Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dienà be automobilio sësti ant dviraèio siûlys ir D.Grybauskaitei
NaujienosRugsëjo 19-tà Vilnius turës progà trumpam iðsivaduoti ið automobiliø spàstø – tarptautinæ Europos dienà „Mieste be savo automobilio“ jau aðtuntà kartà bus raginama automobilius iðkeisti á kitas transporto priemones ar vaikðèiojimà pësèiomis. Tà dienà dviraèiø pedalus mins ne tik Vilniaus vicemerai - tikimasi, kad ant dviraèiø sës ir prezidentë Dalia Grybauskaitë bei premjeras Andrius Kubilius.

Pasak Vilniaus miesto savivaldybës atstovø, kasmet sostinëje lengvøjø automobiliø skaièius padidëja apie 10-15 proc., kelionë vieðuoju transportu piko valandomis pailgëja 20-30 min. Be to, kasmet blogëja kelioniø sàlygos atviromis transporto priemonëmis – motociklais, motoroleriais, dviraèiais – bei pësèiomis.

Rugsëjo 19 dienà sostinëje planuojama surengti dviratininkø þygá nuo Seimo iki Rotuðës. Tà dienà Rotuðës aikðtëje lauks bendruomenës ðventë. Jos metu vyks saugaus elgesio gatvëje varþybos, vaikø ir jaunimo pieðiniø konkursas, dviratininkø figûrinio vaþiavimo varþybos, maþøjø dviraèiø vaþiavimo varþybos, meninë programa, ávairûs konkursai, atrakcionai, varþybos velokartais ir nemokamos velotaksi paslaugos ðventës metu.

Senamiestyje ir Senamiesèio prieigose nuo 10 iki 22 val. bus ribojamas eismas. Deja, nemokamai vaþiuoti visuomeniniu transportu rugsëjo 19 d. vilnieèiais ir miesto sveèiai greièiausiai negalës.

Pagrindinë „Mieste be savo automobilio“ ðventë vyks rugsëjo 19 d., taèiau Europos judriajai savaitei skirti renginiai tæsis visà savaitæ – rugsëjo 16-22 dienomis. Akcijos ið savivaldybës biudþeto pareikalaus 231 tûkstanèio litø.

Antradiená surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavæ sostinës vicemerai Romas Adomavièius, Gintautas Babravièius ir Stanislovas Ðriûbënas þadëjo á Rotuðës aikðtæ atminti dviraèiais. Pasak R. Adomavièiaus, tà dienà sësti ant dviraèiø taip pat bus siûloma prezidentei D. Grybauskaitei ir premjerui A. Kubiliui. Tiesa, pastarieji apie savivaldybës iniciatyvà dar neinformuoti.

Briuselyje ðventë labiau pastebima

Spaudos konferencijoje dalyvavæs Europos Parlamento (EP) narys Justas Paleckis tikino visada buvæs uþ tai, kad kuo maþiau bûtø naudojamasi automobiliu.

„Automobilis yra geras iðradimas, taèiau mes per daug tapome priklausomi nuo tø geleþiniø dëþiø, kurios ir terðia orà, ir artina klimato kaità, ir sukelia daugybæ kitø problemø. Yra didelis skirtumas, kaip þiûrima á tà geleþinæ dëþæ Vakarø Europoje ir pas mus“, - kalbëjo J. Paleckis.

Pasak europarlamentaro, Briuselyje dienø be automobilio nepastebëti neámanoma vien dël to, kad ávaþiavimas á miestà maðinomis bûna uþdraustas. Þmonës pasidaro sau ðventæ, gatvëse pilna pësèiøjø, riedlentininkø, riedutininkø, dviratininkø. Tie, kurie gatve vaþiuoja be leidimo automobiliu, pasmerkiami ðvilpimu ir badymu pirðtais.

Tà dienà Briuselyje nemokamai vaþinëja visuomeninis transportas. J.Paleckio teigimu, rugsëjo 19-oji gali tapti labai ádomia diena, daugelá vilnieèiø gali paskatinti daþniau atsisakyti automobilio ir vaikðèioti pësèiomis, vaþiuoti visuomeniniu transportu ar dviraèiu. Pats europarlamentaras tikino nei Vilniuje, nei Briuselyje ar Strasbûre nesinaudojantis automobiliu – á darbà einantis pësèiomis.

J.Paleckio þiniomis, ES miestuose dviraèiais atliekama 5 proc. kelioniø, taèiau ES iðkëlusi uþdaviná ðá skaièiø per deðimtmetá padidinti iki 15 proc.

Nuo 1998 m. rengiamoje akcijoje „Mieste be savo automobilio“ dalyvauja 1454 Europos miestai, 22 Lietuvos miestø ir rajonø savivaldybës.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT