Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Ne visi Kauno vadovai klausë raginimø ir paþadø „judriàjà savaitæ“ pradëti be automobilio
NaujienosNe visi Kauno miesto vadovai laikësi raginimø ir paþadø Europos "judriàjà savaitæ" pradëti be automobilio. Kaip raðo "Kauno diena", treèiadiená á darbà automobiliais atvyko vienas mero pavaduotojas, trys ið keturiø savivaldybës administracijos vadovø, o pats meras, atvykæs dviraèiu, automobiliu pavakare iðvaþiavo á Vilniø.

Andrius Kupèinskas

Informuodama apie "judriàjà savaitæ", Kauno savivaldybës Vieðøjø ryðiø tarnyba praneðë, kad "miesto vadovai apsieis be automobiliø", raðo dienraðtis.

Kauno meras A.Kupèinskas iðties nepabûgo lietaus ir á darbà atvyko dviraèiu. Per kolegijos posëdá meras politikus ir valdininkus agitavo visà dienà nesinaudoti automobiliais. Taèiau apie 16.30 val. á tarnybiná automobilá sëdæs meras iðvyko á Vilniø. Miesto vadovas sakë dviratá palikæs savivaldybëje. Paklaustas, kodël nesivadovavo savo siûlymu naudotis vieðuoju transportu ir á sostinæ nevaþiavo autobusu arba traukiniu, A.Kupèinskas negalëjo paaiðkinti.

Tuo metu mero pavaduotojas Stanislovas Buðkevièius á darbà atbëgo nuo Taikos prospekto.

"Ir bëgdamas nedideliu tempu á darbà atvykau keliomis minutëmis anksèiau, nei vaþiuodamas automobiliu", - sakë vicemeras, propaguojantis sveikà gyvenimo bûdà.

Mero norams nepakluso jo pavaduotojas Rimantas Mikaitis. Kaniûkuose gyvenantis politikas sakë be automobilio negalintis iðsiversti, nes kasryt turi veþti sûnø á mokyklà Kalnieèiø gatvëje, o po to vykti á darbà.

Be dideliø pastangø iki savivaldybës atkulniavo Senamiestyje gyvenantis mero pavaduotojas Steponas Vaièikauskas. Taèiau po poros valandø jis jau sëdëjo automobilyje ir vyko á tarptautiná Lietuvos ir Baltarusijos ekonominá forumà.

Ádomiausiai á darbà keliavo mero pavaduotojas Algimantas Kurlavièius. Jis aiðkino, kad rytà pakeliui á darbà spëjo "ir paeiti, ir vieðuoju transportu, ir savo automobiliu pavaþiuoti". Ir ðiam miesto vadovui po pietø prisireikë automobiliu iðvykti á Vilniø.

Savivaldybës administracijos direktorius Vygantas Gudënas nuo pirmadienio atostogauja, taèiau treèiadiená uþsuko savivaldybæ. Jis atvaþiavo automobiliu, ir teisinosi, kad jo niekas neperspëjæs.

Automobiliais á darbà atvyko ir du ið trijø administracijos direktoriaus pavaduotojø.

Nuo 2002 m. rugsëjo 16-22 d. visoje Europoje vyksta renginiai, per kuriuos þmonës skatinami maþiau naudotis asmeninëmis autotransporto priemonëmis, daugiau vaikðèioti pësèiomis, vaþiuoti visuomeniniu transportu ar ávairiomis bevariklëmis transporto priemonëmis - dviraèiais, rieduèiais, paspirtukais. Per judriàjà savaitæ stengiamasi atkreipti dëmesá á transporto keliamas problemas aplinkai ir þmoniø sveikatai, triukðmo, oro tarðos bei klimato kaitos klausimus.

BNS
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT