Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dël dviraèiø takø Klaipëdos centre - diskusija
Naujienos

Uostamiesèio valdininkai ir politikai neatsisako ryþto iðtaisyti prieð penkerius metus paèiø padarytà klaidà ir iðgelbëti pësèiuosius nuo miesto centre ðaligatvius okupavusiø dviratininkø.

Dël dviraèiø takø Klaipëdos centre - diskusija (papildyta 17.15 val.)

Tokios iniciatyvos ëmësi Teritorijø planavimo komiteto nariai. Jie su kitais atsakingais valdininkais ir pareigûnais ðiandien diskutavo, kaip iðspræsti problemà, kuri atsirado todël, kad Herkaus Manto gatvëje nuo Lietuvininkø aikðtës iki Senojo turgaus buvo sutapatintas pësèiøjø ir dviratininkø takas.

Iðeitá, kaip iðspræsti problemà, siûlë Statybos leidimø ir statiniø prieþiûros skyriaus vedëjas Gediminas Pocius. Nors jis tvirtino neturintis tikro recepto, be to, pats vaþinëjantis dviraèiu, tad pëstieji nervina ir já, G.Pocius siûlë Tiltø gatvëje vaþiuojamojoje juostoje þymëti ir juostà, skirtà dviratininkams. Esà tai nesukeltø problemø, nes eismas Tiltø gatve nëra intensyvus, o ji gana plati.

G.Pocius taip pat siûlë jokiø reformø nedaryti nuo Danës iki Liepø gatvës, mat ðioje vietoje ðaligatvis yra platus ir jame tikrai visi iðsiteks.

„Tenka pripaþinti, kad nuo Manto gatvës iki Lietuvininkø aikðtës ðaligatvis tikrai yra siauras, todël dviratininkai ir pykstasi su pësèiaisiais. Manau, kad èia geriausiai bûti pirmàjà eismo juostà atiduoti visuomeniniam transportui ir dalá jos atskirti kaip dviraèiø takà, taip já „nukeliant“ nuo ðaligatvio. Niekada nesu matæs, kad ðiame gatvës ruoþe bûtø automobiliø spûsèiø, tad maðinos turëtø tilpti ir tik antroje juostoje“, - teigë G.Pocius.

Daugelis diskusijos dalyviø sutiko su tokiu pasiûlymu. Klaipëdos meras Rimantas Taraðkevièius paragino kreiptis á Keliø policijos biurà, kad pareigûnai iðmatuotø, ar pirmojoje juostoje árengus dviraèiø takà bûtø iðlaikyti techniniai parametrai, bûtini vaþiuojamajai kelio daliai.

Tokiam problemos sprendimo bûdui prieðtaravo tik Lietuvos dviratininkø bendrijos narys Saulius Ruþinskas. „Jei mus suvarysite á vienà juostà su autobusais, bus problemø. Jø vairuotojai nepasiþymi tolerancija, todël dviratininkus spaudþia prie ðaligatviø. Ne vienas dviratininkas yra tai patyræs“, - teigë S.Ruþinskas.

Vieðosios ástaigos „Klaipëdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniðkis ramino, kad jei bus priimtas sprendimas dviratininkus „iðkelti“ á gatvæ, autobusø vairuotojai bus mokomi, kaip elgtis.

Diskusijos dalyviai sutarë, kad ðis klausimas turi bûti svarstomas artimiausiame Saugaus eismo komisijos posëdyje. Gavus jos iðvadas, diskusijos bus tæsiamos.   

Portalo pakalbinti klaipëdieèiai buvo vieningi - dviraèiai ðaligatviu vaþiuoti galima, taèiau jiems turëtø bûti skirtas siauresnis takas.

Marytë

Manau, kad dviratininkams skirta ðaligatvio dalis yra per plati. Suskaièiavau, kad dviraèiø tako plotis yra 15 trinkeliø, o pëstiesiems skirta perpus maþiau. Kaþkokia neteisybë. Mums lieka tikrai per maþai, pavyzdþiui, mamos su veþimëliais tikrai neiðsitenka. Kur iðkelti dviratininkus? Á gatvæ tai tikrai ne. Manau, kad visi iðsitektume ant to ðaligatvio, bet dviraèiø takà reikia pasiaurinti ir visiems bûtø gerai. Pësèiøjø tikrai yra daugiau. Ëjau nuo Senojo turgaus iki centro, tai tik vienas ar du dviratininkai pralëkë, todël jiems turëtø bûti ir siauresnis takas. 

Rasa

Dviratininkai irgi þmonës, jie turi teisæ vaþiuoti, taèiau problema tikrai egzistuoja ir jà reikia spræsti. Per didelë ðaligatvio dalis atiduota vaþiuoti dviraèiais, pëstiesiems palikti vos keli centimetrai. Að praeinu, taèiau yra kur kas stambesniø þmoniø, tad jie norom nenorom turi uþlipti ant paþymëto dviraèiø tako. Gerai, jei dviratininkai pasignalizuoja, kad þmogus pasitrauktø, bet taip bûna ne visada. Manau, kad dviratininkus visai reikëtø „nukelti“ nuo ðaligatvio, lai vaþiuoja kelkraðèiu. Sakote, kad svarstoma pirmàjà eismo juostà atiduoti tik dviratininkams ir visuomeniniam transportui. Manau, kad tai puiki iðeitis. Bus nepatenkinti vairuotojai, kurie turës iðsitekti vienoje eismo juostoje? Yra aplinkkeliai. Automobilis yra patogumo priemonë, o ne pirmo bûtinumo, todël vairuotojai taip pat turëtø ðiek tiek pasistengti, kad mieste visiems bûtø gerai. Miesto centras turi bûti skirtas pëstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui.

Lina ir Sandra

Mes Klaipëdoje gyvename kol kas neseniai, nes atvykome èia studijuoti, tad dar nepastebëjome, kad bûtø kokiø nors problemø su dviratininkais. Taèiau manome, kad dviratininkø nereikëtø skriausti, juk jie per metus realiai vaþinëja tik kokius tris mënesius, tad pëstieji taip pat galëtø pakentëti.

http://kauno.diena.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT