Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Diena be automobilio“ apsieis be drastiðkø idëjø
NaujienosKauno miesto politikai atsisakë prieðtaringai vertintos idëjos rugsëjo 21-àjà, kuri paskelbta „Diena be automobilio“, centrinëse miesto gatvëse visiðkai uþdrausti eismà.

A.Kupèinskas þadëjo visus savo pavaldinius paraginti rugsëjo 21 dienà á darbà atvykti dviraèiu ar vieðuoju transportu.

Antroje rugsëjo pusëje visoje Europoje ðvenèiama judrioji savaitë, kurios metu þmonës bus skatinami bent laikinai atsisakyti automobiliø ir á darbà vaþiuoti dviraèiais ar visuomeniniu transportu. Kauno valdantiesiems nutarus rugsëjo 21-àjà paskelbti „Diena be automobilio“, miesto meras Andrius Kupèinskas pasiûlë, jog visà minëtà pirmadiená automobiliams bûtø draudþiama ávaþiuoti á Maironio, A.Mickevièiaus, K.Donelaièio ir Kæstuèio gatves.

Be to, buvo pasiûlyta „Dienà be automobilio“ maðinø statymà aplinkinëse miesto centro gatvëse apmokestinti dvigubu tarifu, o vaþiavimà vieðuoju transportu padaryti nemokamà. „Visus kvieèiu bent vienà dienà, vienà kartà per metus „pamirðti“ savo automobilius ir padovanoti sau bei savo miesto bendruomenei ðvaresná miesto orà“, – tàkart kalbëjo A.Kupèinskas.

Ðiems planams ið savivaldybës koridoriø pasklidus po miestà, idëja drausti eismà bei dvigubu tarifu apmokestinti automobiliø stovëjimà sukëlë daug diskusijø bei prieðtaringø vertinimø. Galiausiai miesto taryboje daugumà turinèios koalicijos partneriai minëtø idëjø ðalininkus atkalbëjo nuo tokiø, kaip pripaþino pats A.Kupèinskas, drastiðkø priemoniø.

„Koalicijoje buvo pasirinktas kiek nuosaikesnis ðios ðventës organizavimo scenarijus. Dabar bus daugiau akcentuojama ðvieèiamoji akcija. Þinoma, man ðiek tiek apmaudu. Norëtøsi, jog tà dienà troleibusai bei autobusai vaþinëtø nemokamai. Aiðku, suprantu kolegø ekonominius argumentus, kad sunkmeèiu nëra solidaru organizuoti nemokamà visuomeniná transportà, juo labiau kad troleibusø vairuotojai yra paskelbæ streikà“, – kalbëjo miesto vadovas, priminæs, jog vienas ið ðventinës savaitës akcentø bus naujojo dviraèio tako, sujungsianèio P.Vileiðio tiltà su Lampëdþiais, atidarymas.

http://www.15min.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT