Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
V.Navickas þada, kad jo dviraèiø kaip oranþiniø neiðtampys
NaujienosJau kitø metø geguþæ sostinë turëtø tapti dviraèiø miestu – èia uþ 5 milijonus litø ketinama árengti dviraèiø nuomos sistemà. Planuojama, kad pusvalandþio pasivaþinëjimas dviraèiu nekainuos daugiau nei mokama uþ cigareèiø pakelá. Vilniaus meras konservatorius Vilius Navickas ásitikinæs, kad naujø dviraèiø neiðtiks Artûro Zuoko oranþiniø dviraèiø likimas.

Ádiegusi dviraèiø nuomos savitarnos sistemà, Vilniaus miesto savivaldybë aiðkina ketinanti pasiûlyti judëjimo miesto centre alternatyvà, kuria bus siekiama atsisakyti automobiliø naudojimo. Manoma, kad paslauga naudosis jauni entuziastingi þmonës, studentai, propaguojantys sveikà gyvenimo bûdà.

Nuomos punkte dviratá bus galima paimti turint specialià kortelæ arba pasinaudojus registruotu Vilniaus miesto e-bilietu. Sistema registruos, kas ir kada naudosis dviraèiu – taip dviraèius ketinama apsaugoti nuo vagysèiø. Pasinaudojus dviraèiu, já reikës palikti kitame nuomos punkte.

Þadama, kad dviratis bus lengvas, patogus naudoti, skirsis nuo kitø, bus apsaugotas nuo vandalizmo. Planuojami 23 dviraèiø nuomos punktai, kurie bus árengti miesto centre, Senamiestyje, Þvëryne, Þirmûnuose. Abejojama, ar punktus verta árengti Karoliniðkëse ir Ðeðkinëje, mat ðie rajonai ásikûrë ant kalvø, kurias áveikti dviraèiu keblu. Taèiau dviraèiu bus galima skrieti Þaliøjø eþerø kryptimi.

Atstumas tarp dviraèiø nuomos punktø sieks apie 400 metrø.

Skaièiuojama, kad dviraèiø sistemai árengti prireiks 5 milijonø litø, kurie bus gauti ið lëðø, apmokestinus Vilniaus Senamiestá.

Kituose Europos miestuose dviraèio nuoma pusvalandþiui kainuoja apie pusæ euro-eurà. Jei norima dviraèiu naudotis ilgiau nei pusvalandá, paslauga brangsta. Savivaldybë uþtikrina, kad Vilniuje nuoma tikrai kainuos pigiau nei cigareèiø pakelis.

Pasak sostinës mero V. Navicko, tokios dviraèiø nuomos sistemos veikia 45 Europos miestuose. Meras pripaþásta, kad problemø bûna su dviraèiø remontu, taèiau, pasak jo, visa tai yra sprendþiama. „Manau, kad mes graþiai ásiraðysime á Europos miestø sistemà, kurie turi tuos dviraèius, nebebus taip, kaip buvo su oranþiniais, kuriuos visus iðtampë“, - antradiená þurnalistams sakë V. Navickas.

Tikisi minimaliø nuostoliø

Planuojama, kad Vilniuje bus apie 400-600 dviraèiø. Dviraèiø konstrukcija bus iðskirtinë, tad jø detalës esà niekam netiks, o jei kaþkas nugvelbs, bus matyti. Visi dviraèiai bus apdrausti, o vandalizmo, pasak V. Navicko, niekada neiðvengsi – „reikia dirbti su vilnieèiais“.

Vilniaus vicemeras Gintautas Babravièius kalbëjo, kad Artûro Zuoko sumanyta oranþiniø dviraèiø sistema galbût buvo pralenkusi laikà ir technologines galimybes. Sostinës vicemeras Romas Adomavièius sutiko, kad nuostoliø iðvengta nebus, taèiau aiðkino, kad dviraèio paimti bet kas negalës – bus kortelë su asmens duomenimis, priduodant ir paimant dviraèius fiksuos vaizdo kameros. Pasak R. Adomavièiaus, yra daug bûdø nuostolius padaryti minimalius.

Kol kas lëðas á projektà investuos savivaldybës ámonë „Susisiekimo paslaugos“, kuri esà pajëgi projektà ágyvendinti. Po to á sistemà ketinama investuoti lëðas, gautas apmokestinus ávaþiavimà á Senamiestá. „Mes darome, o neðnekame“, - gyrësi sostinës vadovas.

Tikimasi, kad sistema bus galima pradëti naudotis kitø metø geguþës 1 dienà.

Dviraèiø punktø iðsidëstymas ir aptarnavimo sferos

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT