Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
T.Vaitkus atstovaus legendinio dviratininko L.Armstrongo komandai
NaujienosLegendinis JAV dviratininkas Lance'as Armstrongas á savo kuriamà komandà "RadioSchak" pasikvietë lietuvá Tomà Vaitkø. Baltijos televizijos (BTV) sporto þinioms T. Vaitkus teigë, kad dël kontrakto su "RadioSchak" jau viskas sutarta, beliko pasiraðyti oficialià sutartá.

Tomas Vaitkus

"Dar kontrakto nesu pasiraðæs, bet jau viskas suderinta. Paraðo tik nesu padëjæs", - sakë T. Vaitkus.

Ðiuo metu Kazachstano "Astana" komandai atstovaujantis T. Vaitkus artimiausiu metu dalyvaus lenktynëse Jungtinëse Amerikos Valstijose, kur su "RadioSchak" ketina pasiraðyti vieneriø metø kontraktà. Sukurti naujà komandà L. Armstrongas kartu su garsiausiu dviraèiø sporto vadybininku Johanu Bruyneeliu nusprendë dël finansiniø "Astana" ekipos problemø ir nesutarimø su kazachø klubo vadovais.

Kartu su T. Vaitkumi ðiais metais "Astana" gretose buvæs L. Armstrongas ir J. Bruyneelis á "RadioSchak" persiviliojo ne tik lietuvá, bet ir dar kelis þinomus dviratininkus.

"Turëjau pasiûlymø ir ið kitø komandø. Bet að labai gerai paþástu dabartinius savo vadovus ir nenorëjau blaðkytis po kitas komandas", - savo apsisprendimà paaiðkino lietuvis.

Su "RadioSchak" vadovais, T. Vaitkus jau aptarë savo vaidmená naujoje komandoje: "Man numatytas lyderio vaidmuo "Clasico" lenktynëse kitø metø pavasará Belgijoje. Vëliau viskas priklausys nuo rezultatø. Svarbiausia vieno etapo klasikinës lenktynës, toliau bus didieji turai - "Giro d'Italia", "Tour de France" ir "Vuelta Espana".

T. Vaitkus nedalyvaus ðá savaitgalá prasidësianèiose prestiþinëse "Vuelta Espana" lenktynëse. Nors "Astana" buvo átraukusi lietuvá á preliminarø dalyviø sàraðà, paskutiniu momentu kazachai pasirinko kitus dviratininkus. T. Vaitkus neatmetë galimybës, kad toká "Astanos" sprendimà lëmë jo noras pereiti á "RadioSchak" ekipà.

BNS
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT