Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kaune muitininkai sulaikë 2500 dviraèiø
NaujienosÁtaræ dokumentø klastojimu Muitinës kriminalinës tarnybos (MKT) pareigûnai, Kaune registruotos ámonës patalpose sulaikë 2 512 dviraèiø siuntà. Manoma, kad minëta ámonë muitinei pateikë suklastotas sàskaitas bei prekiø kilmës sertifikatus, liudijanèius, kad dviraèiai pagaminti Bangladeðe.

Tæsdami ikiteisminá tyrimà dël kontrabandos, MKT pareigûnai antradiená atliko kratà vienos Kauno ámonës, prekiaujanèios dviraèiais, motociklais, motoroleriais, taip pat – keturraèiais ir jø dalimis, patalpose – parduotuvëse ir sandëliuose.

Muitinës kriminalistai átaria, kad minëta ámonë, ásiveþdama prekiø siuntas, muitinei ne kartà pateikë galimai suklastotas sàskaitas ir prekiø kilmës sertifikatus.

Kadangi prekës daþniausiai bûdavo pagamintos Kinijoje, ðitokiu bûdø bandyta iðvengti antidempingo mokesèio, t.y. valstybës sàskaita „sutaupyti“ iki 60 proc. bûtinø sumokëti mokesèiø.

Kratos metu pareigûnai sulaikë 2 512 dviraèiø ir daugiau nei tonà jø daliø. Átariama, kad muitinei buvo pateikti suklastoti ðiø prekiø kilmës sertifikatai, liudijantys, jog dviraèiai tariamai gaminti Bangladeðo Liaudies Respublikoje (manoma, kad ið tikrøjø ðie yra gaminti Kinijoje).

Bendra sulaikytø prekiø vertë – 309 tûkst. litø.

Dviem paroms sulaikyti ámonës direktoriaus pavaduotojas M. L. ir sandëlininkas T. J.

MKT Marijampolës skyriuje dël ðio ávykio toliau tæsiamas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 dalá (Sukèiavimas) ir LR BK 199 str. 1 dalá (Muitinës apgaulë).

Paþeidëjams gresia bauda arba laisvës atëmimas iki aðtuoneriø metø.

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993780_hR5Szw.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993776_yyg3Kv.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993777_RJlnUF.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993778_bK0QBT.jpeg

http://iy.delfi.lt/norm/83645/3993779_fzw0Dw.jpeg

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT