dagege456 kovo 09 2019 02:05:35
rizhan
cheap jordan shoes
nike shoes outlet
salomon online
michael kors
salomon shoes
salomon shoes
nike shoes outlet
new balance outlet
puma outlet
jordan shoes
nike shoes
adidas shoes
jordan shoes
michael kors bags
michael kors handbags
skechers online
salomon store
michael kors bags
adidas outlet store
salomon store
puma online
puma store
michael kors handbags outlet
skechers shoes
cheap jordan shoes
jordan shoes store
michael kors handbags
salomon online
reebok online
new balance store
adidas shoes store
salomon online
cheap jordan shoes
puma shoes
puma shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
air jordan shoes
salomon outlet
adidas outlet store
michael kors
adidas outlet
salomon shoes
salomon outlet
adidas shoes store
cheap michael kors handbags
reebok online
michael kors
salomon outlet
michael kors handbags
new balance shoes
adidas shoes
jordan shoes
salomon shoes
reebok shoes
new balance shoes
reebok store
michael kors bags
michael korsuk outlet
salomon outlet
reebok outlet
air jordan shoes
new balance store
nike shoes
michael kors
michael kors
puma online
salomon outlet
air jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon store
salomon outlet
nike shoes outlet
michael kors bags
new balance outlet
jordan shoes store
new balance online
michael kors handbags clearance
jordan shoes store
nike shoes factory
reebok outlet
skechers shoes
salomon store
reebok store
salomon shoes
skechers online
michael kors handbags outlet
skechers store
michael kors handbags
reebok shoes
jordan shoes
nike air max
new balance online
cheap jordan shoes
puma outlet
salomon shoes
michael kors bags
air jordan shoes
jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon online
skechers outlet
skechers outlet
jordan shoes store
michael kors handbags
puma store
jordan shoes store
skechers store
adidas outlet
air max
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT