Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
V.Alesius atsilygins radusiam pavogtà jo dviratá
NaujienosAntradiená apie 17-à valandà ið Paneriø gatvëje, Vilniuje, ásikûrusios garso áraðø studijos laiptinës pavogtas grupës „Skamp“ nario Viliaus Alesiaus geltonos spalvos „Scott“ markës dviratis. Atlikëjas átaria, kad jo transporto priemonæ pavogë á laiptinæ áëjæs, kaip pats sakë, „bomþelis“. Aðtuonerius metus Viliø dþiuginæs dviratis buvo apklijuotas „Zooyork“ ir „Ecco“ lipdukais. Radusiam ar kà nors þinanèiam apie V. Alesiaus transporto priemonæ, dainininkas þada atsilyginti.

Vilius Alesius

„Að beveik þinau, kas mano dviratá pavogë. Buvo uþëjæs á laiptinæ „bomþelis“, ieðkojo siuvyklos. Pasakiau, kad siuvykla apaèioje. Jis iðëjo. Mano dviratis stovëjo laiptinëje neprirakintas“, - pasakojo dainininkas.

Kadangi laiptinëje, kurioje Vilius palikdavo dviratá, yra durys su kodiniu uþraktu, atlikëjas sakë, jog ypatingai saugoti dviraèio nebuvo prasmës, todël esà V. Alesius jo niekuomet nerakindavo ir palikdavo be baimës.

„Jis iðëjo ið laiptinës, o að iðeidinëjau po pusvalandþio. Dviraèio laiptinëje jau nebuvo“, - prisiminë V. Alesius.

Dviratá atlikëjas pirko prieð aðtuonerius metus, tuomet jo vertë buvo 1000-is litø. Kadangi jis nemaþai naudotas, ðiandien pavogto dviraèio vertæ nustatyti bûtø sunku.

Nors „Skamp“ narys sakë neturás daug vilties, kad jo transporto priemonë galëtø atsirasti, paþadëjo radusiam jo dviratá ar kà nors þinanèiam apie já, atsilyginti.

„Kaþkaip atsilyginsiu, tikrai. Dabar neþinau, kaip, reiktø sugalvoti kà nors originalaus, bet tikrai atsilyginèiau“, - þadëjo V. Alesius ir tæsë pokalbá: „Man atrodo, kad juo jau vaþinëja koks nors taboro gyventojas“.

Vilius sakë á policijà dël vagystës nesikreipæs, taèiau uþtikrino, kad jei jo senasis dviratis neatsiras, atlikëjas pirks naujà.

„Turëjau visokiø reikalø, todël nespëjau praneðti pareigûnams. Dviratis yra mano labai mëgiama transporto priemonë“, - tikino daininikas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT