Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-03-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-03-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-03-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-03-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-03-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-03-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-03-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-03-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-03-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-03-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-03-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-03-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø skambuèiai iðjudino Klaipëdà
Naujienos

Giedras ðeðtadienio rytas klaipëdieèius pakvietë á þygá dviraèiais. Nuo Atgimimo aikðtës iki Labrenciðikø kvartalo ir iki finiðo Vasaros estradoje dviraèiais vaþiavo daugiau nei 200 þygio dalyviø.

Dviraèiø sporto þvaigþdë Gintautas Umaras palydëjo þygeivius ið pagrindinës miesto aikðtës, pats mynë dviraèio pedalus ir pasitiko juos finiðo vietoje. Jis ne tik áteikë prizus, bet ir paþadëjo pagalbà taisant vieno þygio dalyvio dviratá, kuris buvo apgadintas pakeliui á finiðà.

Vidurdiená ið Atgimimo aikðtës pajudëjo 211 klaipëdieèiø. Tokià margà dviratininkø minià uostamiestis vargu ar buvo matæs. Vyriausi þygio dalyviai - 74-eriø metø Vaclovas Alvinskas, 69-eriø - Rièardas Zaþeckis mynë pedalus greta jauniausiojo - septynmeèio Vytauto Puèinsko. S.Dacho mokyklos mokytoja Aurelija Maldutienë vaþiavo su beveik visais savo klasës mokiniais. Klaipëdietæ Violetà Baltusienæ vijosi raiti ant dviraèiø du jos vaikai, o treèiàjá moteris veþësi krepðyje.

Dviratininkas su gitara ant peèiø, dviratininkas su viena sugipsuota koja, visa ðeima mynusi vieno dviraèio pedalus, þmogus pasidabinæs ðalmu su veidrodëliu ir daugybë kitaip savo iðmonæ demonstravusiø þygio dalyviø nuklegëjo per miestà.

Po apdovanojimø ceremonijos atsisveikinæ skambuèiø þvangesiu puikiai nusiteikæ dviraèiø entuziastai pasklido á visas Klaipëdos puses.

Dviraèiø skambuèiai iðjudino Klaipëdà

 Vytauto Liaudanskio nuotr.  

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/dviraciu-skambuciai-isjudino-miesta-239079

Komentarai
dagege456 kovo 09 2019 01:31:09
rizhan
cheap jordan shoes
nike shoes outlet
salomon online
michael kors
salomon shoes
salomon shoes
nike shoes outlet
new balance outlet
puma outlet
jordan shoes
nike shoes
adidas shoes
jordan shoes
michael kors bags
michael kors handbags
skechers online
salomon store
michael kors bags
adidas outlet store
salomon store
puma online
puma store
michael kors handbags outlet
skechers shoes
cheap jordan shoes
jordan shoes store
michael kors handbags
salomon online
reebok online
new balance store
adidas shoes store
salomon online
cheap jordan shoes
puma shoes
puma shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
air jordan shoes
salomon outlet
adidas outlet store
michael kors
adidas outlet
salomon shoes
salomon outlet
adidas shoes store
cheap michael kors handbags
reebok online
michael kors
salomon outlet
michael kors handbags
new balance shoes
adidas shoes
jordan shoes
salomon shoes
reebok shoes
new balance shoes
reebok store
michael kors bags
michael korsuk outlet
salomon outlet
reebok outlet
air jordan shoes
new balance store
nike shoes
michael kors
michael kors
puma online
salomon outlet
air jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon store
salomon outlet
nike shoes outlet
michael kors bags
new balance outlet
jordan shoes store
new balance online
michael kors handbags clearance
jordan shoes store
nike shoes factory
reebok outlet
skechers shoes
salomon store
reebok store
salomon shoes
skechers online
michael kors handbags outlet
skechers store
michael kors handbags
reebok shoes
jordan shoes
nike air max
new balance online
cheap jordan shoes
puma outlet
salomon shoes
michael kors bags
air jordan shoes
jordan shoes
salomon online
salomon store
salomon online
skechers outlet
skechers outlet
jordan shoes store
michael kors handbags
puma store
jordan shoes store
skechers store
adidas outlet
air max
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT