Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vilniaus valdþia ketina skatinti gyventojus pamirðti automobilius
Naujienos

Vilniaus valdþia rugsëjo mënesá ketina skatinti gyventojus pamirðti automobilius ir naudotis dviraèiais ar vieðuoju transportu.

Vilniaus valdþia ketina skatinti gyventojus pamirðti automobilius

Rugsëjo 19-àjà vyks renginys “Diena be automobilio", skirta Europos judriajai savaitei ir tarptautinei Europos dienai “Mieste be automobilio", praneðë savivaldybë.

Tuo metu sostinëje vyks saugaus eismo gatvëje varþybos, vaikø ir jaunimo pieðiniø konkursas “Að saugus gatvëje", dviratininkø figûrinio vaþiavimo varþybos, maþøjø dviratininkø varþybos, meninë programa, kitos atrakcijos.

Tà dienà nuo 10 iki 22 val. bus uþdarytas eismas senamiestyje ir jo prieigose.
Rugsëjo 19-àjà taip pat ketinama surengti dviratininkø þygá nuo Seimo iki Rotuðës aikðtës. Esà numatoma, jog ðiame þygyje turëtø dalyvauti ir aukðèiausi ðalies vadovai - prezidentë Dalia Grybauskaitë ir premjeras Andrius Kubilius.

Taèiau, anot Vilniaus valdþios, su D.Grybauskaite ir A.Kubiliumi ðis klausimas dar nëra suderintas.

Vicemeras Gintautas Babravièius savo ruoþtu teigë "neabejojantis A.Kubiliaus aktyviu dalyvavimu", kuris "tradiciðkai Europos dienà sëda ant dviraèio ir vaþiuoja".

Rugsëjo 16-22 dienomis taip pat numatomi kiti renginiai, skirti Europos judriajai savaitei. Ketinama tikrinti transporto priemones dël iðmetamøjø dujø koncentracijos normos, organizuoti prevencines saugaus eismo priemones, rengti akcijas, skirtas skatinti vykti moksleivius á mokyklà dviraèiais.

Numatomi ir kultûriniai renginiai: "Tautø mugë" Gedimino prospekte, vieðosios ástaigos "Ugnis ir kaukë" ir atlikëjos Veronikos Povilionienës projektas "Ugnies skulptûrø dialogai", Rudens lygiadieniui skirtas renginys "Vilniaus legenda" ir kiti.

Anot vicemero Stanislovo Ðriûbëno, dalies kultûriniø renginiø gali tekti atsisakyti dël taupymo. Ðiuo metu visiems renginiams numatyta 231 tûkst. litø sàmata, taèiau jà esà ketinama apkarpyti.

“Apsitarëme, kad kai kuriø renginiø reikëtø nedaryti, nes jie brangoki. Tai daugiau bûtø "Vilniaus - Europos kultûros sostinës 2009" renginiai. Bet mes, pamaþinæ sàmatà ir padidinæ rëmëjø skaièiø, áeisime á logiðkà santyká kokybës ir kainos", - kalbëjo S.Ðriûbënas.

Anot sostinës savivaldybës, automobiliø skaièius Vilniuje kasmet padidëja 10-15 proc., o kelionë vieðuoju transportu piko valandomis pailgëja 20-30 min. Taip pat esà pablogëja kelioniø sàlygos atviromis transporto priemonëmis (motociklais, motoroleriais, dviraèiais) bei pësèiomis.

BNS

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT