Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø skambuèiai iðjudino Klaipëdà
Naujienos

Giedras ðeðtadienio rytas klaipëdieèius pakvietë á þygá dviraèiais. Nuo Atgimimo aikðtës iki Labrenciðikø kvartalo ir iki finiðo Vasaros estradoje dviraèiais vaþiavo daugiau nei 200 þygio dalyviø.

Dviraèiø sporto þvaigþdë Gintautas Umaras palydëjo þygeivius ið pagrindinës miesto aikðtës, pats mynë dviraèio pedalus ir pasitiko juos finiðo vietoje. Jis ne tik áteikë prizus, bet ir paþadëjo pagalbà taisant vieno þygio dalyvio dviratá, kuris buvo apgadintas pakeliui á finiðà.

Vidurdiená ið Atgimimo aikðtës pajudëjo 211 klaipëdieèiø. Tokià margà dviratininkø minià uostamiestis vargu ar buvo matæs. Vyriausi þygio dalyviai - 74-eriø metø Vaclovas Alvinskas, 69-eriø - Rièardas Zaþeckis mynë pedalus greta jauniausiojo - septynmeèio Vytauto Puèinsko. S.Dacho mokyklos mokytoja Aurelija Maldutienë vaþiavo su beveik visais savo klasës mokiniais. Klaipëdietæ Violetà Baltusienæ vijosi raiti ant dviraèiø du jos vaikai, o treèiàjá moteris veþësi krepðyje.

Dviratininkas su gitara ant peèiø, dviratininkas su viena sugipsuota koja, visa ðeima mynusi vieno dviraèio pedalus, þmogus pasidabinæs ðalmu su veidrodëliu ir daugybë kitaip savo iðmonæ demonstravusiø þygio dalyviø nuklegëjo per miestà.

Po apdovanojimø ceremonijos atsisveikinæ skambuèiø þvangesiu puikiai nusiteikæ dviraèiø entuziastai pasklido á visas Klaipëdos puses.

Dviraèiø skambuèiai iðjudino Klaipëdà

 Vytauto Liaudanskio nuotr.  

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/dviraciu-skambuciai-isjudino-miesta-239079

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT