Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Valdþia imasi dviraèiø tako
Naujienos

Uostamiesèio valdþia ryþtasi taisyti anksèiau padarytà klaidà ir gelbëti pësèiuosius nuo miesto centre siauruèiais ðaligatviais lakstanèiø dviratininkø.

Valdþia imasi dviraèiø tako

Pasak Klaipëdos miesto tarybos Teritorijø planavimo komiteto atstovo Mariaus Usonio, gaunamos krûvos þmoniø nusiskundimø dël dviraèiø eismo nuo senojo turgaus iki Herkaus Manto gatvës viaduko.

Prieð kelerius metus ant ðaligatviø paþymëti dviraèiø takai, anot komiteto nariø, nëra racionalûs - didþiuliu greièiu vaþinëjantys dviratininkai nuolat traumuoja pësèiuosius, tarp kuriø bûna ir atsipalaidavusiø miestu besigroþinèiø turistø.

 

"Pats þinau kelis nelaimingus atvejus, kai lûþo rankos, buvo iðmuðti dantys", - sakë M. Usonis. 

Anot Klaipëdos savivaldybës Architektûros ir miesto planavimo skyriaus vedëjo pavaduotojo Kæstuèio Vaitiekûno, tokiø dalykø, kaip sutapatintas pësèiøjø ir dviraèiø takas, apskritai nerekomenduojama daryti. Toks takas, koks jis yra dabar, centrinëje Klaipëdos dalyje atsiradæs "ið bëdos".

M. Usonio teigimu, galimi du bûdai spræsti ðiai problemai: ðaligatviu vingiuojantá dviraèiø takà perkelti á vaþiuojamàjà gatvës dalá pirmàjà eismo juostà skiriant tik dviraèiams ir visuomeniniam transportui arba nukreipti dviratininkus paraleliomis gatvëmis.

Iniciatyvos spræsti problemà ëmæsis Teritorijø planavimo komitetas ketina apsvarstyti ávairiausius variantus ir ieðkoti optimalios iðeities.

"Kokia alternatyva?"

 

Saulius RUÞINSKAS, Lietuvos dviratininkø draugijos atstovas 

Taip, bëdø dël dviraèiø tako nuo Danës upës iki Herkaus Manto gatvës viaduko yra, bet kokia bûtø alternatyva já panaikinus? Jei bûtø uþbrëþta linija vaþiuojamojoje dalyje arba pakelta danga, kaip yra uþsienyje, bûtø geriau nei vaþinëti ten, kur vaikðto pëstieji. Apvaþiuoti kur nors kitu keliu? Dviratininkas visada renkasi tiesiausià kelià. Toje paèioje juostoje su autobusais, manyèiau, dviratininkai galëtø vaþiuoti. Ðiaip ar taip, reikëtø kà nors daryti.

Kartais vaþiuoju minima atkarpa, daþniausiai ðaligatviu, ir konfliktø su pësèiaisiais bûna praktiðkai kiekvienà kartà, tenka nuolat naudoti garsiná signalà. Be to, dviratininkø daþnai nesaugo ir nepraleidþia ið kiemø iðvaþiuojanèios maðinos, nors turëtø tai daryti. Jeigu dviratininkas vaþiuotø gatve, iðvaþiuojanèios ið ðalutinio kelio maðinos já praleistø.

"Reikëtø spræsti kompleksiðkai"

 

Alvydas KATKAUSKAS, Klaipëdos apskrities VPK Keliø policijos biuro virðininkas 

Situacija nëra tokia jau bloga. Suþalojimø pasitaiko, bet jeigu visi paisytø dviraèiø ir pësèiøjø takø atskyrimo, tokiø problemø nebûtø. O dabar, þinoma, ir pësèiøjø amþius, ir dviratininkø elgesys...

Pavyzdþiui, Ðvedija naudoja toká patá variantà, koks yra ir pas mus. Dviraèiø ir pësèiøjø takai turi bûti viename lygyje, nes vaþiuojamojoje dalyje, ypaè jeigu eismas intensyvus, dviratininkui yra nesaugu, netgi jei tai bûtø tik autobusams ir dviraèiams skirta eismo juosta. Gatvëmis vaþiuotø ir vaikai, be to, su mûsø vairuotojø mentalitetu nepadarysi taip, kad jie neávaþiuotø á ne jiems skirtà juostà. Pasaulyje visur stengiamasi atskirti dviraèius ir pësèiuosius nuo automobiliø.

Problemà reikëtø spræsti kompleksiðkai, galbût, pavyzdþiui, daryti atskirus dviraèiø takus nepriartinant jø prie magistraliniø gatviø.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT