Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kaune - naujo dviraèiø tako krikðtynos
NaujienosÐeðtadiená Kaune ávyks pats reikðmingiausias mieste Europos judriosios savaitës - akcijos „Diena be savo automobilio“ renginys: „krikðtynos“ naujo dviraèiø tako, jungianèio Vilijampolës prieigas, prie á Senamiestá vedanèio tilto per Nerá su Lampëdþiais - senojo Kauno kurortine vietove prie Nemuno. Ðis dviraèiø takas paèiø dviratininkø "atidarytas" dar ðià vasarà, nors statybininkai já pabaigti planavo tik gruodá. Dviratininkø dþiaugsmui planà ávykdë gerokai anksèiau nei þadëjo.

Daugiau nei 1 mln. litø kainavusio tako ilgis - beveik puspenkto kilometro, plotis - 2,5 metro. Dalis dviraèiø trasos, árengtos ðalia pësèiøjø takø ir ðaligatviø, eina pylimu, vaizdinga Nemuno pakrante, tad vaþiuojantiems yra kur paganyti akis.

Oficialus naujo dviraèiø tako atidarymas prasidës ðeðtadiená prie miesto savivaldybës nuskambësianèiomis „Àþuolyno“ orkestro dûdø melodijomis. Orkestras vëliau grodamas patrauks Senamiesèio link.

Vidurdiená prie Vilijampolës tilto susirinks gausybë dviratininkø, kurie keliaus naujuoju taku á Lampëdþius. Èia juos pasitiks vietos gyventojø bendruomenë su karðta arbata ir ansamblio „Laumës pëda“ dainomis. Renginio programoje bus ir daugiau koncertø (tai paþadëjo Verðvø mokyklos moksleiviai), figûrinio vaþiavimo bei kitokiø varþybø.

Èia netgi veiks atvirø diskusijø klubas „Dviratis ir að“, o pageidaujantys galës pasinaudoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Santakos ir Vilijampolës padaliniø pareigûnø geranoriðka paslauga ir pasiþenklinti dviraèius.

Pirmà kartà Kauno istorijoje rengiamas ir dviraèiø „blusø turgelis“, kur bus galima keistis, dovanoti ar uþ simbolinæ kainà parduoti ne tik dviraèius ar jø dalis, bet ir rieduèius, riedlentes ar kokià puoðmenà - bevariklës transporto priemonës atributikà.

Tëveliai, atvykæ á dviratininkø ðventæ, galës pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldybës Visuomenës sveikatos biuro specialistais, kaip apsaugoti savo vaikus nuo nelaimingø atsitikimø vaþinëjantis dviraèiu. Vaikams taip pat bus dalinami patarimai, kaip saugiai dþiaugtis ðia mobilia, greita ir patogia transporto priemone.

Akcijos metu Kauno miesto savivaldybës Visuomenës sveikatos biuro specialistai, siekdami atkreipti dëmesá á fizinio aktyvumo svarbà þmogaus sveikatai. Pageidaujantys galës pasikonsultuoti su specialistais apie ðirdies ir kraujagysliø ligas, susijusias su fizinio aktyvumo stoka.

Tie, kuriuos sveikatos problemos nekamuoja, skubës á ûkininkø turgelá ar groþësis Lampëdiðkiø ðeimininkiø surengta rudens gërybiø paroda.

Lampëdþiø bendruomenës centro pirmininkë Edita Gudiðauskienë ðventës iðvakarëse Eltai sakë neabejojanti, kad renginys susilauks nemaþo kaunieèiø dëmesio.

„Dviratininkø daug turime kiekviename Kauno miesto rajone, ne vien Lampëdþiuose. Esame pasirengë ágyvendinti dviraèiø takø plëtros projektà, kuriame numatyta specialiomis trasomis sujungti visà miestà.

Mûsø dviratininkai jau puikiai ávertino naujàjà trasà nuo tilto iki Lampëdþiø. O statybininkai, beje, atsiþvelgë á jø pastabas ir kai kà joje spëjo pataisyti. Telieka tikëtis, kad kaunieèiai tausos naujàjá dviraèiø takà, kuris árengtas jø paèiø - mokesèiø mokëtojø - pinigais. Ir dar ilgai galësime dþiaugtis ta trasa, kuri sudaro sàlygas þmogui kuo ilgiau iðlikti energingam ir jaunam“, - teigë E. Gudiðauskienë.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

Slaptaodis



Dar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT