Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Siauèia dviraèiø vagys
Naujienos

Dviraèiai – vienas geidþiamiausiø grobiø Palangoje. Per praëjusá ilgàjá savaitgalá ðiame kurorte jø buvo pavogta net septyni.

Nuo vasaros pradþios ið vietiniø Palangos gyventojø, poilsiautojø ir nuomos punktø jau nugvelbta daugiau nei 50 dviraèiø.

Poilsiautojai ásitikino, kad Palangoje dviraèiai saugûs tol, kol jais vaþiuojama.

Trumpam be prieþiûros palikta ði transporto priemonë gali bûti pavogta akimirksniu. Dviraèiø negelbëja nei sudëtingi uþraktai, nei sandëliuko spyna, nei rakinamas namø kiemas. 

Praëjusá savaitgalá brangiausiu vagiø grobiu tapo ið vieno Sermiesèio gatvës kiemo pavogtas dviratis „Giant Expedition“.

Já savininkas 44 metø verslininkas ið Vilniaus ávertino kone pusketvirto tûkstanèio litø.

Dar dviejø 3200 litø kainuojanèiø dviraèiø „Pegasus“ namo kieme praëjusá sekmadiená neberado Palangoje poilsiaujanti 34 metø vilnietë.

Nuo vagiø kenèia ir dviraèiø nuomos punktai, bet verslininkai jau nebemato reikalo netgi kreiptis á policijà.

„Raðant pareiðkimus, dalyvaujant apklausose tiktai be reikalo gaiðtamas laikas“, – teigë dviraèius nuomojanèios ámonës „Kurortø pramogos“ savininkas Dainius Drungilas.

Ðià vasarà ið jo nuomos punktø jau pavogta 15 dviraèiø. Nuostolis – 9 tûkst. litø.

Kol kas Palangos policija nëra atskleidusi në vienos ðià vasarà uþregistruotos dviraèiø vagystës.

http://www.lrt.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT