Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lance‘as Armstrongas telkia dviratininkø komandà
Naujienos

Lance‘as Armstrongas, bene daugiausiai ir prieðtaringø vertinimø susilaukiantis dviratininkas, septynis kartus „Tour de France“ èempionas, po 3,5 metø pertraukos vël sugráþæs á dviraèiø sportà, tikisi laimëti. Be to – patvirtina ateièiai telkiàs savo dviratininkø komandà.

Iðbandymai tik prasideda

lance_armstrong

Sekmadiená, pasibaigus „Tour de France 2009“ (TDF-2009) lenktyniø etapui distancijoje „Saint Gaudens – Tardes“, Prancûzijos sporto svetainë L‘equipe skelbia pirmosios TDF 2009 lenktyniø dalies pabaigà ir, kol dviratininkai ilsisi bei atgauna jëgas, per pelnytà poilsio dienà, pateikia ávertinimus.

Christian’o  Prudhomme’o (TDF 2009 organizacinio komiteto direktoriaus) palinkëjimas per komandø pristatymo ceremonijà Monake, likus dviem dienom iki lenktyniø starto,- nebuvo vien tuðti þodþiai. Atrodo, lyg jis jau þinojo linkëdamas, „kad bûtø kuo daugiau átampos ir kad ji iðliktø iki pat finiðo linijos Eliziejaus laukuose“. Ch. Prudhomme‘as jau numanë, kad ðiø metø lenktynës bus kaip niekad kupinos netikëtumø, átemptos ir sudëtingos.

Pradëti galima jau tuo, kad pirmàjà lenktyniø dienà dviratininkams buvo paruoðtos atskiro starto lenktynës, o ne prologas (kaip áprastai), - ir dar prie Formulës-1 starto linijos! Toks „scenarijus“ ðiemet buvo pakartotas jau treèià kartà nuo 2000 metø, bet gana nebûdingas, dar ne itin prigijæs bei toleruojamas.

Átampos pridëjo ir tris dienas ið eilës trunkantis Pirënø kalnø etapas, esant jau beveik pusiaukelëje iki Paryþiaus, su kalnu milþinu Col du Tourmalet (2115 m., aukðèiausia kategorija), kuriame ne tik persistumdo bendrosios áskaitos lyderiø pozicijos, bet ir ið lenktyniø pasitraukia net ðeði dviratininkai (vienas – 7-ame, net keturi – 8-ame ir 1 – devintame etape).

Pirmàjà TDF 2009 lenktyniø dienà startavo 180, o devintàjà jau tik 172 dviratininkai. Col du Tourmalet virðukalnë pastojo kelià á pergalæ TDF 2006 èempionui Oscarui Pereiro, kuris, po pernai patirtos traumos, labai dþiaugësi galëdamas vël sësti ant dviraèio.

Lance‘as Armstrongas ruoðiasi karaliauti

Lance‘as Armstrongas, bene daugiausiai ir prieðtaringø vertinimø susilaukiantis dviratininkas, septynis kartus TDF èempionas, po 3,5 metø pertraukos vël sugráþæs á dviraèiø sportà, apie pastaràsias trijø dienø lenktynes Pirënø kalnuose kalba santûriai ir nesigrauþia dël uþimamos, nepakankamai aukðtos pozicijos.

Jis taikliai pastebi, kad po pirmojo, daug jëgø ir iðtvermës pareikalavusio Pirënø kalnø etapo (3 distancijos) iðbandymo, þymiai sudëtingesnis jëgø iðmëginimas laukia Alpëse. „Að sakyèiau, kad bûtent tada pagyvës lenktynës. Vaþiavimas ið  Colmaro á Mont Ventoux truks net septynias labai átemptas dienas. Ir dar nereikia pamirðti, kad pati didþiausia virðukalnë palikta prieðpaskutinei lenktyniø dienai,“ - primena veteranas.

Iðties, pirmàkart TDF istorijoje, iki lenktyniø pabaigos likus vienai dienai (20 etapas liepos 25 d.), dviratininkai turës áveikti dar vienà sudëtingà kalnø etapà –  kalnà milþinà  Ventoux (aukðèiausia kategorija).

„Astana“ – dviejø lyderiø kovos ákaitë

Nuo pat pirmutinës TDF 2009 dienos komandoje „Astana" nebuvo sutarimo dël lyderio. L. Armstrongas savo komandos draugà, ispanà Alberto Contadorà laiko stipriu varþovu ir pergalës atveju sako pripaþinsiàs jo pranaðumà. „Jeigu man pasiûlytø treèià vietà Paryþiuje, að nesutikèiau. A. Contadoras yra labai stiprus ir labai ambicingas. Að norëèiau laimëti, bet jeigu jis bus pripaþintas geriausiu dviratininku, að negalësiu nieko pakeisti,“- teigia sportininkas.

Paklaustas, ar tai jo paskutinis pasirodymas TDF lenktynëse, L. Armstrongas atsakë labai trumpai. „Turbût ne“, - toliau pratæsë, - galbût sudalyvausiu ir dar viename „Tour de France“.

Iðreiðkæs norà dar kartà sugráþti á didájá turà, L. Armstrongas patvirtino gandus, kad renka savo dviratininkø komandà.

***
Lenktynës, kurias sudaro 21 etapas, baigsis liepos 26 dienà Paryþiuje.
 

Jurgita Èyvienë


 
Balsas.lt, letour.fr
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT