Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Naujajame sezone Krupeckaitë dviraèiø treke tikisi medaliø
Naujienos Antradiená spaudos konferencijoje artimiausius sezono planus pristaèiusi planetos dviraèiø treko èempionë ir pasaulio rekordo 500 m atskiro starto lenktynëse savininkë Simona Krupeckaitë tvirtino, jog ið laukianèiø keturiø sezono varþybø Lietuvai þada atveþti po medalá.

Simona Krupeckaitë

S. Krupeckaitës teigimu, ji jauèiasi itin gerai pasirengusi naujajam sezonui, todël neabejoja, jog visose varþybose pajëgs varþytis dël aukðèiausiø apdovanojimø .

„Labai pasitikiu savo jëgomis, kadangi profesionaliø treneriø, tarp kuriø - ir mano vyras Dmitrijus Leopoldas, komandos dëka pasirengimas varþyboms vyksta sklandþiai, dëliojame startø taktikà“,- kalbëjo dviratininkë.

Artimiausios dviratininkës varþybos - spalio 17 dienà prasidësiantis Europos èempionatas Gente (Belgija). Ðá sezonà S. Krupeckaitë taip pat varþysis dël pasaulio taurës spalio 30 dienà Manèesteryje (Anglija) ir gruodþio 10 dienà Kalyje (Kolumbija) bei dalyvaus pasaulio èempionate, startuosianèiame ateinanèiø metø kovo 24 dienà Kopenhagoje (Danija).

„Svarbiausios ið artëjanèiø varþybø, be abejo, yra pasaulio èempionatas Danijoje, kuriame teks susirungti su stipriausiomis varþovëmis brite Victoria Pendleton, buvusia pasaulio rekordininke australe Anna Meares ir olande Willy Kanis. Taèiau kokios stiprios bebûtø mano varþovës, jauèiuosi pasirengusi kovai dël medaliø“,- tvirtino pasaulio rekordininkë.

Kadangi dviraèiø trekas - itin brangi olimpinë sporto ðaka, kur vien specialus dviratis gali kainuoti per 7 tûkst. eurø, sportininkë dþiaugiasi pradëdama sezonà su jos siekius ir uþsispyrimà palaikanèiu rëmëju - ágaliotàja „Fiat“ ir „Alfa Romeo“ atstove Lietuvoje UAB „Autobrava“.

„Deja, dauguma pasaulyje garsiø ir daug pasiekusiø Lietuvos sportininkø dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø yra nepelnytai pamirðtami. Mes didþiuojamës galëdami paremti pasaulio rekordininkës siekius naujajame sezone ir tuo paèiu ðalies vardo garsinimà pasaulyje“,- sakë UAB „Autobrava“ vadovas Jonas Bacevièius.

Po spaudos konferencijos S. Krupeckaitei buvo áteiktas bendradarbiavimo pradþios simbolis - jos mëgiamo italiðko prekës þenklo, automobilio „Alfa Romeo 159 Sportwagon“ rakteliai.

BNS
 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT