Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kodël ant dviraèiø kelio - vazonas?
Naujienos

Informacinis filmukas apie tai, kà daryti, dviraèio take sutikus automobilá arba vazonà:

Ale gi vistiek absurdas - ðiaip sau niekas vazonø nestato vidury kelio! Tai skambinau ir 112, klausiau kà daryt. Paisûlë á savivaldybæ kreiptis. O ið jø gavau labai ádomø paaiðkinimà:

Èia ta vietelë, kur stovi þymusis vazonas. Atsirado jis prieð keletà metø ir kiekvienà vasarà kelia galvos skausmà savivaldybei.
Siûlau atkreipti dëmesá á konstrukcijas virð vazono. Ir á jø kampø bûklæ. Jie nutrupëjæ ne nuo senumo, bet dël to, kad dviaukðèiai turistiniai autobusai ten nuolat ásimûrija! Bandyti ir þenklai statyti, ir dar daug visko, bet realiai veikia tik fizinë kliûtis...
Tad tokia ir istorija èia. Savivaldybëj gavau info, kad ðià vasarà irgi bus bandoma spræsti tà bëda, taèiau greièiausiai pokyèiø nenusimato.

Beje, tuo paèiu pasidomëjau ir kaip èia per visà Vilniaus gatvæ ant dviraèiø tako ne tik vazonai, bet ir stulpai stovi. Tai situacija tokia: buvo planuota praeità vasarà tvarkyti, taèiau, kaip jau áprasta, pritrûko pinigø. Paskui kokius nors keitimus daryti atsisakyta, bo planuojama ið esmës atrenovuoti Vilniaus gatvæ, tad tuo paèiu ir dviraèiø takas bus tvarkomas. Kà gi, þinios pozityvios, kad bent minèiø yra. Tik pinigø ne...

O gal kam reikia Vilniaus dviraèiø takø þemëlapio?
Ðtai jis: ir su esamais, ir su planuojamais, ir su renovuojamais takais.

Beje, matët, kaip ið naujo pieðiamos takø linijos? Jau net maloniau vaþiuoti Pilies g., kai þmones baidai ið aiðkios erdvës tarp linijø, o ne kaþkokio ásivaizduojamo tako :)

 

Eþiukas Vilniuje

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT