Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Klaipëdieèiai leidosi á dviraèiø þygá
Naujienos

Ðeðtadiená gausus bûrys uostamiesèio gyventojø dviraèiais leidosi á þygá, kurio finiðavo prie vasaros estrados.

Vidurdiená startavæs þygis sutraukë 211 dalyviø nuo maþiausiøjø iki vyriausiøjø.

"Dviratá turiu jau deðimt metø, o pastaruosius trejus nuolat juo vaþiuoju á darbà. Kasryt numinu penkis su puse kilometro pirmyn ir vakare – atgal. Þiemà nebaisu – gatvës gerai nuvalytos. Seniau visur vaþiuodavau maðina, o persësti ant dviraèio paskatino dukros pavyzdys. Ji gyvena Lenkijoje, kur dviraèiai populiaresni, ir visa jos ðeima nuolat jais vaþinëja. Pabandþiau, ánikau, o dabar dviratis – jau religija, o dar ir savijautà gerina“, – sakë kovà 70-àjá jubiliejø ðvæsiantis Lietuvos aukðtosios jûreivystës mokyklos docentas Rièardas Zaþeckis.

Lietuvos dviratininkø bendrijos atstovas Saulius Ruþinskas dþiaugësi renginiu, mat tokio pobûdþio organizuotø jungtiniø þygiø gausa uostamiestis pasigirti negali.

"Kita vertus, vasarà pajûrio miðkuose vingiuojanèiame dviraèiø take kiekvienà savaitgalá sutiksi ne maþiau kaip 100 klaipëdieèiø, kurie patys yra ápratæ leisti laisvalaiká vaþinëdami dviraèiais“, – ðypsojosi entuziastas, kuris ir pats leidosi á þygá drauge su kitais dalyviais.

Nuo Atgimimo aikðtës iki Labrenciðkiø kvartalo, toliau – dviraèiø takais iki finiðo Vasaros estradoje vingiuojanèio þygio dalyviai pavojingai lenktyniauti negalëjo, mat renginio tikslas nëra varþybos. Taèiau labiausiai ið þygeiviø gausos iðsiskyrusiems padalyti olimpinio èempiono Gintauto Umaro, kuris, beje, ir pats vaþiavo drauge, ásteigti prizai – atðvaitai, gertuvës ir kiti kiekvienam dviraèio mëgëjui pravartûs daiktai.

Juos gavo jauniausias bei vyriausias þygio dalyviai, linksmiausias dviratininkas, á þygá veþæsis gitarà, kelionës ákarðtyje pedalà nusilauþæs dviratininkas ir kt.

http://www.ve.lt/?data=2009-09-20&rub=1190113119&id=1253435896&gem=hot&rub=1190113119

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT