Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkø problemoms iðsakyti - menas ið dviraèiø
Naujienos

Treèiadienio popietæ prie Vyriausybës esanèioje Vinco Kudirkos aikðtëje rinkosi dviratininkai. Jau savaitæ vykstanèio renginio „Velomanija Vilnius 2009" dalyviai statë improvizuotas „skulptûras“, ant grindinio klijavo popierinius „dviraèiø takus“, kabino kartoninius kelio þenklus, taip siekdami atkreipti dëmesá á dviratininkø padëtá keliuose.

Dviratininkø problemoms iðsakyti - menas ið dviraèiø

Svarbiausia - ðvietimas ir saugumas

Akcijos dalyviai akcentuoja ðvietimo apie alternatyvias transporto priemones stokà. Anot vieno organizatoriø Franko Wurfto, „padëtis miestuose nëra tokia bloga, kad nebûtø galima vaþiuoti dviraèiu", bet reikëtø eismo dalyvius iðmokyti, kaip elgtis kelyje, paskatinti gerbti vieni kitus, atsisakyti tam tikrø su dviratininkais susijusiø stereotipø.

Dviratininkai atkreipë dëmesá ir á tai, kad kai kuriose sostinës gatvëse derëtø sulëtinti eismà, mat ðiuo metu vaþiuoti jomis dviraèiu yra nesaugu.

Akcijos dalyviai taip pat norëtø uþtiktinti dviraèiø saugumà nuo vagiø. Tam padëtø jø siûlomas centralizuotas dviraèiø registras. Anot jø, reiktø spræsti ir saugaus dviraèiø stovëjimo klausimà.

Kreipsis á savivaldybæ

Meninis projektas „Dviraèiø menas" yra jaunimo renginio „Velomanija Vilnius 2009" programos dalis.

Nuo liepos 23 d. iki 31 d. vykstanèiame renginyje 30 jaunø þmoniø ið ávairiø Europos Sàjungos ðaliø susitinka aptarti vis didëjanèià dviraèio svarbià mieste.

„Velomanijos" dalyviai renginio metu iðbando Vilniaus miesto eismo infrastruktûrà, diskutuoja apie panaðumus ir skirtumus su kitais Europos miestais ir ruoðia „Velomanijos deklaracijà".

Ðiuo raðtu liepos 30 d. organizacijø atstovai pareikð ekologiðko miesto plëtros prioritetus Vilniaus miesto savivaldybei.

http://g.diena.lt/00/75/7250ee.jpg

http://g.diena.lt/00/75/723a73.jpg

http://g.diena.lt/00/75/724285.jpg

http://g.diena.lt/00/75/7227ff.jpg

Vilniaus diena

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT