Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkës kelionæ nutraukë policijos automobilis
NaujienosJaunai vilnietei pasivaþinëjimas dviraèiu penktadienio rytà baigësi susidûrimu su policijos automobiliu. Pareigûnai kol kas aiðkinasi ávykio aplinkybes, taèiau merginos draugas tvirtina, kad jà partrenkæs vairuotojas ið ávykio vietos pasiðalino.

DELFI paskambinæs Egidijus Ðatas pasakojo, kad penktadienio rytà, apie 10 val., jo draugë vaþiavo dviraèiø taku nuo Kalnø parko Neries link. Privaþiavus T. Kosciuðkos gatvëje esanèià areðtinæ, ið jos kiemo staiga iðvaþiavo policijos automobilis.

18-metei nepavyko iðvengti susidûrimo. Nors pati mergina iðvengë suþalojimø, dviratis buvo apgadintas. Be to, pasak E. Ðato, dviratininkë patyrë ðokà.

Anot E. Ðato, kuris ávykio savo akimis nematë, incidentà uþfiksavo liudininkas, buvo iðkviesti pareigûnai. Vaikinas sakë nuogàstaujantis, kad policija bando uþglaistyti kolegos sukeltà incidentà.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vieðøjø ryðiø poskyrio vedëja Loreta Tumalavièienë DELFI patvirtino, kad incidento penktadienio rytà bûta, taèiau kol kas nenorëjo detalizuoti jo aplinkybiø - detalës ðiuo metu tikslinamos.

 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT