Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Apmokestinus Senamiestá, V.Navickas Vilniuje þada mokamus dviraèius
Naujienos Sostinës savivaldybë, planuojanti apmokestinti ávaþiavimà á Senamiestá, surinktus pinigus ketina skirti europietiðkai dviraèiø sistemai. Planuojama, kad jau kitàmet specialiuose punktuose Vilniuje bus galima iðsinuomoti dviratá.

Kaip antradiená þurnalistams sakë sostinës meras Vilius Navickas, Vilniuje, kaip ir daugelyje Europos miestø, ketinama árengti mokamus dviraèiø punktus. „Pinigai jokiu bûdu nebus niekur kitur padëti, bet eis bûtent tam, kam reikia – miestieèiams. Tikiuosi, kad kitàmet Vilniuje turësime europinæ dviraèiø sistemà, kur galësite iðsinuomoti dviratá, vaþiuoti, o savivaldybei nereikës në vieno lito ádëti“, - teigë V. Navickas.

Pasak V. Navicko, numatoma, kad mieste bus apie kelis ðimtus dviraèiø, 7-8 nuomos punktai.

Þmogus uþ dviratá susimokës normalia kortele, kortelë þmogø identifikuos, bus þinoma, kas dviratá pasiëmë, kur vaþiavo, kur paliko. Planuojama, kad europinë dviraèiø sistema pradës veikti kità vasarà.

Sostinës valdþia antradiená paþërë ir daugiau naujienø dviraèiø mëgëjams. Nuo liepos 7 d. Verkiø gatvëje bus ávestas vienos krypties eismas, o ðalia atþymëtu dviraèiø taku bus galima vaþiuoti iki Þaliøjø eþerø. Pasak savivaldybës vadovø, iki ðiol ðioje vietoje vaþiuoti dviraèiais pavojinga gyvybei. Savivaldybës teigimu, taip pat sutvarkytas dviraèiø takas á Nemenèinæ.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT