Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Lietuvos dviraèiø maratonø taurë 2009
Naujienos
Pagrindiniai renginio organizatoriai:

VÁ Klubas „Instinktas“
 
Sporto klubas „S-Sportas“ 
Ðiauliø rajono savivaldybë

Sporto klubas “Vilimeksas”
Ignalinos rajono savivaldybë

Sporto klubas „Vëtrungë“
Anykðèiø rajono savivaldybë

 

LIETUVOS DVIRAÈIØ MARATONØ TAURË 2009
 
Tikslas
 
Prisidëti prie sveikos gyvensenos ir aktyvaus laiko praleidimo propagavimo Lietuvoje. Pritraukti dviraèiø mëgëjus ir profesionalus á Lietuvoje organizuojamus maratonus. Populiarinti dviraèius ir dviraèiø sportà Lietuvoje. Siekti, kad ðie renginiai taptø masiniais, tradiciniais ir tarptautiniais dviraèiø renginiais.

Varþybø organizatoriai, vieta, laikas
 
Varþybas vykdo:
- Klubas „Instinktas“ (koordinatorius)
- Sporto klubas „S-Sportas“
- Sporto klubas “Vilimeksas”
- Sporto klubas „Vëtrungë“

Varþybø vieta, data:
 
I etapas - Ðiauliuose, Kurtuvënø reg. parkas, 2009 m. geguþës mën. 31 d.
II etapas – Ignalinoje, LÞSC stadionas, 2009 m. birþelio mën. 28 d.
III etapas – Anykðèiuose, Niûroniø hipodromas, 2009 m. rugpjûèio mën. 16 d.

Varþybø laikas:
Vaikø grupës startas 11.00 val., pagrindinis maratono startas – 12.00 val.

Registracija ir starto rinkinio iðdavimas:
Starto vietoje, nuo 9.30 iki 11.00 val.
 
Varþybø direktorius – Gian Luca Demarco, tel.: 8 652 99544
I etapo vyr. teisëjas – Gintaras Domarkas, tel.: 8 698 55141
II etapo vyr. teisëjas – Aurimas Buèelis, tel.: 8 650 99278
III etapo vyr. teisëjas – Bronius Vitkûnas, tel.: 8 698 01303
Bendra informacija apie maratonø tauræ – Giedrius Adamonis, tel.: 8 615 47910

Dalyviai
 
Varþybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir uþsienio sportininkai, mëgëjai moterys ir vyrai, vaikai.
 
Klasifikacija pagal grupes:
 
Grupës apraðymas
Grupës pav.
Pagerbimas / apdovanojimas
Vaikai g.m. nuo 1999 ir jaunesni
V10
Apdovanojamos pirmos 3 vietos kiekviename etape
 
Jeigu grupëje yra maþiau nei 5 dalyviai, jie perkeliami
á aukðtesnæ grupæ (pvz. tik 4 M13 grupës dalyviai bûtø
perkeliami á M16 grupæ. Netaikoma grupëms V10, W18,
M18).
Berniukai, g.m. nuo 1996 iki 1998
M13
Mergaitës, g.m. nuo 1996 iki 1998
W13
Berniukais, g.m. nuo 1993 iki 1995
M16
Mergaitës, g.m. nuo 1993 iki 1995
W16
Jaunuoliai, g.m. nuo 1991 iki 1992
M18
Jaunuolës, g.m. nuo 1991 iki 1992
W18
Sporto Vyrai, g.m. nuo 1970 iki 1990
M19
Apdovanojamos pirmos 3 vietos kiekviename etape
+ absoliuèios visø trijø etapø áskaitos prizai.
 
Jeigu grupëje yra maþiau nei 5 dalyviai, jie perkeliami
á aukðtesnæ grupæ (pvz. tik 4 W31 grupës dalyviai
bûtø perkeliami á W19 grupæ).
Sporto Moterys, g.m. nuo 1979 iki 1990
W19
Sporto Moterys, g.m. nuo 1978 ir vyresnës
W31
Sporto Senjorai, g.m. nuo 1960 iki 1969
M40
Sporto Veteranai g.m. nuo 1950 iki 1959
M50
Sporto Veteranai g.m. iki 1949
M60
Mëgëjai g.m. iki 1990
Mëgëjai
Tik maratono dalyvio paþymëjimas (diplomas).

Distancija pagal amþiø ir grupes:
 
Grupë
Grupës pav.
Distancija*
Sporto Vyrai
M19, M40, M50, M60
Pilnas maratonas
Sporto Moterys
W19, W31
Pilnas maratonas
Mëgëjø Vyrai/Moterys
Mëgëjø
Pusë maratono
Jaunimas Vaikinai
M16, M18
Pusë maratono
Jaunimas Merginos
W16, W18
Pusë maratono
Vaikai Berniukai
M13
Pusë maratono
Vaikai Mergaitës
W13
Pusë maratono
Vaikai iki 10 metø Berniukai/Mergaitës
V10
Vaikø ratas

*- tiksli maratono distancija paskelbiama ne vëliau kaip prieð 2 savaites iki konkretaus etapo datos

Þemesnës grupës dalyviai gali registruotis aukðtesnëje grupëje.

Saugumo uþtikrinimas ir dalyviø atsakomybë
 
Dalyviai uþ savo sveikatà distancijoje atsako patys, dalyviams privalomi ðalmai.
 
Maratono trasoje draudþiama bet kokia techninë pagalba ið ðalies, iðskyrus starto / finiðo zonoje árengtà techninio aptarnavimo zonà.
 
Dalyviai privalo áveikti pilnà paþymëtà trasà pagal registracijos grupæ.
 
 
Dalyviai, paþeidæ ðias aukðèiau paminëtas sàlygas gali bûti diskvalifikuoti.

Rezultatø registracija
 
Maratonuose naudojama elektroninë laiko registracijos sistema ChampionChip. Visi dalyviai turës pritvirtinti prie dviraèiø rëmø specialius daviklius, pagal kuriuos bus matuojamas jø trasos áveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finiðo daviklá su laikikliu privaloma gràþinti organizatoriui. Bauda uþ prarastà daviklá – 85 Lt.
 
 
Visiems dalyviams starto laikas yra bendras – t.y. kai vyr. teisëjas duoda leidimà startuoti. Finiðo laikas fiksuojamas kertant starto-finiðo arkos rezultatø registravimo kilimëlá.

Dalyviø registracija
 
Registracija internetu www.mtb.lt
Ðiauliø maratonas iki geguþës 28 d. imtinai*
Ignalinos maratonas iki birþelio 25 d. imtinai*
Anykðèiø maratonas iki rugpjûèio 13 d. imtinai*

Registruojantis internetu ið anksto dalyviui suteikiamas starto numeris atsiþvelgiant á praëjusiø etapø rezultatus – ávertinant dalyviø reitingà** (didþiausias reitingas – maþesnis starto numeris). Organizatoriai pasilieka teisæ priimti sprendimà stipriems sportininkams suteikti starto numerá savo nuoþiûra. Starto numeris suteikia teisæ startuoti ið atitinkamo starto koridoriaus. Dalyvis gali keisti pilno ar pusës maratono pasirinkimà tik iki kiekvieno etapo registracijos pabaigos – varþybø dienà pakeitimas nebegalimas – privaloma registruotis ið naujo ir ið naujo mokëti starto mokestá.
 
 
* Dëmesio! Registracija internetu áskaitoma tik kai apmokamas starto mokestis pavedimu arba parduotuvëje „Instinktas“). Yra galimybë registruotis ir varþybø dienà uþ didesná registracijos mokestá.

** Dalyvio reitingai nustatomi atskirai pilnai distancijai ir atskirai pusei maratono distancijos. Reitingas = geriausiai ankstesniame etape distancijà áveikusio dalyvio laikas dalinamas ið konkretaus dalyvio laiko (jeigu ankstesniame etape dalyvis nedalyvavo/nefiniðavo ar jo reitingas maþesnis, naudojamas dar ankstesnio etapo reitingas padaugintas ið 0,8 ir t.t.).

Maratonø taurëje bus skaièiuojama Top ir Maxi komandinës áskaitos, kuriø nugalëtojos komandos bus apdovanotos rëmëjø ásteigtais vertingais prizais.

Á Top komandas gali registruotis 5 dalyviai, vaþiuojantys pilnà maratono distancijà. Nëra apribojimø dël komandos sudëties (vyrai, moterys, vyrai ir moterys). Á komandos áskaità kiekviename etape átraukiami 3-jø geriausiai pasirodþiusiø dalyviø taðkai bendroje áskaitoje atskirai vyrø ir moterø grupëse). Komandos sudëtis privalo bûti patvirtinta prieð pirmàjá maratono etapà. Maratonø sezono metu galimas tik vienas vieno komandos nario pakeitimas (traumos atveju ar pan.).

Á Maxi komandas gali registruotis neribotas dalyviø skaièius, nepriklausomai nuo maratono distancijos. Á komandos áskaità kiekviename etape átraukiamas bendras visø komandos nariø áveiktas atstumas kilometrais (todël nariai, áveikiantys pilnà maratono distancijà á komandos áskaità atneða dvigubà indëlá taðkø, nei áveikiantys pusæ maratono). Komandos sudëtis gali bûti papildoma ar keièiama prieð kiekvienà maratono etapà.

Komandos registracijà atlieka komandos paskirtas komandos vadovas, pateikdamas organizatoriams uþpildytà registracijos formà elektroniniu paðtu [email protected] (forma pateikta svetainëje www.mtb.lt) iki kiekvieno etapo iðankstinës registracijos pabaigos (Top áskaitai – priimama tik iki pirmo maratonø etapo iðankstinës registracijos pabaigos).

Registracijos mokestis
 
 
1 bûdas
Registracija internetu
2 bûdas
Registracija varþybø dienà
starto/finiðo vietoje (uþ 1 etapà)
nuo 9:30 iki 11:00 
Sportininkai ir mëgëjai
30,- Lt. (80,- Lt. visiems trims etapams)
35,- Lt.
Vaikai ir jaunimas iki 18 m.
15,- Lt. (40,- Lt. visiems trims etapams)
20,- Lt.
Vaikai iki 10 m.
Be mokesèio
Be mokesèio
 
Sporto mokykloms – pagal atskiras kolektyvines paraiðkas (min. 5 dalyviai) nustatomas -30% lengvatinis mokestis. Kolektyvines paraiðkas siøsti [email protected], nurodyti: dalyvio vardas, pavardë, klubas, gimimo metai, miestas, grupë, kontaktinis tel., kontaktinis el. paðto adresas.

Komandos, dalyvaujanèios Top arba Maxi áskaitoje, moka papildomà registracijos mokestá - 500 Lt, ið kuriø bus formuojamas komandiniø áskaitø prizinis fondas.

Top komandos dalyviai gali bûti Maxi komandos dalyviais.

Nugalëtojø nustatymas ir apdovanojimas
 
Absoliutûs maratono (sporto grupës, visø trijø etapø) nugalëtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurëmis ir vertingais prizais.

Galutiniai nugalëtojai paskelbiami ir prizai áteikiami susumavus 3 maratono etapø (Ðiauliuose, Ignalinoje ir Anykðèiuose) rezultatus. Rezultatai bus sumuojami pagal taðkø sistemà. Taðkai kiekvienam etapui bus paskaièiuojami pagal tokià formulæ: nugalëtojas gauna 1000 taðkø, kitø vietø: nugalëtojo laikas padalinta ið áveikto laiko, padauginta ið 1000.

Top komandinës áskaitos rezultatai bus suskaièiuoti susumavus trijø maratono etapø bendrus taðkus: sumuojami kiekviename etape geriausiø 3 ið 5 komandos nariø surinkti taðkai (atsiþvelgiant, kad vyrams ir moterims taðkai yra skaièiuojami atskirai). Komandinë áskaita skaièiuojama tik jeigu uþsiregistruoja 5 arba daugiau komandø. Jeigu áskaitoje nesusirenka 5 komandø, registracijos mokestis gràþinamas komandø atsakingiems asmenims.

Maxi komandinës áskaitos rezultatai bus suskaièiuoti susumavus visø komandos nariø visuose maratono etapuose nuvaþiuotus kilometrus (atsiþvelgiant ar tai pusë maratono, ar visa maratono distancija).

Visi dalyviai, sëkmingai áveikæ maratono trasà, gali uþsisakyti atminimo diplomus su áraðu apie trasos áveikimo laikà ir vietà grupëje. Nugalëtojai ir prizininkai visose amþiaus grupëse apdovanojami prizais ir dovanomis tik áveikæ pilnà maratono trasà, taip pat vaikai ir jaunimas iki 18 metø amþiaus.

Amþiaus grupë, kurioje maþiau kaip 5 dalyviai, prijungiama prie aukðtesnës grupës.

Preliminarûs ir galutiniai rezultatai skelbiami svetainëje www.mtb.lt.

Papildomos paslaugos
 
Maratono trasoje dalyviai bus nemokamai aprûpinti gaivinanèiais ir energetiniais gërimais.
Starto/finiðo vietoje veiks dviraèiø techninës pagalbos serviso tarnyba.

Pretenzijos
 
Pretenzijos dël registracijos, nuostatø taisykliø paþeidimø gali bûti pateiktos tik raðtu sekretoriatui varþybø centre. Pretenzijos priimamos po kiekvieno etapo paskutinio dalyvio finiðo praëjus ne daugiau kaip 30 min sumokëjus 50,- litø uþstatà, kuris negràþinamas, jeigu pretenzija pripaþástama nepagrásta.

http://www.mtb.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT