Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vilnius taps dviraèiø miestu?
Naujienos

Jei viskas eisis pagal Vilniaus valdþios planà, nuo kitø metø vasaros Vilniuje atsiras dviraèiø nuomos punktai. Tikimasi, kad apmokestinus ávaþiavimà á senamiestá, ði transporto priemonë taps rimta automobilio konkurente.

Bandë visos valdþios

Steigti dviraèiø nuomos punktus – idëja ne nauja. Jà prieð keletà metø nesëkmingai stengësi ágyvendinti buvæs meras Artûras Zuokas. Taèiau planas paskatinti vilnieèius iðmainyti automobilius á dviratæ transporto priemonæ þlugo: apie 100 tûkst. litø atsiëjæ oranþiniai dviraèiai galiausiai buvo iðvogti, o likæ – nuniokoti.

Prieð metus dviraèiø nuomos klausimà këlë ir buvusi Tvarkos ir teisingumo partijos valdþia. Vienas jos nariø Vladimiras Avinas tikino, kad dviratis padëtø ið dalies iðspræsti miestà dusinanèiø transporto spûsèiø problemà. Tàkart idëjà sukritikavo opozicijoje buvæ liberalcentristai: dabartinis vicemeras Gintautas Babravièius kikeno kolegoms, matai, dabar bus mëlyni dviraèiai, o gal þydri.

Naujoji valdþia – ne iðimtis

Taèiau praëjo vos metai, ir naujoji Vilniaus valdþia græþiasi á dviraèiø nuomos punktø statybà. Valdantieji neslepia, kad tai oranþiniø dviraèiø projekto tæsinys, tik ðákart esà bus sëkmingesnis. Ypaè optimistiniø prognoziø negailëjo A.Zuoko partijos kolegos vicemerai G.Babravièius ir Stanislovas Ðriûbënas.

"Mes numatëme, kad leidæ gyventojams naudotis miesto dviraèiais, jie veikiausiai per dvi dienas atsidurs privaèiuose sandëliukuose. Bet nematome nieko bloga, dingo tai dingo, bet gal dël to ðità projektà dabar ir prisimename", – svarstë S.Ðriûbënas.

"Reikia pasidþiaugti, kad oranþiniø dviraèiø idëja nemirusi, gal tik tuomet buvo pralenkusi laikà ir technologijas. Dabar technologijos modernesnës, todël manome, kad reikia ne tik statyti nuomos punktus, bet vystyti platesná projektà: tiesti dviraèiø takus, statyti dviraèiø stovëjimo aikðteles. Ágyvendinus kompleksiná projektà bûtø galima iðspræsti transporto problemas", – sakë G.Babravièius.

Árengs jau kità vasarà

Tikimasi, kad realiai dviraèiø nuoma pradës veikti jau kità vasarà. Apie 400–600 dviraèiø nuomos punktø planuojama statyti Vilniaus senamiestyje, Þvëryne, dalyje Þirmûnø, aplenkiant miegamuosius rajonus. Jie bûtø iðdëstyti 400 m atstumu. Preliminari projekto vertë – apie 3–5 mln. litø. Nuomos kainos dar neþinomos, taèiau garantuojama, kad paslauga kainuos pigiau nei pakelis cigareèiø.

Projektà ágyvendintø savivaldybës ámonë "Susisiekimo paslaugos". Dviraèiø nuomos punktø statybai bûtø naudojamos lëðos, gautos apmokestinus ávaþiavimà á senamiestá.

Ðiuo metu tikslinamos nuomos punktø vietos, renkama medþiaga apie gyventojø judëjimo srautus, pagrindinius traukos objektus. Taip pat gilinamasi á bûsimø nuomos punktø ir paèiø dviraèiø apsaugos galimybes.

"Nieko nepadarome naujo Europos kontekste. Ðiuo metu yra 45 miestai, kuriuose dviraèiø nuomos sistema veikia gana neblogai. Visur yra bëdø dël dviraèiø remonto, bet tai iðsprendþiama. Vandalizmo atvejø neiðvengsi niekada, taèiau nuo vagysèiø apsisaugoti galima. Dviraèiø konstrukcija bus tokia, kad detalës niekam kitam negalëtø tikti. Jie bus iðskirtiniai, todël visada bus matyti, ar gatve vaþiuoja nuosavas ar nugvelbtas dviratis", – tikino Vilniaus meras Vilius Navickas.

"Nuo vagysèiø turëtø apsaugoti ir nuomai sukurtos kortelës. Gal tai bus tas pats elektroninis bilietas, gal naujos kortelës, taèiau bet kokiu atveju joje bus kiekvieno turëtojo asmens duomenys. Visiems bus aiðku, kas dviratá iðsinuomojo. Be to, kiekviename punkte bus stebëjimo kameros, todël visada liks galimybë patikrinti, kas koká dviratá paëmë ir koká gràþino", – kolegà papildë vicemeras Romas Adomavièius.

Vaþinëtis parà – uþ 1 eurà

Praëjusiø metø vasarà Paryþius pasiûlë dviraèiø visiems norintiems pasivaþinëti po miestà. Projektas "Velib" (trumpinys ið prancûzø kalbos – "Nemokamas dviratis") parûpino daugiau nei 10 tûkst. dviraèiø, jie stovi 750-yje stoteliø. Mieste ðios stotelës iðdëstytos tankiai – maþdaug kas 300 m.

Projektu siekiama skatinti gyventojus palikti automobilius namie ir taip maþinti oro tarðà bei spûstis.

Dabar dviratá Paryþiuje galima gauti beveik veltui – uþ 1 eurà (3,45 lito) parai. Tiesa, yra papildomø sàlygø. Norint iðsinuomoti dviratá, praverstø kredito kortelë. Jei jos nëra, galima naudotis ir debeto, taèiau tokiu atveju dviraèio nuomininko sàskaitoje bent porai savaièiø bûtø rezervuotas 150 eurø (517,92 lito) uþstatas, jei dviratis dingtø.

"Velib" dviraèiuose átaisyta speciali apsaugos nuo vagiø sistema – spyna ir pavojaus signalas, kuris ásijungia, jei dviratis negràþinamas á stotá.

Tuo paèiu dviraèiu negalima naudotis ilgiau nei pusvalandá. Antraip tektø sumokëti papildomà eurà. Todël dviratá reikia pastatyti bet kurioje "Velib" stotelëje ir persësti ant kito. Tai nekainuoja në cento.

Projektà "Velib" finansuoja didþiausia lauko reklamos bendrovë Europoje "JCDecaux".

Buvæs Vilniaus meras, kadaise þlugusios oranþiniø dviraèiø projekto idëjos autorius Artûras Zuokas, dabartinæ sostinës valdþià ne kartà kritikavo, kad mieste dar ir ðiandien nëra aiðkios dviraèiø sistemos vystymo ir populiarinimo strategijos.

"Procesas stringa, nes niekas negalvoja toliau nei ði diena arba, geriausiu atveju, rinkimai", – yra sakæs A.Zuokas.

Jis pasakojo, kad jam valdant, Vilnius irgi turëjo analogiðkà Paryþiui projektà su bendrove "JCDecaux". "Vedëme derybas, buvome atsiveþæ bandomuosius dviraèiø modelius, kuriuos pristatëme visuomenei. Atlikome apklausà, per kurià buvo uþpildyta 8 tûkst. duomenø. 80 proc. pasisakiusiø vilnieèiø norëjo tokios dviraèiø sistemos", – prisiminë A.Zuokas.

Miestui ðis projektas esà bûtø kainavæs minimaliai. Kaip ir Paryþiuje, projektà "JCDecaux" finansuotø mainais uþ galimybæ mieste teikti reklamos paslaugas.

Kaip veþimëlis prekybos centre

Danijos sostinëje Kopenhagoje karaliauja dviratis. Ðia transporto priemone naudojasi visi, neatsiþvelgiant á iðsilavinimà, socialinæ padëtá visuomenëje ir lytá. Dviratá mina studentai, mokytojai, net "Armani" kostiumus vilkintys verslininkai. Tai lemia tobulai iðplëtota dviraèiø infrastruktûra: nenutrûkstama grandine nutiesti dviraèiø takai ir galimybë palikti dviratæ priemonæ specialiose aikðtelëse.

Danams labai patogu naudotis ne nuosavais, bet miesto dviraèiais, uþ 20 kronø (9,3 lito) pasiimtais ið terminalø. Sistema veikia analogiðkai kaip prekybos centruose naudojantis veþimëliu. Viename taðke dviratis paimamas, kitame jis paliekamas ir atgaunamos sumokëtos 20 kronø.

Dviraèiai – tik Barselonos gyventojams

Barselona, kaip ir kiti Europos didmiesèiai, skatina naudotis dviraèiais ir taip bando maþinti automobiliø iðmetamøjø dujø kieká ir bendrà uþterðtumà. Miesto valdþia vykdo programà "Bicing" ir taip prisijungia prie Liono, Oslo, Stokholmo, Vienos, Briuselio ir Paryþiaus, kurie siûlo beveik nemokamai mieste pasivaþinëti dviraèiu.

Barselonos vieðoji dviraèiø sistema "Bicing" skirta miesto gyventojams, ne turistams. Dalyvavimas ðioje programoje truputá komplikuotas. Pirmiausia reikia ið anksto uþsisakyti "Bicing" kortelæ ið www.bicing.com (ispaniðkai). Tai kainuoja apie 24 eurus (83 litus) per metus. Kortelë uþsakovui iðsiunèiama paðtu. Pildant praðymà uþsakovas turi pateikti kredito kortelës numerá, kad "Bicing" ið jos galëtø nuskaityti 150 eurø (517,92 lito), jeigu tuo paèiu dviraèiu bûtø naudojamasi ilgiau nei 24 valandas.

Norëdami pasiimti dviratá, barselonieèiai pasinaudoja "Bicing" kortele vienoje ið stoteliø. Automatizuota sistema nurodo, kuris dviratis laisvas. Dviraèiu ilgiausiai galima naudotis 2 valandas. Vëliau já reikia gràþinti á stotelæ. Pirmosios 30 minuèiø nemokamos, o uþ kiekvienà papildomà pusvalandá teks sumokëti papildomus 0,3 (1 lità) euro.

Nuoma Vilniuje – ið privaèiø rankø

Vilniuje iðsinuomoti dviratá ið jø nuoma besiverèianèiø ámoniø vidutiniðkai kainuoja 10 litø uþ 1 valandà, uþ papildomà valandà tektø atriekti dar po 5 litus. Dviraèio nuoma parai atsieitø 40 litø.

Daugiausia dviraèiø Vilniuje pavagiama Kalvarijø gatvëje ir Konstitucijos prospekte. Maþiausiai – Naujoje Vilnioje. Norintys saugiai palikti dviraèius, tai gali padaryti trijose Vilniaus vietose: prekybos centre "Europa", Minsko "Iki" ir "Iki", esanèioje Jeruzalëje. Ðiose vietose veikia dviraèiø nuomos punktai, teikiantys papildomà paslaugà, – saugø kampà dviraèiams palikti. Mokestis uþ saugià vietà valandai kainuoja 1 lità, parai – 5 litus.

Vilniaus diena

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT