Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Su dviraèiais vaþinëjantys vilnieèiai taupo net internetui
Naujienos
Su dviraèiais vaþinëjantys vilnieèiai taupo iðlaidas ne tik degalams ar automobilio eksploatacijai, bet ir kitoms paslaugoms, pavyzdþiui, – internetui. Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) skelbia, kad á Goðtauto g. 4 esantá MEZON salonà atvykusiems dviratininkams, uþsisakiusiems 4G interneto MEZON planus „Narðyk“, „Nevarþyk“ ir „Pramogauk“, paslaugos aktyvavimo mokestis nuo ðiol kainuoja tik 1 lità. Be to, kiekvienam tokiam klientui áteikiamos suvenyrinës sportinës kepuraitës. Prie MEZON salono jau árengti specialûs stovai dviratëms transporto priemonëms pasistatyti.

„Ðia akcija mes skatiname kuo daugiau vilnieèiø geru oru persësti ant dviraèiø ir taip prisidedame prie kovojanèiø uþ ðvaresná miestà, o kartu stengiamës bûti arèiau savo klientø gerindami jiems aptarnavimo MEZON salonuose sàlygas", - sako Telecentro Paslaugø plëtros skyriaus virðininkas Dalius Srëbalius.

Jo teigimu, Vilniuje kartais greièiau sutvarkysi reikalus vaþinëdamas su dviraèiu nei ieðkodamas vietos automobiliui pasistatyti.

Dalius Srëbalius taip pat pabrëþia ekonominæ naudà su dviraèiais á MEZON salonà Goðtauto gatvëje atvykusiems klientams. Uþsisakydami belaidþio interneto MEZON planà „Narðyk", „Nevarþyk" arba „Pramogauk" jie sutaupo 28 litus, nes moka tik simboliná paslaugos aktyvavimo mokestá. Be to, vasarà taikomos nuolaidos mënesinëms ámokoms, todël ðiuo metu uþsisakyti MEZON interneto paslaugas itin naudinga.

Atsiþvelgus á tai, kad internetas tapo viena ið svarbiausiø informacijos sklaidos priemoniø ir dauguma þmoniø internetu siekia naudotis ne tik visur ir visada, kai tik prireikia, bet ir neskaièiuodami megabitø, liepos mënesá Telecentras sumaþino duomenø kiekio neribojanèiø planø mënesines ámokas. Pasiraðius 36 mënesiø sutartá, planas „Nevarþyk" dabar kainuoja tik 49 Lt/mën., o planas „Pramogauk" - 69 Lt/mën.

Telecentras planà „Narðyk" rekomenduoja tiems, kam internetas - þiniø ðaltinis bei patogus darbo árankis. Ðio plano vartotojams suteikiamas 3 GB duomenø kiekis per mënesá ir galimybë naudotis iki 10 Mb/s duomenø atsisiuntimo greitaveika.

Nuolat bûnantiems ávykiø sûkuryje, negalintiems gyventi be kraujà kaitinanèiø naujausiø filmø, geros muzikos ritmø, narðykliniø þaidimø ir nuolat besidalinantiems foto áspûdþiais su draugais ar kolegomis, siûlomas planas „Nevarþyk". Já uþsisakiusiems interneto vartotojams garantuojamas iki 2 Mb/s ryðio sparta ir galimybë siøsti milþiniðkus informacijos srautus - duomenø kiekis neribojamas.

Tikriems interneto gyventojams, kurie siekia didþiausio greièio ir galimybës priimti bei siøsti duomenis be jokiø apribojimø, siûlomas interneto planas „Pramogauk". Iki 10 Mb/s sparta ir neaprëpiami srautai informacijos - ir jûs jau esate plaèiajuosèio MEZON interneto greitkelyje.

Spartusis naujos kartos internetas MEZON jau veikia Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Panevëþyje, Ðiauliuose ir pajûryje - Palangoje, Nidoje, Ðventoje, taip pat Tauragëje ir Utenoje, o netrukus pasieks ir Alytø bei kitus apskrièiø centrus.

Naudotis belaidþiu MEZON internetu labai paprasta. Pakanka su savimi turëti maþà stilingà USB modemà, já prijungti prie bet kurio kompiuterio ir interneto ryðys - jau èia. USB modemo programa ásiraðo greièiau nei per minutæ, jai ádiegti nereikia jokiø specialiø þiniø. MEZON interneto USB modemo programa suderinama su ávairiomis operacinëmis sistemomis.

www.mezon.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT