Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vagies biznis - dviraèiai su priedais
Naujienos Alytiðkis Naujosios gatvës gyventojas 25-eriø metø Tomas Paplauskas namie retas sveèias, nes jau ðeðis kartus teistas. Kovo 9-àjà jis buvo paleistas ið laisvës atëmimo vietos atlikæs trejø metø ðeðiø mënesiø laisvës atëmimo bausmæ. Taèiau nebuvo ramus ir po mënesio vël apsivogë. Ir ne vienà kartà.

dvi

Vakar Alytaus rajono apylinkës teismas, teisëja Vilma Dapkevièienë, jam paskelbë nuosprendá uþ dviraèiø vagystes. Teisme alytiðkio dar laukia kita baudþiamoji byla, kur jam inkriminuojami ðeði nusikaltimai.

Ið devinto aukðto tempë du surakintus dviraèius

Balandþio 9-àjà apie 6 val. T.Paplauskas ëjo pas paþástamà á Vingio gatvës 9 namà. Lipdamas þemyn deðimto aukðto aikðtelëje pamatë du dviraèius, prie vieno buvo pritvirtinta vaikiðka këdutë. Abu dviraèiai buvo uþrakinti. Ðalia stovëjo ir vaikiðkas dviratukas.

Vagiðius nuþvelgë grobá, bet trijø dviraèiø nepajëgë iðneðti - pasitenkino dviem. Juos nusirideno á krûmus prie Jazminø turgavietës, këdutæ iðmetë, o dviraèius pardavë nepaþástamiems asmenims. Dviraèiø savininkei Auðrai Pajëdaitei-Jarmalavièienei padaryta 1 tûkst. 900 litø þala.

Pamatë pro sandëliuko plyðá

Balandþio pradþioje T.Paplauskas ëjo pas tëvus á Naujosios gatvës 66 namà. Beeidamas pastebëjo, kad atidarytos á rûsá vedanèios Naujosios gatvës 70 namo durys.

Áëjæs á rûsá pro Alfonsijos Butnorienës sandëliuko plyðá pamatë dviratá. Sandëliukas buvo uþrakintas, todël iðtraukë durø vyrius ir pateko á vidø. Èiupæs grobá, iðlëkë lauk. Dviratis priklausë sandëliuko savininkës dukrai Sonatai Vosylienei. Jai padaryta 450 litø þala.

T.Paplauskas vogtà dviratá pasiûlë nepaþástamam jaunuoliui, policijai gerai þinomam nepilnameèiui G.M. Ðis nulëkë namo atneðti pinigø, o vagiðius per tà laikà suskubo á krûmus, kur buvo numetæs nuo anø dviraèiø nuplëðtà këdutæ. Tad vogtà dviratá su priedu pardavë brangiau - uþ 70 litø.

Teismui pakako árodymø kaltinamajam nuteisti: T.Paplauskui uþ dviraèiø vagystes skirta vienø metø ðeðiø mënesiø laisvës atëmimo bausmë pataisos namuose. Nuteistasis privalës atlyginti þalà.

Jurgis Kochanskas

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT