Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lietuvos dviratininkës pasaulio reitinge – devintos
Naujienos
Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dviratininkiø reitingø lentelëje lietuvë Diana Þiliûtë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“) uþima 31-àjà vietà (200 tðk.).

33-ejø metø dviratininkë prieð mënesá pasaulio reitinge buvo 29-a.

lietuva

Pirmàjà vietà uþima olandë Marianne Vos („DSB Bank“, 1231,8 tðk.). Á antràjà vietà pakilo ðvedë Emma Johanson („Red Sun", 964 tðk.), o á treèiàjà pozicijà - vokietë Trixi Worrack („Nurnberger“, 844,8 tðk.).

Edita Puèinskaitë („Dila“, 181,5 tðk.) uþima 34-àjà (buvo 33-ia), Modesta Vþesniauskaitë („Bigla“, 105,5 tðk.) - 57-àjà (60), Rasa Leleivytë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 96 tðk.) - 64-àjà (63), Jolanta Polikevièiûtë („USC Chirio-Forno d'Asolo“, 84 tðk.) - 71-àjà (70), Inga Èilvinaitë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 33 tðk.) - 117-àjà (122), Daiva Tuðlaitë („USC Chirio-Forno d'Asolo“, 25 tðk.) - 133-iàjà (110), Urtë Juodvalkytë („Fenixs“, 24 tðk.) - 143-iàjà (152), Gintarë Gaivenytë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 16 tðk.) - 167-àjà (174), o Vilija Sereikaitë („Safi-Pasta Zara-Titanedi“, 12 tðk.) - 195-àjà (201) vietas.

Ið Lietuvos dviratininkiø reitingo taðkø dar pelnë Rasa Polikevièiûtë (11), Auðrinë Trebaitë ir Svetlana Pauliukaitë (po 10), Agnë Bagdonavièiûtë (5), Erika Vilûnaitë (4) ir Eglë Zablockytë (3).

Ið viso klasifikuotos 372 dviratininkës.

Ðaliø reitinge pirmàjà vietà uþima Vokietija (2971,4 tðk.), antràjà - Olandija (2751,75 tðk.), o treèiàjà - Italija (1629,25 tðk.).

Lietuvos dviratininkës (667 tðk.) iðliko devintos.

Ið viso klasifikuotos 49 ðalys.
 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT