Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-05-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-05-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-05-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-05-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-05-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-05-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-05-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-05-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-05-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-05-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-05-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-05-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Diena be automobilio“ apsieis be drastiðkø idëjø
NaujienosKauno miesto politikai atsisakë prieðtaringai vertintos idëjos rugsëjo 21-àjà, kuri paskelbta „Diena be automobilio“, centrinëse miesto gatvëse visiðkai uþdrausti eismà.

A.Kupèinskas þadëjo visus savo pavaldinius paraginti rugsëjo 21 dienà á darbà atvykti dviraèiu ar vieðuoju transportu.

Antroje rugsëjo pusëje visoje Europoje ðvenèiama judrioji savaitë, kurios metu þmonës bus skatinami bent laikinai atsisakyti automobiliø ir á darbà vaþiuoti dviraèiais ar visuomeniniu transportu. Kauno valdantiesiems nutarus rugsëjo 21-àjà paskelbti „Diena be automobilio“, miesto meras Andrius Kupèinskas pasiûlë, jog visà minëtà pirmadiená automobiliams bûtø draudþiama ávaþiuoti á Maironio, A.Mickevièiaus, K.Donelaièio ir Kæstuèio gatves.

Be to, buvo pasiûlyta „Dienà be automobilio“ maðinø statymà aplinkinëse miesto centro gatvëse apmokestinti dvigubu tarifu, o vaþiavimà vieðuoju transportu padaryti nemokamà. „Visus kvieèiu bent vienà dienà, vienà kartà per metus „pamirðti“ savo automobilius ir padovanoti sau bei savo miesto bendruomenei ðvaresná miesto orà“, – tàkart kalbëjo A.Kupèinskas.

Ðiems planams ið savivaldybës koridoriø pasklidus po miestà, idëja drausti eismà bei dvigubu tarifu apmokestinti automobiliø stovëjimà sukëlë daug diskusijø bei prieðtaringø vertinimø. Galiausiai miesto taryboje daugumà turinèios koalicijos partneriai minëtø idëjø ðalininkus atkalbëjo nuo tokiø, kaip pripaþino pats A.Kupèinskas, drastiðkø priemoniø.

„Koalicijoje buvo pasirinktas kiek nuosaikesnis ðios ðventës organizavimo scenarijus. Dabar bus daugiau akcentuojama ðvieèiamoji akcija. Þinoma, man ðiek tiek apmaudu. Norëtøsi, jog tà dienà troleibusai bei autobusai vaþinëtø nemokamai. Aiðku, suprantu kolegø ekonominius argumentus, kad sunkmeèiu nëra solidaru organizuoti nemokamà visuomeniná transportà, juo labiau kad troleibusø vairuotojai yra paskelbæ streikà“, – kalbëjo miesto vadovas, priminæs, jog vienas ið ðventinës savaitës akcentø bus naujojo dviraèio tako, sujungsianèio P.Vileiðio tiltà su Lampëdþiais, atidarymas.

http://www.15min.lt
Komentarai
kakakaoo gegus 24 2019 13:06:03
gucci outlet
asics
ray ban sunglasses
louboutin
ed hardy outlet
true religion jeans sale
匡威英国官网
air jordan retro
coach outlet
san francisco giants jerseys
michael kors outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet
michael kors outlet store
cincinnati reds jersey
coach outlet store
coach outlet
kd 10
nike kyrie 2
nmd adidas
coach bags
lacoste outlet
jordan 4
jordan retro
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
adidas outlet
cheap jordans for sale
david yurman jewelry
cheap snapbacks
under armour outlet
pandora jewelry
gucci outlet
hydro flask
dolce & gabbana sunglasses
michael kors outlet
guess canada
coach outlet store online clearances
asics shoes
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
nike air max pas cher
coach outlet
kate spade outlet
pandora outlet
adidas wings
jordan shoes
dolce and gabbana outlet
valentino
coach outlet
kate spade outlet
air jordan
maui jim sunglasses
coach outlet
coach outlet
coach outlet
ugg outlet
colts jersey
cheap jordans free shipping
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet
pandora jewelry
air huarache uk
true religion
air jordan 14
true religion outlet
air jordans
mbt outlet
coach outlet
nike outlet
nike air max
canada goose jackets
ralph lauren
nike air force 1
nike revolution 3
cheap mlb jerseys
true religion jeans
coach factory outlet
retro jordans
coach outlet
nike free
nike outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
supreme clothing uk
balenciaga sneakers
coach outlet
toms
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
jimmy choo outlet
christian louboutin outlet
true religion jeans
uggs
barcelona jerseys
QQQ
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

happyleila
02/05/2019 23:10
Camisas Ralph Lauren
nike shoes
ecco
[url=http:/


happyleila
02/05/2019 08:42
mizuno
Converse All Star
Ed Hardy Shirt
[url=http://w


happyleila
01/05/2019 15:04
jordan
nike air max
kate spade handbags
[url=http


happyleila
01/05/2019 00:09
Guess Vestidos
nike air max 95
levi's
[url=http://www.nike-


happyleila
30/04/2019 13:11
converse femme
converse shoes
supreme hoodie
[url=http:/


aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT