Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkai A.Baranauskas ir R.Sinicinas uþima 13-à ir 54-à vietas
NaujienosPrancûzijoje vykstanèiø 54-øjø dviraèiø lenktyniø "4 Jours de Dunkerque" ketvirtajame etape penktadiená lietuvis Aivaras Baranauskas, atstovaujantis Prancûzijos komandai "Roubaix Lille Metropole", uþëmë 24-àjà vietà. Nugalëjo prancûzas Pierrickas Fedrigo ("Bouygues Telecom"), 193 km nuvaþiavæs per 4 val. 24 min. 30 sek. A. Baranauskas nuo jo atsiliko 24 sek.

Kitas lietuvis Tomas Vaitkus ("Astana") nefiniðavo.

Lenktyniø lyderiu iðliko pirmojo etapo nugalëtojas prancûzas Stephane'as Auge ("Cofidis"). A. Baranauskas bendrojoje áskaitoje pakilo á 13-àjà vietà. Jis nuo lyderio atsilieka 2 min. 54 sek.

Ið viso klasifikuoti 142 dviratininkai.

Ðeðiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.

Italijoje vykstanèiose 46-osiose dviraèiø lenktyniø "Giro del Friuli Venezia Giulia" lietuvis Romas Sinicinas ("Faresin Panni VC Breganze") po trijø etapø uþima 54-àjà vietà.

Lenktyniø lyderiu tapo italas Federico Vitali ("Faresin Panni VC Breganze"). R. Sinicinas nuo jo atsilieka 1 min. 26 sek.

Marius Kukta ("Aurora") uþima 133-iàjà vietà (+4.29).

Ið viso klasifikuota 180 dviratininkø.

Treèiàjá etapà penktadiená moldavas Olegas Berdosas ("G.S. Brisot Cardin Bibanese"), 139,3 km nuvaþiavæs per 3 val. 6 min. 34 sek. M. Kukta ir R. Sinicinas finiðavo pagrindinëje grupëje ir uþëmë atitinkamai 57-àjà ir 70-àjà vietas. Lietuvos dviratininkai nuo nugalëtojø atsiliko 23 sek.

Penkiø etapø lenktynës baigsis sekmadiená.
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT