Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pristatë studijà apie dviraèiø takø plëtrà Kauno mieste
Naujienos Miesto tarybos kolegija treèiadiená buvo supaþindinta su dviraèiø takø plëtros Kauno mieste schema. Anot ðá darbà parengusiø specialistø ið Vilniaus Gedimino technikos universiteto, kurti dviraèiø takø iðsidëstymo Kaune perspektyvà pradëta ávertinus tai, kas mieste ligi ðiol padaryta, bei atlikus gyventojø apklausà.

Apklausti 738 Kauno gyventojai (63 proc. vyrø) nuo 9 iki 75 metø amþiaus. Ið jø 87 proc. - turinèiø dviraèius. Beje, likusiøjø apklaustøjø (dviraèiø neturinèiø) nuomone, nuo ðios bevariklës transporto priemonës ásigijimo juos sulaiko saugiø, tvarkingø dviraèiø takø trûkumas. Labiausiai patrauklus dviratininkams, pasirodo, yra Kauno senamiestis.

ELTA primena, kad dviraèiø takø sistema Kaune pradëta kurti prieð 20 metø. Iki ðiol nutiesta 50 km takø vaþinëti dviraèiais. Ðiuo metu baigiamas tiesti 7 km ilgio takas nuo Lampëdþiø paplûdimio iki Vilijampolës tilto. Kiek truks perspektyviniø planø ágyvendinimas, niekas negali konkreèiai pasakyti. Pagal plëtros schemà ketinama nutiesti 176 km dviraèiø takø. Ið jø 79 km bus rajoniniø, 65 km - rekreacinio pobûdþio takø. Specialistø nuomone, pageidaujamas dviraèiø takø tinklas Kaune bei apylinkëse galëtø siekti ir 227 km.

Su naujàja schema, kurios parengimas Kauno biudþetui kainavo 80 tûkstanèiø litø, dar turëtø susipaþinti savivaldybëje ásteigta Bevariklio transporto vystymo komisija bei miesto visuomenë. Paskui dokumentà turëtø patvirtinti Kauno miesto taryba.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT