Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-01-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-01-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-01-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-01-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-01-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-01-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-01-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-01-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-01-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-01-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-01-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-01-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Rugsëjá á dviraèiø trasà gráþta J. Voigtas
Naujienos

37-eriø metø vokietis Jensas Voigtas („Saxo Bank“), patyræs skaudþià traumà ð. m. liepos 21 d., „Tour de France“ 16 etape (nuokalnë Petit-Saint-Bernard), po truputá sveiksta ir kalba apie sugráþimà á komandos gretas.

Ðiandien ðis nelaimingas atsitikimas jam atrodo tarsi blogas sapnas. „Að neprisimenu kaip nukritau,– pasakojo Jensas,– Prisimenu tik, kad atgavau sàmonæ greitosios pagalbos automobilyje ir pirmiausiai pagalvojau: kodël að èia? Að noriu gráþti á trasà, noriu kartu su savo komanda vykti á Paryþiø!– Taèiau jau sekanèià akimirkà skausmas privertë mane suvokti, kad á ligoninæ mane veþa ne be reikalo“.

J. Voigtas labai grauþiasi dël to, kad nelemtàjá jo skrydá nuo dviraèio, cituojant jo paties þodþius, „per televizoriø pamaèiusi jo maþylë, 4-eriø metukø dukrytë, namuose buvo viena ir tikriausiai patyrë didþiulá sukrëtimà“. J. Voigto vyresnysis sûnus tëvo nelaimæ iðgyveno lengviau, dviratininkas pasakojo: „Jis buvo ásitikinæs, kad að esu pats ðauniausias tëtis pasaulyje, nes rytojaus dienà po nelaimingo atsitikimo, mano griuvimo vaizdo áraðas buvo antroje vietoje pagal populiarumà youtube portale“.

Dviratininkas pripaþásta, kad gyvybæ jam iðgelbëjo ðalmas, ir jis nieku gyvu nesutiktø dabar pasitraukti ið dviraèiø sporto. Jis sako: „Tai buvo nelaimingas atsitikimas, o atsitiktinumas neturi nulemti mano karjeros baigties. Að pasitrauksiu tuomet, kai ateis laikas“.

„Að norëjau dalyvauti Danijos ture (vykusiame 07.29 – 08.02,– „Balsas.lt“), bet daktarai ir Bjarne’as (B. Riis’as, komandos vadybininkas) labai praðë, kad dar palûkëèiau. Tikiuosi sulaukti jø pritarimo jau sekanèià savaitæ ir vël pradëti treniruotis visu pajëgumu“.

J. Voigtas planuoja sugráþti á dviraèiø trasà ð. m. rugsëjo 7 d. Kanadoje prasidësianèiose lenktynëse „Tour of Missouri“. Tai dþiugi naujiena danø komandai, kuri, ð. m. "Tour de France" metu neteko pagrindinio savo komandos lyderio, 2008-aisiais nuskynusio nugalëtojo laurus Paryþiuje, Carloso Sastre'o. Ðiemet "Saxo Bank" stipriausiøjø gretose kartu su Jensu vaþiuos Fabianas Cancellara bei Frankas ir Andy Schleckai.

Praëjusiais metais „Tour of Missouri“ laimëjo amerikietis Christianas Vande Velde.


„Saxo Bank“ pratæsë sutartá su L. Didier

Pasibaigus „Tour de France 2009“ lenktynëms, Danijos dviraèiø komanda „Saxo Bank“, iðgarsinta dviejø broliø – Franko ir Andy – Schlekø ið Liuksemburgo, pasiraðë sutartá ateinanèiam sezonui su dar vienu liuksemburgieèiu – Laurent’u Didier.

Jam 25-eri metai, ðiemet jis atstovauja „Designa K¸kken“ komandai, o 2010 metais vaþiuos komandoje „Saxo Bank“. Ðis dviratininkas yra garsaus profesionalo Lucieno Didier, vaþiavusio vienoje komandoje su legendiniu Prancûzijos dviratininku Bernardu Hinault, sûnus.

J. Van Goolenas pasitrauks ið „Saxo Bank“

Naujausiais duomenimis, „Saxo Bank“ komandoje ateinanèiøjø metø sezone nebebus Jurgeno Van Gooleno. 28-eriø metø belgø dviratininkas nusprendë nebepratæsti kontrakto su ðia komanda po to, kai nebuvo átrauktas á komandos nariø, dalyvausianèiø ð. m. rugpjûèio 29 – rugsëjo 20 d. Ispanijoje vyksianèiame ture „Vuelta a España“, sàraðà.

http://www.balsas.lt/

Komentarai
dagege456 gruodio 27 2018 08:13:22
canada goose outlet
coach outlet online
uggs
ecco shoes
reebok outlet store
pandora
coach outlet
christian louboutin
prada outlet
coach outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose coats
canada goose outlet
pandora jewelry
coach outlet
uggs outlet
pandora charms
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach handbags
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet store online
coach outlet
coach outlet
coach outlet
basketball shoes
uggs outlet
canada goose outlet
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach outlet
coach outlet online
cheap snapbacks
coach outlet
canada goose outlet
pandora
coach outlet online
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose
pandora charms
canada goose jackets
canada goose outlet
coach outlet online
coach canada
canada goose outlet
longchamp bags
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet
coach outlet
ugg boots
canada goose jackets
coach factory outlet
uggs outlet
coach factory outlet
ugg boots
jordan shoes
canada goose coats
coach outlet
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin shoes
uggs outlet
coach outlet
canada goose outlet
ugg outlet
coach handbags
christian louboutin outlet
coach outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose parka
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose coats
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
ugg boots
canada goose outlet
christian louboutin outlet
uggs
uggs outlet
ugg boots clearance
ugg boots
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
golden goose sneakers
canada goose outlet
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
air max 90
uggs outlet
coach handbags
ugg outlet
canada goose outlet
christian louboutin store
ugg boots clearance
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
longchamp handbags
uggs outlet
ugg outlet
canada goose jackets
jordan shoes
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose outlet
ugg boots
uggs
canada goose coats
coach outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
coach outlet
canada goose coats
nike air max 2015
coach outlet
cheap jordans
louboutin pas cher
christian louboutin shoes
coach outlet
canada goose outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
pandora charms
dagege12.27
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT