Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vagiðiai dviraèius gvelbia be skrupulø
Naujienos Dviratininkams Vilnius nëra saugus miestas, mat palikæs prirakintà dviratá vieðoje vietoje jo gali nerasti ir po penkiø minuèiø. Policijos ir savivaldybës atstovai teigia niekuo negalintys padëti ir siûlo dviratininkams patiems akyliau saugoti savo turtà. Taèiau uþsienio praktika rodo, kad ilgapirðèius galima sutramdyti.  

Vilnietë Ingrida Andrulytë, ðià vasarà netekusi dviraèio (jau treèio per dvejus metus), kreipësi á „15min“ redakcijà. „Ir skaudu, ir pikta, nes dviraèiai nebuvo paliekami gatvëse ar prie prekybos centrø. Jie buvo pavogti ið gana saugiø vietø, – sakë moteris. – Spëju, kad Vilniuje veikia vagiø grupës, kurios stebi, kur kas saugo dviraèius, yra apsiginklavusios visomis reikiamomis priemonëmis ir, kas yra pikèiausia, gali vogti ir bûti tikri, kad niekas jø nei gaudys, nei baus.“ Moteris prisipaþino, kad per tris vagystes patyrë daugiau nei 7 tûkst. Lt nuostolá.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Jevgenijus Liepis pasakojo, kad policija dviratininkus ragina tiesiog nepalikti dviraèiø neprirakintø, visada pastatyti juos taip, kad matytum. „Taip pat reikëtø dviratá paþymëti policijoje – ant jo rëmo iðraiþyti kodà, kad vagystës atveju já bûtø galima greièiau atpaþinti“, – pasakojo J.Liepis. Jis pripaþino, kad kitø prevencijos priemoniø ðiuo klausimu policija Vilniuje nesiima.

Ði dviratininkø problema nerûpi ir savivaldybei. „Vykdome bendrà programà, kuri padeda apsisaugoti nuo vagysèiø – „Saugi kaimynystë“. Taèiau neturime jokios programos, skirtos bûtent dviraèiams apsaugoti“, – sakë savivaldybës Vieðosios tvarkos skyriaus vedëjas Gintaras Tamoðiûnas.

Policijos Prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto J.Liepio tvirtinimu, dviraèio þymëjimo procedûrà kiekvienas miestietis artimiausiame teritoriniame policijos komisariate gali atlikti nemokamai. „Tereikia pasiskambinti ir ið anksto susitarti, kada atveðite dviratá“, – sakë J.Liepis.

Vis dëlto kodas nuo vagystës neapsaugo. Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininko pavaduotojas Frankas Wurftas teigë, kad Vilniuje dviraèiø vagystës – didelë problema. „Visø pirma mieste nëra saugiø stovø. Dabar esantys yra nepritaikyti ástatyti priekiná ratà, prie jø rakinamas tik dviraèio rëmas, – pasakojo F.Wurftas. – Be to, ir policija maþai dëmesio tam skiria. Jei pavagiamas dviratis, jie uþregistruoja, ir viskas. Vagims ramus gyvenimas.“ Dviraèiø entuziasto tvirtinimu, policija taip pat neturi sistemos, kur galëtø skelbti apie rastus vogtus dviraèius.

Paklaustas, kaip uþsienyje þmonës savo dviraèius saugo nuo vagiø, F.Wurftas pasakojo, kad Londone árengti saugesni dviraèiø stovai. „Policija bendrauja su pagautais vagimis, kad iðsiaiðkintø jø vogimo technikà“, – sakë F.Wurftas.

Olandijoje policija á dviraèius ámontuoja tam tikras mikroschemas, vëliau radarais per atstumà gali nustatyti vaþiuojanèio dviraèio numerá ir iðsiaiðkinti, ar jis vogtas.

Uþsienyje gana populiaru apdrausti savo dviratá. „Tokia paslauga yra ir Lietuvoje, taèiau èia labai neaiðkios draudimo sàlygos“, – sakë F.Wurftas.

Nuomininkus apvagia reèiau

Dviraèiø pardavimu ir nuoma uþsiimanèios bendrovës „Dviratis plius“ pardavëjas-konsultantas Þilvinas Grigas pasakojo, kad jø nuomos centrui niekada neteko susidurti su dviraèiø vagystëmis. „Matyt, átakos turi gana didelis – 150 Lt – uþstatas. Be to, uþsiraðome visus kliento asmens duomenis, namø adresà ir telefono numerá“, – sakë Þ.Grigas. Jis taip pat minëjo, kad bendrovë sàmoningai nuomoja nenaujus dviraèius. „Taip maþiau pagundos juos vogti“, – teigë paðnekovas.

Kitokia patirtimi pasidalijo dviraèius nuomojanèios bendrovës „Baltic Cycle“ vadovas Jonas Dovydënas. Jo teigimu, vagiðiai dviraèiø yra nuðvilpæ ir ið klientø, ir ið jø paèiø.

„Kartà klientui iðsinuomojus dviratá vagis nukirpo spynà. O kità kartà dviraèiai buvo nuvaryti ið po nosies – jie stovëjo netoli mûsø biuro“, – sakë J.Dovydënas. Paðnekovas tvirtino, kad tik vienà pavogtà dviratá pavyko rasti savo jëgomis. „Dviratis buvo iðskirtinis, panaðus á motociklà, tad vakare paþástami já pastebëjo, o vagis iðsigandæs tiesiog pabëgo“, – pasakojo J.Dovydënas.

Jis tvirtino, kad bendrovë nuo ilgapirðèiø saugosi pirkdama brangesnes ir tvirtesnes spynas, áspëja klientus labiau saugoti dviraèius. „Ir patys teikiame saugojimo paslaugas. Klientas gali pristatyti dviratá á punktà, sumokëti uþ valandà 1 Lt ar uþ parà 5 Lt ir mûsø darbuotojas akylai já saugos“, – sakë J.Dovydënas.

Tokie punktai Vilniuje kol kas yra tik 4: Europos aikðtëje, prie Jeruzalës parduotuvës „Iki“, Þirmûnuose prie „Iki Minsko“ ir senamiestyje, Bernardinø gatvëje. „Per dienà kiekviename punkte saugome bent 3 dviraèius. Taèiau þmonës vis labiau supranta, kad reikia rûpintis savo transporto priemone ir negailëti keliø litø“, – sakë paðnekovas.

Vogtus dviraèius – á kaimà

Tvarkà miesto centre priþiûrinèio VPK 3-iojo policijos komisariato virðininko pavaduotojas Gediminas Vidþiûnas pasakojo, kad dviraèiø vagystës tiriamos, kaip ir bet kurios kitos. „Vykstame á ávykio vietà, bandome ieðkoti ið karto. Paskui tenka ir turgavietes perkrësti, ir iðplatinti praneðimus kitiems kolegoms, koks dviratis dingo. Taèiau turime duomenø, kad vogti dviraèiai daþnai iðveþami á kaimo vietoves“, – teigë G.Vidþiûnas.

Jis perspëjo, kad dviraèiai labiausiai vagiami centrinëse miesto gatvëse. „Vien mûsø komisariate ðiemet uþregistruotos 148 dviraèiø vagystës. O kiek dar yra kituose komisariatuose, o kiek yra þmoniø, kurie nesikreipia á policijà“, – sakë G.Vidþiûnas.

Ið ðiø 148 vagysèiø tik 10 buvo iðsiaiðkintos ir perduotos teismui.

http://www.15min.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT