Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Á Ignalinà suplaukë net 550 dviratininkø
Naujienos Sekmadiená, birþelio 28 d., Ignalinoje vykusiame tradiciniame jau 8 metus skaièiuojanèiame dviraèiø maratone „Dviraèiø maratonø taurë 2009“ startavo per 550 dalyviø. Varþybose „Balsas.lt“ taurei laimëti, kuriø trasa driekësi Aukðtaitijos nacionalinio parko miðkais, jëgas iðmëgino ávairaus amþiaus dalyviai ið Lietuvos, sulaukta gausaus bûrio sveèiø ið Latvijos, bei stipriausiø sportininkø ið Lenkijos.

Dviraèiø mëgëjai lenktyniavo itin kalnuotoje 35 km ilgio trasoje, o tie, kurie norëjo iðmëginti jëgas pagrindinëje maratono trasoje, áveikë net du ratus po 35 km.

maratonas

Moterø elito grupëje nugalëjo sveèias ið Latvijos – Lelde Tipane, 35 km trasoje uþtrukusi 02:47:43. Nuo jos net 15 minuèiø atsiliko ir finiðavo antra Diana Elmentaitë ið Utenos. Treèia liko Sabina Brazeviè ið Vilniaus.

Vyrø elito grupëje pirmàjà vietà iðkovojo praëjusiø metø Lenkijos kalnø dviraèiø èempionas Dariusz Batek, trasoje uþtrukæs 02:26:54. Nuo jo maþiau nei minute atsiliko daugkartinis Lietuvos dviraèiø maratonø taurës nugalëtojas Tomas Micë ið Vilniaus. Treèias liko sveèias ið Lenkijos Rafal Hebisz.

Nugalëtojai ir prizininkai ávairiose amþiaus grupëse buvo apdovanoti rëmëjø ir organizatoriø ásteigtais prizais.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT