Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kurortuose dviraèiø vagys siauèia be stabdþiø
Naujienos

„Vagiui nëra neáveikiamos spynos“, – atsiduso verslininkas Dainius Drungilas. Tokia skaudþia tiesa ðià vasarà teko ásitikinti ne tik jam, bet ir ne vienam poilsiautojui, netekusiam dviraèio.

 

Sauliaus Ruþinsko vadovaujama bendrovë ðià vasarà neteko trijø dviraèiø.

Individualios ámonës savininkas D.Drungilas ðià vasarà nuo ilgapirðèiø nukentëjo ypaè skaudþiai. Vagys per kelis mënesius nugvelbë net 40 jo ámonei priklausiusiø nuomojamø dviraèiø. Verslininkas nuomos punktus yra ákûræs Ðventojoje, Nidoje ir Palangoje. Juose yra daugiau kaip 400 dviraèiø, daugiausiai – per 300 – nuomojama Palangoje. „Ðiais metais kone visi pavogti ið Palangos, keletas Ðventojoje. Daugelis dviraèiø buvo paimti poilsiautojø ir negràþinti á nuomos punktà, kai kurie dingo ið saugojimui skirtos vietos“, – sakë D.Drungilas.  
40 per vasarà pavogtø dviraèiø, tai dvylikos metø, kiek gyvuoja mano ámonë, rekordas. Dviraèiai visada buvo vagiami, taèiau vidurkis bûdavo apie 15-a per vasarà, - sakë D.Drungilas.

Dviraèiai.

Nemaloniø situacijø netrûksta ir Klaipëdoje. Dviraèius nuomojanèios vieðosios ástaigos „Du ratai“ vadovas Saulius Ruþinskas ðiemet, palyginus su Palanga, neteko ne daug, tik trijø dviraèiø.
D.Drungilas pasakojo, kad ðiuo metu nebepadeda ir praðymas iðsinuomojant dviratá pateikti dokumentà. „Identifikacijos kortelës prastos, identifikuoti þmogø sudëtinga, veidai panaðûs, be to, iðsiimti naujà dokumentà nëra sunku. Jei ir randi þmogø, palikusá dokumentus, ið jo sunku kaþkà iðsireikalauti“, – sakë verslininkas. Ðiuo metu ið poilsiautojø praðoma 300 Lt uþstato uþ iðsinuomotà dviratá. „Bûna atvejø, kai dviratá pavagia poilsiautojas. Taèiau klientas pasiraðo su mumis sutartá, pagal kurià turi atlyginti þalà. Dviraèiø vertë 300-600 litø“, – sakë D.Drungilas.

Nuo suáþûlëjusiø vagiø kenèia ir pavieniai gyventojai, ir turistai – ilgapirðèiai dviraèius iðneða ið saugomø sandëliukø, vieðbuèiø holø, nupjovæ grandines nuveþa nuo prekybos centrø.

Nukenèia ir keliautojai

Á nemalonià padëtá ðià vasarà buvo pakliuvæ pagrindinio Kylio miesto (Vokietija) dienraðèio þurnalistai. Jie po pajûrá keliavo Klaipëdoje iðsinuomotais dviraèiais ir ketino apie tai parengti straipsná. „Vokieèiai vieno dviraèio neberado vieðbuèio kieme, tiesiog dienos metu buvo nukirpta apsauga. Pasirodo, kiemas buvo nesaugomas, kameros nieko nefiksavo. Kitiems turistams dviraèio uþraktà nukirpo prie Pilies uostelio“, – sakë vieðosios ástaigos „Du ratai“ vadovas S.Ruþinskas. 

Norëdami apsidrausti, ðios ástaigos atstovai su kiekvienu turistu pasiraðo sutartá, ima uþstatà – dokumentà arba 400 Lt. „Kitokiø priemoniø nëra. Poilsiautojai atlygina sutartinæ arba dviraèio kainà. Vokieèiai, kurie neteko dviraèio – þurnalistai. Atvyko ir vienas ið redaktoriø – pakeliauti, paraðyti, kaip smagu pas mus. Vienas dviratis buvo 2000 Lt vertës, sutarëme nuostolá padengti perpus”, – pasakojo S.Ruþinskas. 

„Nusikaltëliai labai atgijæ. Galbût jie ið to pragyvena, nors uþ dviratá gauna iki 100 Lt. Dauguma jø savo grobá parduoda turgavietëse, veþa á kaimus. Dviraèiø në viena kompanija nedraudþia, nes egzistuoja per didelis rizikos faktorius“, – apgailestavo S.Ruþinskas. Jis teigë, kad yra buvæ atvejø, kai pavogtà dviratá pavyko atgauti, taèiau ðiemet – në vieno. Ne dël visø atvejø verslininkas kreipësi ir á policijà, nes mano, kad tai beprasmiðka.

Vagystes skatina sunkmetis

Palangos policijos komisariato atstovë Jurgita Rinkevièienë patvirtino, kad dviraèiø vagysèiø  akivaizdþiai iðaugo. „Vagia ið visur – negràþina iðnuomotø – bet tai maþa dalis, dviraèiai dingsta ið rûsiø, kiemø, jie iðveþami ir ið vieðbuèiø teritorijø, poilsio namø holø. Manau, kad tokiam nusikaltimø skaièiaus ðuoliui átakos turi ekonominë situacija. Tai ne tiek pelnymosi, kiek pragyvenimo ðaltinis“, – sakë J.Rinkevièienë.

Ðiemet Palangoje pavogta itin daug dviraèiø.

Pasak jos, kiek tiksliai ðià vasarà Palangoje pavogta dviraèiø, pasakyti sunku, taèiau pradëti 38 tyrimai, o nuo metø pradþios – 49. Pavogtø transporto priemoniø skaièius yra kur kas didesnis, nes pasitaikë ne vienas atvejis, kai ið tos paèios vietos dingo iðkart du ar net keturi dviraèiai. Ðiemet tyrimø skaièius lyginant su pernai yra 4,5 karto didesnis. Pernai vasarà vyko tik 8 tyrimai, per visus metus – 16. 

Apie 20 dviraèiø Palangoje ðià vasarà savininkams gràþinta. 6 bylos nukeliavo á teismà. Anot J.Rinkevièienës, surasti ilgapirðèius padeda liudininkai, policininkø informacija, apie tokiø dviraèiø prekyba besiverèianèius asmenis. Siekiant sumaþinti vagysèiø skaièiø koreguojami policininkø patruliavimo marðrutai.

Ragina kreiptis á policijà

Klaipëdos vyriausiojo policijos komisariato atstovas Albinas Strumyla teigë, kad uostamiestyje taip pat pastebima padaugëjusiø dviraèiø vagysèiø. Jie dingsta ið sandëliukø, nuplëðus uþraktus vagiami nuo prekybos centrø.

Iðsinuomojus ir praradus dviratá uþ já tektø atlyginti.

Neringos policijos komisariato Kriminalinës policijos poskyrio virðininkas Þilvinas Kiauðas pasakojo, kad Kurðiø nerijoje ðià vasarà dviraèiø vagysèiø padidëjimo nepastebëta. Pasak jo, tai sezoninë nusikalstama veika, bûdinga kurortiniams miestams. Pasitaiko atvejø kai per dienà pavagiami keli dviraèiai, taèiau tai kasmetinë statistika. „Daugelio vagysèiø atveju kaltininkus mums pavyksta nustatyti, taèiau rasti pavogtus dviraèius sudëtinga, nes jie bûna perparduodami. Tikrai bûna atvejø, kai randame ir dviraèius, gràþiname ðeimininkams. Vienais metais sulaikëme asmenis, kurie pavogë prabangius dviraèius, po 4-5 dienø nustatëme ir jø ðeimininkus. Dviraèiai ið Neringos iðveþami á kitus miestus, taèiau padedant kolegoms pavyksta iðaiðkinti“, – sakë Þ.Kiauðas. 

Ðiemet ne vienas poilsiautojas dël vagystës tyrimo atsisakë, taèiau policininkas ragino visus nedvejoti ir praneðti apie tokius atvejus. Policija á kartotekà áveda vogto dviraèio rëmo numerá, vëliau, vykdant koká nors reidà ar patikrinimà ir aptikus daiktø, galima lengvai nustatyti savininkà. 

„Jei dviraèiø savininkai saugotø savo turtà, kaip saugo namie, Kaune ar Vilniuje, vagysèiø bûtø maþiau. O dabar jie palieka dviraèius prie poilsio namø, áëjimø á namus, neprisegtus arba prirakintus butaforinëmis spynelëmis. Dabar yra tikrai neblogø brangesniø apsaugos priemoniø“, – patarë pareigûnas.

Dviraèiø þymëjimas pasiteisina

Anot paðnekovø, viena ið dviraèiø apsaugos priemoniø – þymëjimas. Dël to tereikia kreiptis á artimiausià komisariatà. „Ir ðiandien keturis dviraèius suþymëjome. Kreipësi Vilniaus gyventojas, nes dviraèius laiko Palangoje. Þymëtus dviraèius vagystës atveju policijai lengviau atsekti. Ðiemet nebuvo pavogtas dar në vienas þymëtas dviratis“, – sakë Palangos policijos atstovë. Dviratis yra tam tikru numeriu paþymimas nematomoje, ið iðorës nepastebimoje vietoje. 

Klaipëdoje dar geguþæ vykdytos akcijos metu per vienà dienà Vasaros estradoje savo dviraèius atvyko paþymëti net 180 klaipëdieèiø. Prevencijos skyriaus virðininkas Kazimieras Sinkevièius teigë, kad kaip prevencijos priemonë galëtø bûti þmoniø sàmoningumo skatinimas nepirkti pusvelèiui siûlomo dviraèio, nes tai reiðkia, kad jis vogtas.

http://www.15min.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT