Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-10-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-10-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-10-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-10-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-10-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-10-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-10-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-10-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-10-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-10-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-10-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-10-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Iðprotëjusio Vilniaus dviratininko uþraðai
Kita Ir Vilniuje dviraèiu galima vaþinëti. Bet tam prireiks geros reakcijos, iðmokti nujausti ir numatyti vairuotojø bei pësèiøjø elgesá, bûti keliskart pastabesniam ir mokëti gerai vaþinëti dviraèiu. Arba reikës rinktis ðaligatvius, maþinti greitá, sankryþas kirsti kaip pësèiajam. Tai irgi galimybë.

Að renkuosi gatves, tiksliau – jø pakraðèius. Vis dëlto neretai mieste ant dviraèio jauèiuosi kaip kompiuteriniame þaidime, kur vaizdai pro ðalá lekia dideliu greièiu, reikia þvalgytis á visas puses ir dar stebëti kelià po ratais.

Dviratininkas esu ðiek tiek beprotis, nevaþiuoju lëtai, bet visada dëviu ðalmà, liemenæ, turiu visus atðvaitus. Kad ðalmas reikalingas, dël ko dabar diskutuojama, labai gerai supranti pirmà kartà voþtelëjæs galva á tavæs nepastebëjusio automobilio ðonà. Þinoma, jei po tokio ávykio dar galima ðalmà uþsidëti ant galvos, o ne galvà surinkti á ðalmà.

Naktá ir ðvieèiu, ir mirksiu, ir atsispindþiu. Nesu ið tø, kurie mano, kad gatvës priklauso dviraèiams, ir blokuoja eismà susidarius kritinei masei. Vairuoju ir keturrates priemones, esu ir pësèiasis. Kiekvienam linkëèiau pabûti ir vienu, ir kitu, ir treèiu, kad atsirastø supratimas, nuojauta ir tolerancija.

Pilaitë–T.Narbuto gatvë

Ið Pilaitës pajudëjau vëlokai. Pûtë postipris ðiaurës vakarø vëjas. Ið tiesø, vienas pirmø þvilgsniø rytà bûna á „Google“ orus – pasitikrinu vëjo kryptá ir greitá. Jeigu jis virðija 21–24 kilometrus per valandà, paprastai ant dviraèio nesëdu. Gali lyti, gali snigti, gali ðalti, bet á veidà smogiantys vëjo gûsiai, kai ir taip mini á kalnà lieþuvá nukaræs, – kam tos aukos? Ðiaip blogo oro nebûna, bûna tik netinkama apranga.

Ðákart vëjas buvo didelis, bet pûtë á nugarà, tad iki Laisvës prospekto nuskriejau gana greitai. Kertant já po viaduku prie ðaligatvio mane prispaudë 47 marðruto autobusas. Teko kirsti per stabdþius, nes tarpas tarp bortelio ir autobuso ðono ëmë pavojingai maþëti.

Apskritai, autobusø, sunkveþimiø vairuotojai yra vieni pavojingiausiø dviratininkams. Jiems në motais, kad savo gremëzdiðka maðina lenkia poros centimetrø atstumu ir nepagalvoja, kad ið netikëtumo ar dël oro gûsiø dviratininko rankos gali ir sudrebëti. Daþnai tokiems pavymui pakeliu rankà ir kà nors garsiai pasakau.

Takai takeliai

T.Narbuto gatvëje prasideda dviraèiø takas ant ðaligatvio. Kokie, atsipraðau, idiotai braiþë ir þymëjo Vilniuje tuos takus? Vadinasi, iki T.Narbuto stotelës nelegaliai vaþiuoju ðaligatviu, nes ant jo nepaþymëtas dviraèiø takas.

Apie takus galima raðyti ir raðyti. Jie tarsi prasideda ið niekur ir niekur neveda. Nors kai kurie ir nuveda. Pavyzdþiui – tiesiai á griová. Toks yra nuo Laisvës prospekto á Pilaitës pusæ vedantis takelis. Naujas, iðasfaltuotas – tik vaþiuok ir norëk. Uþ keliasdeðimties metrø nuo Laisvës prospekto jis staiga baigiasi ðlaitu á vietos kûdras. Iðsimaudyk, purvinas dviratininke!

Greta naujosios Pilaitës prospekto dalies tarp Karaliauèiaus iki Papilënø gatvës – pavyzdinis dviraèiø takas. Bet paskui jis staiga baigiasi, nors dar kà tik darbininkai èia klojo plyteles. Kodël tuo paèiu nebuvo galima iðkloti ir dviraèiø tako – galva neiðneða. Sakote, dviraèiø takas eina Senosios Pilaitës keliu? Eina ðiek tiek, bet paskui iðlenda á siaurà keliukà, kuriuo dar ir autobusai vaþinëja. Pabandyk átilpti, kai du prasilenkti sumanys. Veikiausiai bûsi iðbrokuotas.

Taigi, su vëjeliu nulëkiau nuo Narbuto kalno. Gerai, kad strategams dar pakako proto greta laiptø árengti nuoþulnø nuolydá.

Plytelës irgi daug maèiusios – smagiai zvimbiant dviraèio rankenos ðoka pasiutpolkæ. Rankø ir þandikaulio masaþas. Nemokamas! O tako gale – neapdairiø dviratininkø gaudyklë. Prasideda iðsiklaipiusios, susmukusios plytelës. Tai tikriausiai speciali stabdymo zona: kas nespëja pristabdyti, toliau skrenda laisva eiga prieð, o gal dviraèiui ið paskos.

O ðiaip visa kita labai gerai – medþiai viduryje tako neauga, stulpeliø prikalinëtø, kaip pasitaiko kitose vietose, nëra.

Pasirinkimo laisvë

Toliau suku á Þvërynà. Èia tenka èiuoþtelëti ratais, nes prieðais atvaþiuojanti ir á kairæ sukanti moteriðkë lyg ir uþsimano man atstatyti savo ðonà. Dþipas didelis, tikrai álásèiau pro ðoniná langà á salonà pasisveikinti. Laimë, ji laiku pristabdo. Ant galvos pabàla dar vienas plaukas.

Man reikia patekti á Gedimino prospektà. Tad kaskart svarstau – vaþiuoti Vytauto gatve ar dviraèiø taku palei Nerá.

Takelis palei Nerá ir visa Neries krantinë galëtø bûti puikus takas dviratininkams, norintiems nuvaþiuoti nuo vieno Vilniaus centro galo iki kito. Bet krantinës pilnos ðukiø, iðdauþytos ir daþnai perrëþtos grioviø vandenui nutekëti. Tiesiog gaila dviraèio ir savo barðkanèiø kaulø. Suku á Vytauto gatvæ.

„Sugedæ“ automobiliai

Gedimino prospekto pradþia ið ðios pusës remontuojama. Kartais vaþiuoju Seimo aikðte, bet norint á jà patekti, tenka uþðokti ant gana aukðto bortelio. Todël suku á siaurà ðaligatvá kitoje prospekto pusëje. Laviruoju tarp þmoniø ir dþiaugiuosi, kad nepasitaiko tokiø, kurie savo peraugusiu ego uþima visà ðaligatvio plotá.

Bet vargai siaurame ðaligatvyje baigiasi, ir ratai ima gurgþdëti nauju Gedimino prospekto dviraèiø taku. Bet èia nuolat tenka aplenkti sugedusias maðinas. Matyt, prospektas yra juodoji skylë arba NSO uostas, kad tiek daug automobiliø genda ir stovi mirkèiodami avariniais þibintais.

Kirsdamas Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatvës sankryþà persimetu pora þodþiø su moteriðke, vairuojanèia DPD mikroautobusà. Nors mûsø komunikacija labiau fizionominë nei verbalinë, vienas kità suprantame.

Ji vaþiavo prieðais ir norëjo sukti á kairæ, o að norëjau traukti tiesiai. Kaþkuo nepatikau, gal tuo, kad á sankryþà álëkiau jau mirksint þaliam signalui. Manykim, kad pats esu kaltas.

Apskritai, atsiranda tokiø, kurie mano, kad dviraèiams gatvëse ne vieta. Jie pypina, rodo gestus. Moju ranka ir að jiems. Bet ðie, galima sakyti, bendravimo iðsiilgæ draugai, dar nepavojingi. Bendroje grësmæ kelianèiø eismo dalyviø klasifikacijoje jie galëtø uþimti tik treèià vietà. Pirmoje yra þiopliai, vaþiuojantys ið priekio ir staiga sukantys á kairæ tau prieð nosá. Ðie yra patys pavojingiausi ir susidûrimai su jais skaudþiausi. Kai persivertæs per variklio dangtá nutûpi kitoje automobilio pusëje arba pasikasai smilkiná á jo ðoniná langà, jie iðlipa ir stebisi: „Ið kur tu atsiradai.“

Antroje vietoje – ereliai („Að puikiai vairuoju automobilá, skriejantá ðimtuku, o visa kita – kitø bëdos“), sunkveþimiø ir autobusø vairuotojai, be galo mëgstantys þmogiðkà artumà ir nesilaikantys pakankamo atstumo lenkdami dviratininkà.

Finiðas po 25 minuèiø

Taigi artëju prie Vilniaus gatvës. Èia eismas ádomus – kaþkokia automobiliø ir pësèiøjø be vietos makalynë. Pastarieji vaikðtinëja, þioplinëja, þvaigþdes tyrinëja. Gerai tik tiek, kad susidûrimas su jais minkðtesnis.

Finiðà – „Vilniaus dienos“ kiemo varteliø linijà – kertu maþdaug po 25 minuèiø, kai iðvykau ið Pilaitës. Automobiliu vaþiuoju bent penkiolika. Neblogas rezultatas, bet galima ir greièiau. Laukia duðas ir aprangos keitimas, mat minu pasipuoðæs sportine. Bet tokios procedûros kolegoms vis dar kelia nuostabà.

Kai prasikala sparnai

Taèiau ne visos kelionës tokios nuobodþios. Anàdien be nuotykiø nuvaþiavæs iki pat Þvëryno patekau á spàstus. Gal angelams sargams kaþkuo uþkliuvo mano skubëjimas, gal panoro mane pamokyti, o gal jie tiesiog tuo metu buvo uþsiëmæ kitais reikalais. Trumpai tariant, skrydis nuo kalno baigësi skrydþiu per vairà á medá.

Viskas buvo banaliai paprasta – maèiau tà automobilá ir numaniau jo ketinimus. Bet vienà akimirkà suvokiau, kad kaþkas vyksta ne taip. Mane pamatæs vairuotojas turbût sutriko ir padarë dar blogiau – uþtvërë vienintelá kelià man prasmukti. „O velnias, nepraðoksiu“, – ðmëstelëjo galvoje rankoms mëðlungiðkai spaudþiant stabdþius ir matant artëjantá bortelá bei medá uþ jo. Sustoti nespëjau. Dviratis vertësi, o að – per vairà.

Dar spëjau parodyti vairuotojui priekaiðtingà gestà, o paskui jo paties pasidarë gaila – vargðas persigando. Mane iðgelbëjo pirðtinës ir ðalmas, bet kliuvo kelio sànariui. Kà padarysi, greitis nebuvo maþas, gal kokie 25–30 kilometrø per valandà. Pats kaltas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

Slaptaodis



Dar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT