Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pavojus pëstiesiems — plëðikai ant dviraèiø
Naujienos
Dvi moterys Kaune ketvirtadiená prarado auksinius papuoðalus, kai juos nuo kaklo nutraukë dviratininkas. Manoma, kad tai galëjo padaryti tas pats asmuo, o dar ne visos nukentëjusiosios kreipësi á policijà.

Abi vagystës ávykdytos toje paèioje – P.Lukðio  gatvëje. Pirmoji moteris buvo uþpulta ryte, kita – vakare. 

Apie 8.30 val. ties 60-uoju namu pravaþiuodamas dviratininkas pristabdë ir griebë ant 52 metø moters kaklo buvusià grandinëlæ su pakabuku.

Nutraukæs jà nuvaþiavo, padarytà þalà moteris ávertino 400 Lt.

Apie 18.45 val. ties 2-uoju namu tokiu pat bûdu auksinës grandinëlës su pakabuku neteko 51 metø moteris.

Pagrobtà papuoðalà kaunietë ávertino 800 Lt.

Pareigûnai átaria, kad abi moteris apiplëðë tas pats dviratininkas. Þaliakalnio komisariate dël dviratininkø ávykdytø iðpuoliø prieð moteris pradëti keturi ikiteisminiai tyrimai.

Taèiau gali bûti, kad ne visos papuoðalø netekusios moterys kreipësi á pareigûnus.

Grandinëles nuo kaklo plëðiantys vagys ðiemet siautëja ne tik Kaune, bet ir Klaipëdoje.

http://kriminalai.atn.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT